Troels Lund: OK at Nykredit træffer stor beslutning midt i en valgproces
Nykredit meldte sine planer om bidragsforhøjelser
og børsnotering ud, mens der var valgkamp til repræ-sentantskabet. Men det er ikke i strid med god skik, vurderer erhvervs- og vækstministeren i et svar til Enhedslistens Pelle Dragsted: ”Den finansielle lovgivning
indeholder ikke regler, der forhindrer en virksomheds
repræsentantskab eller andre ledende organer i at træffe væsentlige beslutninger under en valgproces.
Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder sætter heller ingen begrænsninger for f.eks. foreninger til at træffe væsentlige beslutninger selvom et valg til et repræsentantskab er forestående. En virksomheds vedtægt, der typisk regulerer de nærmere rammer for
afholdelse af repræsentantskabsmøder m.v., kan dog indeholde nogle begrænsninger, der skal overholdes.
Med hensyn til om det vil være i strid med god skik at træffe væsentlige beslutninger forud for et repræsentantskabsvalg, bemærkes det, at Anbefalingerne for god Selskabsledelse, som dog primært henvender sig til børsnoterede selskaber, ligeledes ikke indeholder en anbefaling om udsættelse af væsentlige beslutninger til efter afholdelsen af valg til det øverste ledelsesorgan.”

Finanstilsynet giver ALKA et rap over fingrene
Under en inspektion for at undersøge, om ALKA er klar til at efterleve IDD-direktivet, der træder i kraft i 2018, fandt Finanstilsynet at selskabet ikke opfylder de allerede gældende regler: ”Efter gældende regler, skal et forsikringsselskab have interne retningslinjer for udvikling og godkendelse af nye produkter. I forbindelse med inspektionen har Finanstilsynet konstateret, at ALKA ikke har haft disse interne retningslinjer. Efter inspektionen har Alka fremsendt nye retningslinjer for produktudvikling.”

Virksomheder kan miste rentefradragsret
Et nyt EU-direktiv, der skal stoppe skatteunddragelse, opererer blandt andet med at begrænse rentefradragsretten. Det møder stærk kritik fra FSR – Danske Reviorer. ”Det er FSRs opfattelse, at reglen i mange tilfælde vil medføre en væsentlig reduktion af selskabernes mulighed for at fradrage renteudgifter, hvilket kan være til skade for fremtidige investeringer. Ligeledes peger FSR på, at en nedsættelse af bundgrænsen til 1 mio. EUR vil være et stort tilbageskridt i forhold til gældende dansk lovgivning og vil medføre, at et betydeligt antal selskaber og koncerner fremover vil blive omfattet af rentefra-

dragsbegrænsningen. For at hindre dette foreslår FSR, at direktivets bundgrænse hæves,” hedder det i høringssvaret fra FSR, der også er meget markant i kritikken af en generalklausul, som vil give ”store retssikkerhedsmæssige bekymringer, idet en sådan vil skabe usikkerhed om, hvorvidt der kan støttes ret på ordlyden af lovgivningen.” Se også temaet i Økonomisk Ugebrev nr. 8.

Konkurrencesag mod ejendomsmæglere kommer for retten
Den foreløbigt ni år gamle sag om, at ejendomsmæglere koordinerede en boykot af Boliga.dk, kommer nu i retten i form af en straffesag. De fleste af mæglerne har accepteret bøder på i alt 12 mio. kroner. Men en enkelt har altså afvist bødeforlægget, oplyser Konkurrencestyrelsen : ”De fleste involverede ejendomsmæglerkæ-der i sagskomplekset har efter kontakt med SØIK valgt at acceptere bøderne. Dermed undgår de og retssystemet omkostningstunge straffesager i retten. Det drejer sig om Home, DanBolig og Nybolig, der hver har vedtaget en bøde på 3,75 mio. kr. RealMæglerne har vedtaget en bøde på 0,5 mio. kr. Danske Selvstændige Ejendomsmæglere har vedtaget en bøde på 80.000 kr. Fra hver af de fem virksomheder har en ledende medarbejder vedtaget en personlig bøde på 25.000 kroner for sin del i overtrædelsen. Herudover har en ledende medarbejder fra EDC vedtaget en personlig bøde på 25.000 kroner. (…) EDC-Gruppen A/S og Dansk Ejendomsmæglerforening har ikke ønsket at vedtage en bøde. SØIK vil derfor nu rejse en straffesag, der vil blive sendt til retten, når der er udformet et anklageskrift.”

Vækstfonden får EU-midler til kautioner
Den nyoprettede Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, EFSI, som er en del af kommissionens store vækstplan, har gennemført sit første initiativ i Danmark, oplyser Erhvervs- og Vækstministeriet : ”Med garantiaftalen, der er underskrevet af EIF og Vækstfonden, får Vækstfonden over de næste to år mulighed for at yde kautioner for op til 270 mio. kr. til små og mellemstore danske virksomheder. Kautionerne bliver mulige via en garanti fra EIF under COSME-programmet med finansiel støtte fra Europa-Kommissionen. Med de øgede midler forventer Vækstfonden at kunne nå cirka 250 virksomheder. (…) Aftalen er indgået i regi af den nyoprettede Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), som administreres af Den Europæiske Investeringsbank (EIB), og som samler de økonomiske tiltag i Europa-Kommissionens investeringsplan.”

Læs hele udgivelsen her