Scandinavian Tobacco Group (STG) varsler sin kommende børsnotering på baggrund af et 2015, der har budt på en særlig stor fremgang i resultatet efter nogle år med stagnerende indtjening. Cigarkoncernen har samtidig generelt for de kommende år varslet resultatstigninger, der ligger noget over, hvad selskabet har præsteret i perioden 2011-2014, altså efter at det blev skabt i sin nuværende form ved sammenslutningen i oktober 2010 af det danske Scandinavian Tobacco Group og cigar- og pibetobaksdelen i Swedish Match.

For investorerne i den kommende børsnotering vil det derfor blive afgørende, at selskabet kan overbevise om, at med 2015 er der indledt en periode med permanent højere indtjeningsvækst.

Det vil betyde en slags trend-vending for STG. I perioden 2011-2014 udviste STG’s ebitda (justeret for engangsposter) nemlig en let nedadgående tendens, fra 1268 mio. kr. i 2012, over 1198 mio. kr. i 2013 til 1247 mio. kr. i 2014. Da omsætningen samtidig steg, faldt ebitdamarginen fra 21,2 procent i 2011 til 20,3 procent i 2014.

De første tre kvartaler af 2015 viser imidlertid en ebitda-fremgang på 19 procent, idet indtjeningen sidste år var påvirket af højere salg, forbedringer af bruttoindtjeningen, valutaeffekter og opkøb af en virksomhed. Det betyder også, at ebitda-marginen i de første ni må-neder er steget 1,6 procentpoint.

Efter en række stagnerende år er der altså i 2015 pludselig kommet mere gang i indtjeningen i STG. Især er koncernen blevet understøttet af det vigtige amerikanske cigarmarked, hvor STG henter 38 procent af sin omsætning, idet US-dollar er steget fra 6,12 kr. ultimo sidste år til 6,66 kr. ultimo september.

Hvis man antager, at STG’s nettoresultat i 2015 stiger nogenlunde i takt med ebitda-udviklingen i de første ni måneder, er selskabets værdi på basis af et 12-måneders rullende P/E-forhold på 15 (konkurrenterne ligge typisk mellem 15 og 20) fra primo til ultimo 2015 steget til 11,4 mia. kr., efter i en årrække at have ligget på 8,6-9,6 mia. kr. Timingen for børsnoteringen ser god ud.

Besparelser og mindre lagre
Den mere dynamiske udvikling skal fortsætte i de kommende år, fremgår det af de ambitioner, som ledelsen med CEO Niels Frederiksen i spidsen fremlagde i november 2015: I 2016 og på mellemlangt sigt skal ebitda vokse 3-5 procent om året på basis af en organisk omsætningsvækst på 1-3 procent om året. En resultatvækst-forventning på 3-5 procent årligt ser konservativ ud i forhold til den store resultatfremgang, der formentlig er opnået i 2015. Men den betyder en pæn acceleration i forhold til den resultatfremgang, der overordnet sås i (de måske mere normale år?) 2011, 2012, 2013 og 2014.

STG vil opnå den forøgede fremdrift i indtjeningen ved hjælp af blandt andet besparelser og en permanent nedbringelse af lagrene. I 2018 skal omkostningerne være nedbragt med 140 mio. kr. årligt, hvilket i sig selv i forhold til 2014 vil øge ebitda med 12 procent. Desuden skal arbejdskapitalen i samme periode forbedres med 500 mio. kr.

Dette bliver efter al sandsynlighed centrale elementer i den finansielle del af den equity story, som Scandinavian Tobacco Group i de kommende uger vil præsentere for investorerne. Som baggrund for ambitionerne kan koncernen pege på, at i hvert fald den dyre del af cigarmarkedet – frem for alt håndrullede cigarer, der i 2014 udgjorde 25 procent af STG’s omsætning – også af konkurrenter ses som tobaksbranchens særlige mulighed for at være med i den succes, som leverandører af luksusvarer har oplevet i en årrække. Potentielle investorer i STG vil dog ikke blot kunne stille spørgsmål til den nye og mere optimistiske indtjeningsprognose, men også til de usikkerhedsmomenter, der omgiver cigarmarkedet i form af Cubas gradvise genindtræden på markedet og betydningen af nye, amerikanske regler for godkendelse af cigarer.

Læs hele udgivelsen her