Mild vejledning om lån til boliger i København og Aarhus
Finanstilsynet har nu fremlagt den lovede vejledning, der skal få realkreditinstitutterne til at vise særlig agtsomhed ved udlån i de storbykommuner, hvor prisstigningerne har været størst. Ifølge tilsynets beskrivelse synes vejledningen dog mest at gøre fyldest ved sin signalværdi og lægger kun bløde rammer for realkreditinstitutterne. ”Vejledningens punkter angiver de principper, som institutterne som hovedregel bør anvende i forbindelse med bevilling af udlån til privatkunders køb eller tillægsbelåning af ejerboliger og andelsboliger i vækstområder. Institutterne skal dog ikke nødvendigvis følge punkterne i vejledningen for samtlige kunder, der er omfattet af vejledningen, men kan vælge andre former for tiltag for at begrænse risikoen for instituttet og dets kunder,” hedder det.

Gunstige regler for aktieaflønning
Ved forliget om finansloven blev det aftalt at lempe beskatningen af aktieaflønning. Nu er et konkret lovforslag om det sendt i høring, og PwC noterer på sin hjemmeside , at det ser lovende ud: Reglerne kommer meget til at ligne dem, der var gældende indtil 2011. Her er nogle hovedpunkter, sammenfattet af revisionsfirmaet: ”*Ved anvendelse af reglerne ændres beskatningen fra at være personlig indkomst (som beskattes med op til ca. 56 %) til at være aktieindkomst (som beskattes med maksimalt 42%). Herudover udskydes beskatningen indtil medarbejderen sælger sine aktier. * Anvendelse af reglerne forudsætter, at der indgås specifik aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder herom. * En række formelle krav skal være opfyldt for at reglerne kan finde anvendelse. Fx skal tildeling ske i ansættelsesforhold, og tildeling skal ske fra arbejdsgiver eller et selskab koncernforbundet hermed. * Reglerne kan anvendes på værdier svarende til 10 % af årslønnen. * Det skal ikke længere attesteres af revisor eller advokat, at ordningen opfylder betingelserne for at anvende særreglerne. * Reglerne kan anvendes på tildelinger foretaget den 1. juli 2016 eller senere. *

Nyt ejerregister kan blive meget vidtgående
Et lovforslag, der er på vej gennem Folketinget, vil gøre det pligtigt at registrere reelle ejere af selskaber, forstået som aktionærer med mindst 25 procent af aktionererne. Men for så vidt en aktionær f.eks. er et selskab, kan det også blive registreret, hvem der ejer dette, oplyser erhvervs- og vækstministeren i et svar til Lisbeth Bech Poulsen (SF): ”Det vil blive undersøgt nærmere i forbindelse med udviklingen af systemet, præcis hvilke beskrivelser registret vil komme til at indeholde. På nuværende tidspunkt er det endnu ikke afklaret, om – og hvordan – en funktionalitet som den efterspurgte kan udvikles. Det skal eksempelvis undersøges, om en sådan løsning kan automatiseres, og hvilke omkostninger det vil medføre i forbindelse med udvikling og drift af registret.”

Forsikringsselskaber foretager kun efterforskning i få sager
Forsikringsselskabernes praksis med at undersøge skadesanmeldere, f.eks. ved at følge deres aktivitet på sociale medier, har vakt kritik. En ny rapport fra Finanstilsynet om denne praksis viser dog, at det er sjældent forsikringsselskaberne griber til den slags metoder. ”I perioden 2010-2014 har de undersøgte selskaber behandlet 612.228 personskadesager, hvor der er foretaget efterforskning i 892 af sagerne. Dette svarer til 0,15 % af det samlede antal personskadesager. Selskabernes efterforskning har inkluderet skjult observation af skadelidte i 106 sager for hele perioden (ca. 21 sager årligt) svarende til 0,017 % af selskabernes samlede antal personskadesager. (…) Selskaberne oplyser, at de fleste efterforskninger sker i personskadesager, som omfattes af ulykkes-, arbejdsskade- eller autoansvarsforsikringer. Det afgørende for om selskaberne indleder efterforskning i en konkret sag er, om der opstår mistanke om svindel eller urigtige oplysninger ved sagens behandling. (…). Selskaberne oplyser i den forbindelse, at de alene søger informationer fra åbne kilder, som er offentligt tilgængelige,” hedder det.

Særlig indsats mod moms-svindel
SKAT vil i 2016 gennemføre en målrettet indsats mod moms-svindel, oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse : ”Regeringen ønsker for det første, at der gennemføres et grundlæggende serviceeftersyn af den samlede indsats på momsområdet. Derfor har skatteministeren bedt Skatteministeriets Interne revision om at gennemføre en grundig undersøgelse af SKAT’s kontrolindsats på momsområdet. For det andet vil SKAT også i 2016 have en målrettet og fokuseret kontrolindsats mod netop organiseret momssvindel, blandt andet i form af kontrol af organiseret kædesvig, momskarruseller og fiktive virksomheder. Samtidig bliver en række kontrolindsatser forlænget i 2016, herunder organiseret svig med negativ moms, ligesom at en række nye indsatser prioriteres i 2016. Det drejer sig bl.a. om kontrol af moms i mellemstore og store virksomheder.”

Læs hele udgivelsen her