Ændring af konkurrenceloven

Statsministeren fremlagde som vanligt lovprogrammet for det kommende år, da Folketinget åbnede tirsdag. Blandt meget andet forestår en ændring af konkurrenceloven: ”Lovforslaget har først og fremmest til formål at medvirke til at gøre det nemmere for virksomhederne at vurdere, om et potentielt konsortiesamarbejde vil være lovligt. Formålet er endvidere at etablere den nødvendige balance mellem en hurtig behandling af anmeldte fusioner og behovet for et tilstrækkeligt oplyst afgørelsesgrundlag, samt at imødekomme anbefalinger fra OECD om straflempelse, hvorved loven kommer på niveaumed EU-retten og reglerne i andre EU-lande.”

Mindre virksomheder diskrimineres i kommende ligningslov

En ændring af ligningsloven er også på lovprogrammet, men her advarer FSR – Danske Revisorer om, at regeringen glemmer en del i forhold til intentionen: ”Lovforslaget skal sikre virksomhederne fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter efter at Højesteret i sommers slog fast, at der i de to banksager ikke var fradrag for alm. lønudgifter til bankernes eget personale, der havde hjulpet ifm. opkøb af nogle filialer. Ændringen sker ved en indsættelse af en ny bestemmelse i ligningsloven. (…) Forslaget er efter FSRs opfattelse for snævret. For det første giver det alene fradrag for lønudgifter og udgifter knyttet hertil. Der bør være fradrag helt generelt for erhvervsmæssige udgifter. Det vil sige også ifm. udvidelse af virksomheden mv. for andet end blot lønudgifter. Herudover vil der ske en forskelsbehandling mellem små og store virksomheder, idet store virksomheder kan have medarbejdere ansat, der hjælper med udvidelsen af virksomheden, mens mindre virksomheder må ty til professionel hjælp hos en advokat eller en revisor. Den mindre virksomhed vil efter forslaget ikke få fradrag for sin ellers klart erhvervsmæssige udgift.”

Mangedobling af børsselskabers udbytte

I 2017 udbetaler børsnoterede selskaber 47 mia. kroner i udbytte. Det er mere end syv gange så meget som i 2001, målt i faste priser. Det er også næsten tre gange så meget som ved forrige toppunkt lige før finanskrisen. Tallene fremgår af et svar fra erhvervsministeren til SF’s Lisbeth Bech Poulsen.

Det offentliges leverandører får ret til at gøre ind
sigelse

Regeringen og de kommunale organisationer oplyser, at de udvider den såkaldte udfordringsret, bl.a. til også at gælde private leverandører: ”I økonomiaftalerne for 2018 mellem regeringen, KL og Danske Regioner blev det aftalt at indføre en udvidet udfordringsret. Udfordringsretten giver alle offentligt ansatte og privateleverandører ret til at udfordre gældende lokale og nationale regler ved at påpege uhensigtsmæssige regler samt søge om fritagelse for gældende regler i en periode. (…) Udfordringsretten er udvidet i forhold til den tidligere udfordringsret i 2008-2015. Der er åbnet for at lave forsøg, hvis gennemførsel kræver ny forsøgslovgivning. Desuden vil regeringen også overveje at gennemføre forslag uden forudgående forsøg. Endelig kan statsligt ansatte og private leverandører nu også udfordre.”

Danmark med i opråb for CSR-handlingsplan i EU

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har sammen med en række kolleger sendt en henvendelse til kommissionen om sagen, oplyser ministeriet: ”I brevet til Kommissæren understreger ministrene, at en sådan handlingsplan er vigtig af flere grunde. Ministrene understreger, at CSRspiller en vigtig rolle ift. at sikre en bæredygtig fremtid, og at det er vigtigt, at EU fortsat er med til at vise vejen frem. Desuden er en handlingsplan vigtig, da den vil være med til fortsat at fremme bæredygtighed i den private sektor samt virksomheders og branchers samfundsansvar. Ministrene understreger desuden, at verden fortsat har brug for et stærkt EU, der kan vise lederskaber på CSR. Derfor bør der udarbejdes en handlingsplan, som kan sikre en stærk forankring af CSR i EU.”