Del artiklen:

Langt hovedparten af de danske pensionskasser og andre institutionelle investorer er åbne over for at investere danskernes pensionsopsparing i tobaksvirksomheder, og den liberale holdning til tobak er langt mere udpræget herhjemme end i de øvrige nordiske lande og især i forhold til amerikanske pensionskasser.

For den kommende IPO i Scandinavian Tobacco Group kan danske storinvestorer altså komme til at løfte en stor andel af de 3-4 mia. kr., som der antageligt skal sælges aktier for. Som danske konsortiebanker i emissionen deltager Nordea og Carnegie, som også selv har betydelig placeringskraft i egne investeringsforeninger, pensionspuljer og anden asset management.

Herhjemme boykotter blandt andet Lægernes Pensionskasse og PKA investeringer i tobak, mens stort set alle andre pensionskasser, herunder ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond er åbne for tobaksinvesteringer. DR udarbejdede for nylig en opgørelse, der viser, at danske pensionskasser aktuelt har investeret 4,2 mia. kr. i tobaksvirksomheder, med Danica Pension, PensionDanmark og Unipension som største enkeltinvestorer. Fra Engagement International, som rådgiver institutionelle investorer om ansvarlige investeringer, siger direktør Erik Alhøj om sammenhængen mellem ansvarlige investeringer og investering i tobak: ”Der er ikke noget entydigt svar på om ansvarlige eller etiske investorer kan investere i tobaksvirksomheder eller ej. Det kommer helt an på den tilgang den enkelte pensionskasse, bank eller investeringsforening har valgt.”

Ingen restriktioner for tobaksinvesteringer

Videre siger han, at der herhjemme er sket en bevægelse de seneste år: ”De oprindelige etiske investeringer bestod i at boykotte virksomheder, der producerer og sælger netop tobak, alkohol, våben m.v. Den tilgang er fortsat meget udbredt i USA og de øvrige nordiske lande, men ikke i særlig udstrækning blandt danske institutionelle investorer. Den mest udbredte form for ansvarlige investeringer i Danmark er aktivt ejerskab eller engagement overfor virksomheder, som overtræder internationale konventioner og normer om f.eks. korruption, arbejdstagerrettigheder og miljø. Heri ligger ikke nogen form for restriktioner på investeringer i tobaksvirksomheder. ”

”En tredje vej til ansvarlige investeringer består i at integrere de miljømæssige, sociale og corporate governance risici, som er mest relevante for den enkelte virksomhed i finansielle analyser og overvejelser forud for en aktieinvestering. Her er det helt afgørende, hvordan den enkelte investor vurderer, at hans egne og virksomhedens interessenter reagerer på tobakken,” siger Erik Alhøj. I forhold til at investere i tobak vil der nok være forskel på, om man repræ-senterer læger og sundhedspersonale eller piloter, vurderer Erik Alhøj.

Lægernes Pensionskasse skriver eksempelvis i et notat om socialt ansvarlige investeringer , at ”Generalforsamlingen var af den opfattelse, at læger som gruppe har de samme rettigheder til at opnå et pensionsafkast af deres opsparing som alle andre i det danske samfund. (..) Ovenstående forhold betyder at der ikke investeres i selskaber, der har tobaksproduktion som hovedaktivitet eller hovedindtægtskilde. Dette er fra 2016 udvidet til også at omfatte e-cigaretter, som ifølge Lægeforeningen bør ligestilles med almindelig tobak.”

Pensionskassen forholder sig dermed ikke til, at fravalg af tobaksaktiver som investeringsklasse begrænser investeringsmulighederne og dermed kan gå ud over det langsigtede aktieafkast.

Også PKA, som blandt andet har jordmødre og sygeplejersker blandt sine medlemmer, har fravalgt investering i tobaksvirksomheder: ”En meget stor del af vores medlemmer arbejder i sundhedssektoren. Vores medlemmer oplever derfor på egen hånd den lange række af dødelige følgesygdomme, som tobak forårsager. I PKA har vi derfor besluttet ikke at investere i tobaksselskaber, idet vores medlemmer synes, at investeringer i tobak ikke er foreneligt med at investere ansvarligt,” siger investeringsdirektør Michael Nellemann Petersen.

Flere internationale storinvestorer har også tobaksfirmaer på deres eksklusionsliste, eksempelvis den store norske oliefond i Norges Bank, hvor eksklusionslisten kan ses her. Forbuddet mod at investere i tobaksindustrien er godkendt af det norske storting

Forventet holdning til produktet om 10 år

Erik Alhøj siger, at institutionelle investorer ofte også vil vurdere, hvordan den generelle offentlighed og lovgiverne må forventes om ti år at se på det de facto sundhedsskadelige produkt, de helbredsmæssige konsekvenser og samfundsmæssige omkostninger, der er forbundet med det, eksempelvis til sygehusvæsenet.

Selve prospektet fra Scandinavian Tobacco Group indeholder ikke en særlig gennemgang af udvalgte relevante CSR overvejelser, ud over lovgivningsmæssige aspekter, herunder om EU’s tobaksdirektiver, regulering af tobaksprodukter, rygning i det offentlige rum og eventuelle økonomiske sanktioner. Under risici oplyses på otte linjer (side 36), at selskabet kan blive mødt med krav på grund af ”sundhedsmæssige konsekvenser, der er forbundet med brug af tobaksprodukter, og sådanne krav kan ikke forsikres,” hedder det.
Analyser til professionelle investorer Som deltagende emissionsbanker har Nordea og Carnegie udarbejdet store analyser til de professionelle investorer. I disse analyser er de CSR relaterede risici trådt lidt mere igennem: Carnegie skriver blandt andet, at det regulatoriske miljø for tobaksindustrien er blevet betydeligt mere udfordrende det seneste årti. Videre nævnes det, at tobaksrygning er blevet forbudt mange steder, og at man ikke kan udelukke yderligere restriktioner. Omkring mulige fremtidige skatteforhøjelser oplyses det, at selskabet ventes at vælte dem over på forbrugerne. Endelig oplyses det, at cigaretter er betydeligt mere sundhedsskadelige end cigarer (som er STG’s hovedprodukt), og derfor er selskabet mindre eksponeret for regulering end cigaretproducenterne.

På sigt kan det uden tvivl påvirke STG-aktien, hvis globale (og danske) pensionskasser strammer op om deres tilgang til tobaksinvesteringer. Eksempelvis har 34 australske store pensionskasser for nylig sat tobak på deres eksklusionsliste over investeringer. CFA Institute har for nylig bragt en artikel med et interview med en læge, der har overtalt de australske pensionskasser til at afstå fra tobaksinvesteringer. I artiklen fortæller han, hvorfor han synes, at tobaksinvesteringer er ”no go”. Ifølge artiklen betyder rygning, at to ud af tre rygere lever kortere end ellers, og at rygning er årsag til seks millioner døde globalt hvert år.

”Governments all across the world have recognized the importance of addressing the tobacco epidemic by committing to ongoing implementation of tighter tobacco regulation. In contrast, much of the global finance industry still invests in and profits from tobacco. But this is changing. Finance leaders are listening, acting, and are contributing to the comprehensive commitment from all sectors to end the global tobacco epidemic,” udtaler han i artiklen.

Langsigtet ses en stribe udfordringer for tobaksindustrien. Men indtil videre er danske pensionskasser altså generelt mere liberale med tobaksinvesteringer end i eksempelvis det øvrige Norden. Fra

PensionDanmark siger direktør Jens-Christian Stougaard: ”Vores retningslinjer for ansvarlig investering følger gældende national lovgivning, internationale konventioner mm. Derfor pålægger PensionDanmark sig ikke som udgangspunkt investeringsmæssige bånd i forhold til f.eks. tobak. Vi forventer, at de tobaksselskaber, vi investerer i, lever op til vores forventninger til ansvarlig selskabsledelse både i forhold til generelle CSR-standarder, men også de specifikke lovmæssige krav, som tobaksselskaber er underlagt i mange lande. Selskaber, hvis adfærd ikke lever op til dette, eller hvor der er miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, der ikke fuldt ud er i aktionærernes interesse, vil der gennem den eksterne samarbejdspartner, Hermes EOS, blive indledt en dialog med. Nogle gange bærer dialog ikke frugt, og i disse tilfælde kan det føre til, at aktierne i selskabet afhændes.

Fra Danske Capital siger CEO Niels-Ulrik Mousten til Økonomisk Ugebrev, at ”Rent investeringsmæssigt synes selskabet interessant, og det vil formentligt også indgå i indeksafdelinger. I forhold til ansvarlige investeringer er vi selvfølgelig klar over, at tobak er et kontroversielt tema af åbenlyse sundhedsmæssige årsager. Det er en ekstra risikoparameter, som vi løbende vurderer. Nogle af vores kunder ønsker ikke at investere i tobak, og her søger vi at møde deres behov med produkter, som undgår kontroversielle temaer som tobak. Produceret og markedsført på en ansvarlig måde bryder tobaksselskaber ikke vores retningslinjer, der bygger på internationale principper for samfundsansvar. Det er også vores rådgivers vurdering. Generelt kan vi investere i tobak, men med ca. 20 investeringsrelevante selskaber på globalt plan er det ikke et tema, der fylder meget.”

Fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond siger direktør Dorrit Vanglo: ”LD har ikke nogen specielle restriktioner på tobaksaktier, og porteføljeforvalterne kan vælge dem ud fra deres porteføljeovervejelser, så-fremt der ikke er særlige ESG-forhold i forbindelse med screeningerne. Og LD har tobaksaktier i porteføljen.”

Økonomisk Ugebrev har sendt spørgsmål til aktiechef Claus Wiinblad fra ATP, og vi har modtaget følgende svar: ”Vi er meget bevidste om, at der blandt vores medlemmer er forskellige og til dels stærke holdninger til investering i en tobaksvirksomhed og med knap fem millioner medlemmer kan vi ikke undgå at træffe investeringsbeslutninger, som nogle medlemmer vil være imod eller uenige i. På den ene side vil nogle medlemmer i ATP være imod, fordi tobak i nogles øjne opfattes som et kontroversielt og uetisk produkt. På den anden side mener andre medlemmer, at vi har en forpligtelse til at udnytte de investeringsmuligheder for at skabe det højest mulige pensionsafkast og at der intet uetisk er ved at investere i tobak, idet det er lovligt at producere, sælge, købe og forbruge.”

Videre hedder det fra ATP, at ”grundprincippet i ATP’s retningslinjer er, at beslutninger skal hvile på fakta frem for subjektive vurderinger. ATP investerer således ikke ud fra politiske eller ideologiske holdninger, men alene ud fra kravet om at skabe det højest mulige afkast til medlemmerne, som det også fremgår af ATP-loven. Og da tobak er lovligt at købe, sælge og forbruge i Danmark er der ikke noget til hinder for at vi kan deltage i IPO’en, hvis vi vurderer, det er en attraktiv investering.”

Læs hele udgivelsen her