Del artiklen:

Investeringscasen i Nordic Nanovector ser fortsat meget solid ud efter at man over de seneste måneder har fremlagt en række flotte prækliniske og kliniske resultater. Desuden har selskabet gennem en rettet emission rejst ca. 0,5 mia. NOK, hvilket gør at man nu står stærkt rustet til yderligere fremgang i de kommende år.

Nordic Nanovector fokuserer på udvikling af dets klart vigtigste pipeline-aktiv Betalutin indenfor lymfekræft-typen Non-Hodgkins Lymfom (NHL). Man har her særligt fokuseret på Follikulært Lymfom (FL) og Diffust Stor B-Cellet Lymfom (DLBCL). FL er typisk langsomt voksende og nemmere at behandle, mens DLBCL er hurtigere voksende, mere aggressiv og sværere at behandle.

Stærke Betalutin data fremlagt på ASH
I december 2016 fremlagde Nordic Nanovector på blodkræftkonferencen ASH opdaterede resultater for dets antibody-conjugate Betalutin. Betalutin er et CD37-antistof tilkoblet det radioaktive isotop 177Lu. Opdaterede resultater fra et fase I/II studie i 35 patienter med relapserende NHL af typen FL viser en overordnet responsrate på 63% og heraf en fuldstændig responsrate på 29% (15 MBq/kg Betalutin). Det gennemsnitlige respons varede i 20,7 måneder. Desuden opnåedes en komplet responsrate på 38% blandt de patienter, der modtog en højere præ-dosis af det nøgne CD-37 antistof lilotomab.

I september 2016 publicerede Nordic Nanovector resultater i The Journal of Nuclear Medicine der påviser, at præmedicinering i Non-Hodgkins Lymfom med lilotomab forud for dosering med Betalutin, reducerer de hæmatologiske bivirkninger. Særligt viste forsøget, at den røde del af knoglemarven kunne beskyttes effektivt via forudbehandling med nøgent CD37-antistof. Historisk har den røde rygmarv viste sig at være sårbar ved behandling med radioaktivt-baserede medikamenter.

Nordic Nanovector er pt. i gang med at dosere patienter, som modtager 100 mg/m2 prædosis lilotomab efterfulgt af 20 MBq/kg Betalutin.

Herudover fremlagde Nordic Nanovector på ASH-konferencen i december også prækliniske data der indikerer kraftig synergi for Betalutin i kombination med CD20-antistoffet Rituxan. Mus behandlet med stofferne enkeltvis overlevede i hhv. 60 dage (Betalutin) og 31 dage (Rituxan), hvorimod mus behandlet med begge midler samtidig overlevede i >222 dage (p<0,05). Dermed har man bekræftet

 teorien om at Betalutin tilsyneladende øger Rituxans optagelse i NHL-kræftcellerne meget kraftigt. Nordic Nanovector vil på baggrund af disse stærke data nu starte et klinisk fase II kombinationsstudie for Betalutin og Rituxan målrettet 2nd line NHL FL. Man forventer i 2.halvår 2017 fortsat at kunne starte et afsluttende fase II/III studie (PARADIGME studiet) med Betalutin i NHL FL. Man går her efter

 

Se tabellerne her 

tredje linje behandlingen (3rd line) i svært syge patienter, hvor standardbehandling ikke har haft effekt eller ikke længere har effekt.

I DLBCL indikationen er status den, at Nordic Nanovector har fået accept af FDA til at opstarte et fase I studie. De første kliniske centre er nu klar til at optage patienter i dette studie som ventes at optage op imod 24 patienter med relapserende DLCBL, som ikke er skønnet egnede til at gennemgå stamcelletransplantation. Disse patienter vil blive doseret med stigende doser af Betalutin og med lilotomab som præmedicinering. Det primære formål med studiet er at identificere den/de optimale doser af Betalutin/lilotomab som man vil tage videre i fase II forsøg. De første kliniske data fra fase I studiet ventes i 2.halvår 2018.

Fornuftig kapitalrejning på 0,5 mia. NOK
I oktober 2016 indgik Nordic Nanovector to udviklingsaftaler inden for antistof-konjugater. Det drejer sig om en aftale med det Sydkoreanske selskab LegoChem Biosciences omkring udvikling af antistof-drug konjugater rettet mod behandling af forskellige former for leukæmi. Antistof-drug konjugaterne vil have CD37 som antistof-target og målet er så at påhæfte et celledræbende lægemiddel, der skal ødelægge selve kræftcellen. Nordic Nanovector indgik desuden en aftale med det tyske selskab Heidelberg Pharma omkring udvikling af antistof-konjugater rettet mod leukæmi-sygdomme. Specifikke detaljer om aftalen er ikke afsløret. Markedet for leukæmi-nichesygdomme skønnes at vokse til over 5 mia. USD årligt i 2024

Nordic Nanovector fremlagde i slutningen af februar årsregnskabet for 2016. R&D udgifterne er øget til 153 mio. NOK, hvilket er en stigning på 18% i forhold til 2015. Herudover er de administrative udgifter hævet med 10 mio. NOK til nu 62 mio. NOK. Da Nordic Nanovector fortsat ingen indtægter har af betydning, viser EBIT-driftsresultatet dermed et underskud på 216 mio. NOK, hvilket er en forværring på 18% i forhold til 2015. Efter skat viser nettounderskuddet et minus på 236 mio. NOK, forårsaget af negative finansielle udgifter på 19 mio. NOK.

Cash burnet fra driften er steget med 20 mio. NOK til 170 mio. NOK. Ved udgangen af december havde Nordic Nanovector dog alligevel forbedret kapitalberedskabet med ca. 275 mio. NOK til nu 1,0 mia. NOK. Stigningen i de likvide midler skyldes at selskabet i december 2016 gennemførte en rettet emission, som rejste et provenu på 499 mio. NOK gennem udstedelse af 4,4 mio. nye aktier til kurs 114 NOK. Dermed er antallet af udestående aktier udvidet med små 10% og udgør nu i alt 49,0 mio. aktier. Kapitalrejsningen er gennemført for at sikre finansieringen af det kliniske fase II kombinationsstudie med Betalutin og CD20-antistoffet Rituximab i 2nd line NHL FL samt at kvalitetssikre produktionen af Betalutin og udvikle en ny antistof-produktionsteknologi. Herudover forventer Nordic Nanovector at accelerere udviklingen i den prækliniske pipeline.

Betalutin undervurderes af markedet
Nordic Nanovector aktien handles pt. til kurs 94 NOK svarende til en markedsværdi på 4,6 mia. NOK. Da kapitalberedskabet og egenkapitalen ligger omkring 1 mia. NOK, handles aktien altså til 4 gange indre værdi og pipelinen værdisættes til ca. 3,5 mia. NOK af markedet.

Vi indledte dækning af Nordic Nanovector i maj 2016 med et kursmål på 50 NOK. På daværende tidspunkt lå kursen i 22 NOK. Vi er grundlæggende fortsat meget positivt indstillede over for Nordic Nanovector af to grunde:

For første anser vi forskningsresultaterne som ekstremt stærk. Særligt er vi begejstrede for at man kan opnå en komplet responsrate på omkring 40% i relapserende NHL FL patienter. Herudover er det meget opmuntrende, at de prækliniske kombinationsdata med Rituxan viser meget kraftige synergi-effekter i forhold til at forlænge overlevelsen i mus. Dette åbner op for at Betalutin vil have en plads på markedet ikke bare i NHL FL 3rd line, men også tidligere i behandlingsforløbet (1st line og 2nd line), samt formentlig også i NHL DLBCL som er en notorisk vanskelig lymfekræft at behandle.

– Sekundært mener vi at ledelsen i Nordic Nanovector har vist rettidig omhu ved at foretage en større rettet emission her i december 2016, som gør at man nu har et ganske solidt kapitalberedskab, som bør række til minimum to års drift og muligvis også til og med registrering af Betalutin i formentlig 2020. Der foreligger også muligheden for at Nordic Nanovector på et tidspunkt vælger at indgå en global licensaftale på Betalutin. Vi forudsiger at en sådan aftale vil blive i milliardklassen (NOK) og dermed af voldsom stor værdi for selskabet og dets aktionærer.

Vi fastholder en købsanbefaling på Nordic Nanovector og hæver 12 måneders kursmålet til 170 NOK per aktie.

Peter Aabo

Se hele udgivelsen her 

Del artiklen: