Grønbog anviser fremme af grænseoverskridende bankvirksomhed – og give billigere finansielle produkter: I grønbogen fra EU, som er oversendt til Folketingets Erhvervsudvalg, hedder det, at ”digitaliseringen – udvikling af nye forretningsmodeller og tjenesteydelser ved hjælp af teknologi – giver potentielle forbrugere let adgang til information. Derfor er parternes fysiske placering blevet mindre vigtig. Digitaliseringen kan bidrage til at nedbringe priserne og forbedre produkternes sammenlignelighed og derved kvalificere forbrugernes valg af finansielle produkter. I det lange løb bør digitaliseringen gøre det muligt for virksomhederne at udbyde deres produkter hvor som helst i EU og således være med til at virkeliggøre det indre marked på dette område. Det vil være afgørende for udvidelsen af det indre marked at opbygge tillid og tiltro, nemlig tilliden blandt virksomhederne til, at de kan gøre forretninger på tværs af grænserne, og tiltroen blandt forbrugerne til, at deres interesser bliver beskyttet, hvis de benytter tjenesteydelser på tværs af grænserne. For at opfylde disse målsætninger skal varer og tjenesteydelser være forståelige eller med andre ord ledsaget af oplysninger om, hvordan de fungerer, hvad de koster, og hvordan de er i sammenligning med andre varer, på en sådan måde, at forbrugerne kan forstå dem.”

Indikation på finansiel stress i Dansk Bank i februar 2008: I et Working paper fra Nationalbanken med titlen “ Systemic risk in danish banks: implementing risk in a danish context ” hedder det:, at “This paper calculates SRISK for the four major listed banking groups operating in Denmark: Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank and Nordea. We find that SRISK indicates a shortage of capital under stress during 2008 for all banks. The decrease in capitalization began in early 2007 and Danske Bank faced a capital shortage as early as February 2008 according to SRISK. The information from market data were a substantial driver behind the decrease in capitalization and the capital shortfall, underlining how SRISK is a market-based stress test. SRISK for the Danish financial sector reached its maximum in March 2009. This was just after Bank Rescue Package II (the ”credit package”) was adopted in Denmark.”

Finanstilsynet i ny rapport: NasdaqOMX har mekanismer til at imødegå uhensigtsmæssigheder ved algoritmehandel med aktier: ”NASDAQ Copenhagen har på linje med en række andre markedspladser indført automatiske handelsafbrydere, der reducerer risikoen for store kursudsving fx som følge af fejlprogrammerede algoritmer eller tastefejl. NASDAQ Copenhagen har endvidere indført gebyrer på høje order to trade ratios, idet et stort antal ordrer i forhold til antallet af handler kan sende forkerte signaler om likviditeten på markedet. Den fremtidige europæiske regulering på værdipapirhandelsområdet (MiFID II / MiFIR) vil indføre en række specifikke krav til algoritme- og HFT-handlere og give Finanstilsynet bedre muligheder for at overvåge algoritmehandlen på NASDAQ Copenhagen. Algoritmehandlerne bliver forpligtet til at indfø- re tiltag, der har til formål at reducere sandsynligheden for, at en algoritme handler på en uhensigtsmæssig måde, herunder foretage test af algoritmer og have løbende risikokontroller,” skriver Finanstilsynet.

Tilsynsredegørelse viser mange svage ejendoms- og landsbrugsudlån i Alm. Brand Bank, men der er hensat tilstrækkeligt: Der må ha’ været fest i Alm. Brand
Bank: De svage udlån ser nu ud til at være kapslet ind: ”Finanstilsynet var enige med banken om risikoklassifikation og konstaterede, at kreditboniteten af bankens største ejendomsrelaterede og landbrugsrelaterede udlån var dårlig, hvilket afspejlede sig i, at ingen af de gennemgåede større udlån viste normal kreditrisiko, og at der var konstateret OIV på 8 ud af de 10 største ejendomsrelaterede udlån og på 9 ud af de 10 største landbrugsrelaterede udlån. Udlånsgennemgangen gav ikke anledning til at konkludere et yderligere nedskrivningsbehov,” hedder det i tilsynsredegørelsen .

Minister: Vi kan godt skaffe kvalificeret arbejdskraft i provinsen: Talepapir fra finansministeren i samråd i Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer i relation udflytning af statslige arbejdspladser. Emne: Er der problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft? Ministeren svarer: ”I perioden før og efter flytningen vil institutionerne derfor have fokus på at rekruttere nye medarbejdere og oplære dem. Fra mit eget ministerområde kan jeg sige, at Statens Administration har opslået de første stillinger til besættelse i Hjørring. Og der har været mange kvalificerede ansøgere til de ledige stillinger. Jeg mener derfor, man skal passe på med at tro, at der kun findes kvalificeret arbejdskraft i København. Der er masser af dygtige og engagerede medarbejdere i alle dele af Danmark. Det er vores forventning, at der efter en omstillingsperiode vil være fuldt funktionsdygtige statslige institutioner. Hvor det har været muligt, har vi haft fokus på at placere de statslige arbejdspladser i sammenhængende faglige miljøer.”

Læs hele udgivelsen her