Del artiklen:
Lovforslag: Der lukkes for nye EU-baserede realkreditinstitutter, uden Finanstilsynets tilladelse: Tidligere har det været muligt med grænseoverskridende virksomhed eksempelvis ved etablering af et realkreditinstitut rettet mod detailkunder. Det lukkes der for med nyt lovforslag, fremgår det af et svar fra ministeren. I svaret fra erhvervsministeren til Folketingets Erhvervsudvalg oplyses det, at ”hvis et tredjelandsselskab ønsker at henvende sig til detailkunder, foreslås det med lovforslagene, at der stilles krav om, at tredjelandsselskabet skal etablere en filial i Danmark. Formålet hermed er at sikre tilstrækkelig investorbeskyttelse og tilsyn med tredjelandsselskaber, der ønsker at tilbyde investeringsservice til danske detailkunder. Det er Finanstilsynet, der kan give tilladelse til filialetableringen, såfremt en række krav er opfyldt, ligesom Finanstilsynet kan inddrage tilladelsen til filialetableringen.”
Finanstilsynet: Pensionskasse lover medlemmerne for meget: I tilsynsredegørelse efter tilsynsbesøg i Pensionskassen for Farmakonomer hedder det blandt andet, at ”Prognoser. Pensionskassen udsender årligt en pensionsoversigt, hvor blandt andet den forventede alderspension fremgår. Pensionskassen beregner den forventede alderspension med udgangspunkt i levetider, som ikke indeholder fremtidige levetidsforbedringer. Det har som konsekvens, at medlemmerne får indtryk af, at der vil ske udbetaling af en højere pensionsydelse end beregninger baseret på realistiske forventede levetider, hvor levetidsforbedringer indgår. Finanstilsynet vurderede, at pensionskassens anvendte fremgangsmåde i forhold til prognoser bevirker, at medlemmerne ikke får oplyst den mest realistiske forventning i forhold til den fremtidige pensionsydelse. Prognoserne udgør derfor ikke det informationsgrundlag, som det er tiltænkt. Pensionskassen fik derfor påbud om at anvende en tilgang i prognoseberegningerne, der sikrer medlemmerne et redeligt informationsgrundlag. ”
Tilsyn: Svag kreditstyring i Sparekassen Djursland: I tilsynsredegørelse oplyser Finanstilsynet blandt andet, at ”Sparekassens kreditstyring har fortsat væsentlige mangler, særligt i form af fejlagtig klassifikation af kunderne og manglende konstatering af objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Finanstilsynet nedklassificerede 40 udlån blandt alle de gennemgåede udlån, idet knapt 25 pct. af udlånene i stikprøverne blev nedklassificeret mindst ét trin. Dette er et meget højt tal, og sparekassen fik påbud om at risikoklassificere kunderne korrekt, herunder sikre at der konstateres OIV. Gennemgangen medførte et samlet behov for nye nedskrivninger på ca. 5,8 mio. kr., primært på privatkundeudlån. Sparekassen fik på-bud om at gennemgå mindst 20 tilfældigt udvalgte erhvervsudlån under 2 pct. af kapitalgrundlaget for at vurdere, om der er udlån i OIV, som ikke er identificeret endnu. Sparekassen fik også påbud om at foretage tilpasninger i kreditpolitikken, herunder at tilpasse den regelmæssige rapportering til bestyrelsen om efterlevelsen af kreditpolitikken i forhold til afvigelser og fravigelser.”
Behov for mere velplanlagt myndighedskontrol af virksomheder: I ”Beretning om Effektiv kontrol” af erhvervsvirksomheder fra rigsrevisionen hedder det blandt andet, at ”Danske virksomheder er underlagt en omfattende og forholdsvis detaljeret regulering, der bl.a. omfatter forbrugersikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø og regnskabsmæssig troværdighed. Reguleringen varetages af en række myndigheder, der typisk har ansvaret for den samlede myndighedsudøvelse inden for de enkelte områder. Myndighedsudøvelse omfatter en række opgaver, der bl.a. inkluderer lovforberedende arbejde, ministerbetjening, udstedelse af regler, vejledning, afgørelser og kontrol. Denne undersø-gelse omhandler den del af myndighedsudøvelsen, som omfatter kontrol (…). Kontrol af virksomheder udgør en væsentlig opgave for mange statslige myndigheder, og der anvendes mange resurser på planlægning og gennemførelse samt opfølgning på kontrol. Det er derfor vigtigt, at myndighederne afpasser kontrolindsatserne efter risiko, så kontrollen giver størst mulig effekt med færrest mulige resurser.”

MWL

læs hele udgivelsen her

Del artiklen: