Revisors rådgivning: Kun overtrædelse af 70 % regel i ”helt ekstraordinære tilfælde”
Med den kommende revision af revisorloven er der nu lagt op til et voldsomt skifte af revisors traditionelle betydelige rådgivning i børsnoterede selskaber, hvor revisor også står for den lovpligtige revision. I et svar til Folketingets Erhvervsudvalg skriver erhvervsministeren, at 70 %-reglen kan fraviges i helt ekstraordinær tilfælde efter en dispensation: ”Lovforslaget udnytter en option i forordningen, så Erhvervsstyrelsen som tilsynsmyndighed for revisorerne efter en begrundet ansøgning fra revisor undtagelsesvist kan fritage fra loftet på 70 pct. Der er tale om en undtagelsesbestemmelse, der er forbeholdt enkeltstående tilfælde, f.eks. hvor revisors manglende deltagelse i udførelsen af en opgave ellers ville medføre væ-sentlig skade for virksomheden. Baggrunden for at give Erhvervsstyrelsen denne adgang har været at sikre, at en virksomhed som følge af enkeltstående helt ekstraordinære ikkeforudsete omstændigheder ikke skulle komme i en situation, hvor den ikke kan leve op til en lovmæssig forpligtelse eller være at være i risiko for at lide betydelig skade,” hedder det i svaret .

Ingen sager mod banker for at deltage i skatteunddragelse I et svar fra skatteministeren til Folketingets skatteudvalg hedder det, at ”strafferetlig kan alle, der deltager i en overtrædelse, straffes på lige fod. Forudsætningen for straf er imidlertid, at det kan bevises, at den pågældende har indset eller burde have indset, at bistanden i den konkrete situation indgik i en overtrædelse af en straffebestemmelse. Når det drejer sig om banker, skal det således kunne bevises, at banken har ydet konkret rådgivning om, hvordan en formue kan unddrages skattebetaling. SKAT har oplyst, at SKAT ikke har registreret gennemførte straffesager mod banker. Burde banken have indset, at der objektivt set er en risiko for, at handlingen kan udløse en skatteunddragelse, er der grundlag for at rejse et erstatningskrav. Der skal dog være fuld dokumentation for tabets størrelse, og det skal være klart, at tabet er en på-regnelig følge af handlingen. Dette var tilfældet i en række selskabstømmer-sager, hvor flere banker fik et erstatningsansvar, fordi de medvirkede til, at køber kunne købe et selskab for dets egne midler, blot for at tømme selskabet for likvide midler og efterlade en ubetalt skat.”

Skatteministeren svarer på kritik omkring mangelfuld håndtering af skatterefusioner
Skatteministeren svarer blandt andet på Statsrevisorernes hård kritik, at ”Jeg vil gerne starte med at understrege, at jeg ser på beretningens konklusioner med den allerstørste alvor, når statsrevisorerne påtaler på det skarpeste, at SKAT har ført en helt utilstrækkelig kontrol med udbetalingerne af refusion af udbytteskat, og at Skatteministeriets tilsyn har været særdeles mangelfuldt. Ud over det umiddelbare tab af det beløb, der er blevet svindlet for, er det mere generelt afgørende for borgernes tillid til det danske skattesystem, at skattemyndighederne har styr på ind- og udbetalinger af skatter og afgifter. Det har ikke været tilfældet for området for refusion af udbytteskat. Med den viden om området og den hertil forbundne risiko, SKAT og Skatteministeriet har i dag, kan der ikke herske nogen tvivl om, at kontrollen forbundet med refusion af udbytteskat skulle have været tilrettelagt anderledes, og at der skulle have været et stærkere kontrolmiljø rundt om udbetalingsprocesserne. Derfor tog jeg allerede i efteråret en række initiativer til at styrke udbytteområdet markant.”

Evaluering af skats særlige kontrol aktiviteter
I en omfattende evalueringsrapport fra SKAT om særlige indsatsområder lyder det i et oversendelsesbrev til Folketingets Skatteudvalg, at: ”Til udvalgets orientering vedlægges for året 2014 evalueringer af tre af SKATs kontrolaktiviteter. De tre aktiviteter er følgende: Social dumping .Hovedaktionærers regelefterlevelse. Internethandel. Det overordnede formål med SKATs kontrolindsats er at sikre korrekt afregning af skatter og afgifter og på den måde sikre et fortsat lavt skattegab. SKATs tilgang er, at kontrolindsatsen skal adressere de væsentligste fejl og risici med aktiviteter, der har en optimal og målbar effekt på skattegabet. SKAT arbejder kontinuerligt på at sikre en mere målrettet brug af data og effektopgørelser i udvælgelsen, gennemførelsen og evalueringen af de enkelte indsatsaktiviteter. Derfor kan afrapporteringen om evaluering af udvalgte indsatsaktiviteter skifte karakter og ændre form i takt med, at SKAT får bedre data og metoder til effektopgørelser. Der afrapporteres alene på afsluttede kontroller mv. gennemført i de udvalgte aktiviteter.” Læs hele evalueringsrapporten her.

Læs hele udgivelsen her