Hidtil har dansk skattelovgivning været helt fri for omgåelsesklausuler. Men med en isoleret ændring af ligningsloven er det nu kommet ind i dansk lovgivning. Alt tyder på, at de kommende OECD-regler vil medføre nye generalklausuler. Den eksisterende ændring i ligningsloven er i første omgang begrænset til at vedrøre dobbeltbeskatningsområdet og EU-området. Den konkrete formulering, der giver SKAT muligheder for at bringe klausulen i anvendelse i relation til dispositioner, der ellers er fuldt lovlige, taler om ”… arrangementer eller serier af arrangementer, der er tilrettelagt med det hovedformål eller der som et af hovedformålene har at opnå en skattefordel.”

Formanden for FSR’s skatteudvalg Bjarne Gimsing vurderer, at værktøjet i sig selv udgør et stort retssikkerhedsproblem. Derimod er der blandt rådgiverne nogen uklarhed om, hvor stor betydning ændringen får i praksis, fordi den er begrænset til EU-direktiver og dobbeltbeskatningsdirektiver. Men der er bred enighed om, at regulering af skatteforhold efter denne metode, er et markant retssikkerhedsskred. Partner Morten Breum-Leer fra Tommy V. Christiansen vurderer, at der nu skal være fokus på, om der bliver sneget generalklausuler ind andre steder i skattelovgivningen.

”Hertil kan vi se en udvikling omkring hele BEPS-implementeringen. Dette har indtil videre udmøntet sig i en nylig fremsættelse af forslag til et EU-direktiv, der bl.a. pålægger landene at indføre en helt generel omgåelsesklausul, og som efter al sandsynlighed rammer dansk lovgivning i måske 2017. Der er tale om en generalklausul, der reelt vil give vide muligheder for at underkende dispositioner, hvis skattemyndighederne vurderer, at der er tale om et misbrug af reglerne. For virksomheder og rådgivere vil det betyde, at man ikke kan være sikker på at dispositioner, der elles er fuldstændig lovlige, vil blive godkendt. Der er tale om meget vidtgående regler, som hidtil ikke har været kendt i dansk lovgivning. Det betyder, at vi får en uklar lovgivning, hvilket er en markant forringelse af retssikkerheden,” siger Bjarne Gimsing.

Hidtil har dansk lovgivning på skatteområdet været baseret på objektive regler. Det betyder, at virksomheder og rådgivere har kunnet se, hvor kanten går, og dermed har kunnet sikre sig, at virksomhederne holder sig på betryggende afstand af den. ”Nu bliver problemet reelt, at man ikke ved hvor kanten går. Hvis en disposition er foretaget for at reducere skatten, så risikerer man at den bliver underkendt. Sat på spidsen kan man jo sige, at mange skattebegunstigede pensionsopsparinger foretages for at spare skat,” siger Bjarne Gimsing.

Netop indførelse af en generalklausul eller omgåelsesklausul betyder, at den betragtning, der tidligere har været en væsentlig del af mange virksomheders måde at håndtere skat på, måske bliver ugyldig. Der vil blive sået tvivl om at betragte skat som en omkostning, man som ansvarlig ledelse skal forsøge at minimere – som for alle andre omkostninger.

Den vej kan altså blive særdeles farlig at betræde. Og signalet er altså, at man som skatteyder ikke kan få at vide, hvor kanten til afgrunden går. Men kommer man for tæt på, så går det galt. Det vil betyde, at både virksomhed og rådgiver skal prøve at finde en placering tilstrækkeligt langt fra kanten. Men omvendt heller ikke for langt. ”Vi har et rådgiveransvar, og det bliver en svær balancegang, hvor vi på den ene side principielt har pligt til at rådgive om alle lovlige muligheder for at minimere skatten, og på den anden side har en kant med ukendt placering,” siger Bjarne Gimsing.

Det hele er efter Bjarne Gimsing vurdering drevet af en international udvikling, hvor enkelt store internationale sager, som f.eks. Luxemborg-sagen og Starbucks i forbindelse med finanskrisen, nu har ført til ekstra fokus på selskabernes skattebetaling. EU-kommissionens nye direktivforslag er stærkt inspireret af OECD’s såkaldte BEPS-initiativ. Der ligger 15 indsatsinitiativer i BEPS.

Læs hele udgivelsen her