Fortsat: Spillet om at sidde med aben efter Amagerbanken

Fortsat Spillet om at sidde med aben efter Amagerbanken fra ØU Finans/CFO 15/2016

Videre hedder det fra SØIK, at ”jeg er enig i Finanstilsynets betragtning. Det er ubestridt, at bestyrelsen og direktionen fra december 2009 var klar over, at Ørbekker, Palm og Classen var insolvente. Det må følgelig have stået banken klart, at det var banken der bar risikoen for i forbindelse med fortsættelse af valutaeksponeringerne. Selvom der blandt eksperter i foråret 2010 var enighed om, at markedet vil rette sig, er det min opfattelse, at fortsættelsen af valutaeksponeringen frem til den 25. og 28. juni 2010 indebar en yderligere risiko for tab for banken. Det kan således gøres gældende, at bestyrelsen og direktionen ikke har truffet nødvendige foranstaltninger til at begrænse risikoen for væsentlige tab.”

Endelig hedder det fra SØIK, at ”samlet set finder jeg, at det ikke fuldstændig kan udelukkes, at der vil kunne føres det fornødne bevis for, at bestyrelsens og direktionens handlinger vil falde inden for gerningsindholdet, sådan som bestemmelsen er formuleret i § 373, stk. 6. i lov om finansiel virksomhed. Det er dog – bl.a. henset til bestemmelsens forholdsvis vage formulering – forbundet med en række usikkerhedsfaktorer.”
Bagmandspolitiet valgte da også at droppe sagen, blandt andet fordi Finanstilsynet helt frem til bankens konkurs var på talrige inspektioner, og hvor det pågældende låneengagement ikke blev lukket ned eller anset for ansvarspådragende.