Advokater fisker i rørte vande
Mens de store revisorhuse ærgrer sig over den nye revisorlovs begrænsninger på sammenfald mellem revisons- og konsulentydelser, presser Danske Advokater på for at få begrænsningen til at gælde endnu flere virksomheder – og dermed at sende nogle opgaver ud på det åbne marked, hvor bl.a. advokater kan byde ind. Organisationens adm. direktør Paul Mollerup skriver i et brev til erhvervs- og vækstministeren: ”Jeg vil gerne takke for den klarhed, du (…) er med til at skabe, og som understreger målet om at sikre virksomheder af offentlig interesse uafhængig rådgivning – også skatterådgivning. Ikke primært for virksomhedernes skyld, men for samfundets. Denne pligt til uafhængig rådgivning bør gælde alle virksomheder af offentlig interesse, og det uanset om virksomheden er et aktieselskab, er fondsejet, familieejet eller et andelsselskab. Meget store virksomheder er af offentlig interesse og bør være omfattet af forordningens uafhængighedsregler. Det samme gælder store offentlige virksomheder.”

Finansielle virksomheder sløser med oplysninger om løn
Det er åbenbart ikke helt nemt at overholde reglen om, at direktionens og bestyrelsens aflønning skal fremgå af årsrapporten. Det konstaterer Finanstilsynet i en undersøgelse af 17 større finansielle virksomheder: ”Finanstilsynet har således konstateret, at to af de undersøgte virksomheder har medtaget oplysning om vederlag for et direktionsmedlem frem til ved-kommendes fratrædelse midt i regnskabsåret. Oplysning om vederlag til det pågældende direktionsmedlem i fritstillingsperioden er således ikke medta-get i årsrapporten, selvom fritstillingsperioden ligger inden for den samlede regnskabsperiode. (…) Finanstilsynet har endvidere i forbindelse med temaundersøgelsen konsta-teret, at tre af de undersøgte virksomheder alene har medtaget vederlag for et ledelsesmedlem for en specifikt afgrænset periode i regnskabsåret. Den medregnede periode udgør den periode, hvor det pågældende ledelses-medlem har bestridt det pågældende ledelseshverv i den konkrete juridiske enhed, som årsrapporten vedrører. Der er dog ikke samtidigt medregnet ho-norar som det pågældende ledelsesmedlem har optjent i hele regnskabsåret optjent i en koncernrelateret juridisk enhed.”

Næsten 60.000 misbrug af betalingskort i 2015
Præcis 57.181 gange i 2015 blev et betalingskort misbrugt, enten ved at forsøge at hæve penge på et tabt/stjålet kort eller ved at misbruge kortoplysninger under fjernsalg. Misbruget er stigende, men lavt i forhold til det samlede antal transaktioner, anfører Erhvervs- og Vækstministeriet i den årlige betalingskortsrapport .

Finanspolitikken skal strammes
Efter en lang årrække med meget lav vækst, trods en meget lempelig finanspolitik, skal der nu strammes op. Regeringen går ud fra, at væksten nu vil komme og afbøde smerterne i denne proces, fremgår det af Det Nationale Reformprogram : ”Fra et skønnet strukturelt underskud på 0,4 pct. af BNP i 2016 skal de offentlige underskud gradvist afvikles i de kommende år. Det er afstemt med en økonomi i fremgang og at der gøres fremskridt mod målet om strukturel offentlig balance i 2020. Udgangspunktet for finanspolitikken er lempeligt, idet manøvrerummet i finanspolitikken har været udnyttet fuldt ud for at understøtte dansk økonomi under de senere års lavkonjunktur. Samtidig er pengepolitikken fortsat meget lempelig, hvilket øger kravene til finanspolitikken, så den økonomiske politik under ét understøtter et holdbart opsving. Rammerne for den offentlige økonomi vil være stramme i de kommende år. Inden for målet om strukturel balance i 2020 er der et finanspolitisk råderum på ca. 10 mia. kr. i forhold til et scenarie med real nulvækst i det offentlige forbrug. Nye reformer, som øger den private beskæftigelse, vil både kunne dæmpe et kommende pres på arbejdsmarkedet og øge råderummet i finanspolitikken.”

Stille dage i Mæglings- og klageinstitution
Det vakte stor opmærksomhed, da Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd i 2012 blev nedsat med Mads Øvlisen som formand. Men det synes at have været ståhej for meget lidt. Her er årsrapportens beskrivelse af aktiviteterne i 2015: ”Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) behandler i øjeblikket en sag om nødvendig omhu (due diligence) i tekstilsektoren. De øvrige klager, der blev modtaget i 2015, faldt ikke under OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og er derfor blevet afvist. Hvis muligt er klagere blevet gjort opmærksom på andre klageadgange.”

Læs hele udgivelsen her