Log ind
Log ind
Finans

Advokat rating 2021: Advokatfirmaer fik medvind gennem corona, men fyrede alligevel

Morten W. Langer

tirsdag 19. oktober 2021 kl. 11:13

I begyndelsen af coronakrisen varslede flere af de store advokatfirmaer fyringsrunder, og det blev i flere tilfælde også eksekveret. Økonomisk Ugebrevs årlige analyse af advokatbranchens 40 største firmaer viser, at bruttoindtægterne holdt stand og under ét blev øget med 3 pct. Særligt de 15 største firmaer øgede aktiviteten. Som hurtigløbere udskiller Gorrissen Federspiel, Accura, Horten og Mazanti-Andersen sig positivt. Chefredaktør Morten W. Langer gennemgår her årets positioner blandt de større advokatfirmaer.

På Top 40-listen over de største advokatfirmaers økonomiske performance tegner der sig et meget klart billede: De 13 største firmaer har klaret sig godt gennem corona-året, mens billedet mest er negativt fra nummer 14 og nedefter, i størrelse målt på bruttoresultat.

Til gengæld er billedet meget mere blandet, når man kigger på udviklingen i antallet af ansatte, som rapporteret i årsregnskaberne: Samlet er antal ansatte i de 40 største advokatfirmaer for første gang i mange år dykket, med 43 fuldtidsstillinger, svarende til 1 pct., til 4038.

Selvom de største advokatfirmaer i 2020 har holdt aktivitetsniveauet eller øget det, har seks ud af de ti største advokatfirmaer også skåret markant i antal jurister. Største tilbagegang har der ifølge årsregnskabet været i Kromann Reumert med 29 færre jurister, Bruun & Hjejle med 18 færre, Horten med 15 færre i den juridiske stab og Accura med tolv færre fuldtidsansatte jurister, viser Økonomisk Ugebrevs årlige sammentælling, som i de fleste tilfælde er verificeret af de enkelte advokatfirmaer.

Meget tyder altså på, at corona er blevet anvendt som en undskyldning for at skære i personalet. Eller også er en aktivitetsmæssig opbremsning sidste forår blevet afløst af solid fremgang i efteråret, der har neutraliseret et svagt forår. Under alle omstændigheder har flere af de store advokatfirmaer formået at skabe vækst i aktiviteten med færre ansatte, muligvis gennem øget digitalisering af processer eller mere effektive arbejdsgange, bl.a. med hjemmearbejde.

Ifølge årsregnskaberne er corona-fyringerne sandsynligvis også gået ud over ikke-juristuddannet administrativt personale, hvor automatisering og digitalisering af opgaver har overflødiggjort manuelle processer: Samlet har Plesner 33 færre ansatte, og DLA Piper har også reduceret med 33 fuldtidsstillinger. Stort set samme antal jurister, i forhold til sidste efterår, er der hos Advokatfirmaet Poul Schmidt/ Kammeradvokaten, Bech-Bruun og Plesner.

I sidste års Advokatanalyse i Økonomisk Ugebrev kårede vi Gorrissen Federspiel som det mest fremgangsrige store advokatfirma. Og det ser ud til, at det har holdt fremdriften, med en vækst i antal jurister med 19 til 301 jurister alt i alt. Gorrissen Federspiel overhalede sidste år både Kromann Reumert og Plesner på antal jurister, og i år overhaler advokatfirmaet også Bech-Bruun, der ifølge opgørelsen aktuelt har 289 jurister, altså tolv færre end Gorrissen.

Over de seneste fem år er der rykket rundt på styrkeforhold i toppen af den danske advokatverden. Bech-Bruun og Kromann Kromann har kæmpet om placeringen som næststørste advokatfirma, efter Advokatfirmaet Poul Smidth / Kammeradvokaten. Sidste år overhalede Gorrissen Kromann Reumert som tredjestørste.

Og i år har Gorrissen altså overhalet Bech-Bruun, og Kromann Reumert er faldet en del tilbage med aktuelt 20 færre jurister end for et år siden (nu 252), men Plesner med 230 jurister fortsat ligger på en solid femteplads, markant foran nummer seks, nemlig DLA Piper, der dog rykker to pladser frem efter at have overhalet Bruun Hjejle og Horten.

De regnskabsmæssige resultater tegner et lidt andet billede end udviklingen i jurister: Her er Bech-Bruun med et bruttoresultat på 724 mio. kr. fortsat større end Gorrissen med 678 mio. kr. Fremgangen var på henholdsvis 4 og 8 pct. i forhold til året før.

Landets største advokatfirma, Poul Smith, offentliggør fortsat ikke regnskabstal, ligesom Kromann Reumert heller ikke gør det. Meget tyder dog på, at statens advokat har haft et godt år: Advokatfirmaet har holdt stort set samme antal jurister med en tilbagegang fra 341 til 338. Antallet af partnere er faldet med én til 71.

Aktiviteten som statens advokat har også været oppe i omdrejninger, trods nedlukning af store dele af den offentlige sektor udenfor sundhed, undervisning og politi. I den årlige redegørelse om Kammeradvokatens opgaveløsning for staten oplyses det, at ”i 2020 udgjorde statens samlede forbrug af Kammeradvokaten 575 millioner kroner, hvoraf EFI-sagerne, ejendomsskattesystemet og udbyttesagen i Skatteministeriet tegnede sig for 233 millioner kroner. Opgøres udviklingen uden disse store sager i Skatteministeriet er der fra 2019 til 2020 tale om et generelt fald i forbruget på cirka 1,5 procent. I perioden fra 2017 til 2020 er der et samlet fald på 13 procent.”

I redegørelsen fremhæves det, at Kammeradvokaten samlet set løste opgaver for 575 mio. kr., mod 539 mio. kr. året før. Justeres for særlige opgaver, eksempelvis EFI, var der tale om et fald på 13 pct. siden 2017, men kun knap 2 pct. siden 2019.

”Skatteministeriets forbrug i EFI sagerne kan i 2020 opgøres til 92 mio. kr. Derudover kan nævnes, at Skatteministeriet har brugt 98 mio. kr. i forbindelse med udbyttesagen og 44 mio. kr. i forbindelse med ejendoms-skattesystemet. (…) Opgøres udviklingen uden særlige sagskomplekser ses et fald i forbruget på ca. 1,5 pct. fra 2019 til 2020,” oplyses det i redegørelsen.

Fra Gorrissen Federspiel siger managing partner Martin André Dittmer: ”På trods af en usikker tid oplevede vi, at klienterne fortsat valgte os ved forretningskritiske og komplekse problemstillinger, og vi hjalp dem igennem den krise og de muligheder og udfordringer, som coronakrisen førte med sig. Under coronakrisen, hvor de finansielle markeder var præget af usikkerhed, var det en prioritet for os at holde fast i vores talent og ikke foretage afskedigelser med afsæt i coronakrisen. I stedet havde vi fokus på at allokere ressourcer på tværs af vores juridiske specialer fra områder med en mindre grad af beskæftigelse til områder med øget travlhed. Vi stod ligesom alle andre over for en usikker periode, som ingen af os havde mulighed for at forudsige udfaldet af. Men vi vidste, at det for os ikke ville give mening at reagere med et kort sigte på markedsmæssige udsving. Vi beskæftiger landets dygtigste jurister, og vores klienter vælger os for vores tunge faglighed. Den form for viden og talentmasse tager tid at opbygge. I dag, hvor markedet igen har rettet sig, og hvor kampen om talenterne endnu engang er skærpet, er vi glade for, at vi valgte den strategi.”

Om videreudvikling af virksomheden siger Martin André Dittmer: ”Vi kigger hele tiden på, hvordan vi kan tilføre ekstra værdi for vores klienter. Det kan være ved at tillægge nye kompetencer til vores juridiske rådgivning, hente nye juridiske kapaciteter eller styrke os inden for særlige områder. På forretningssiden har vi især øget fokus på bæredygtig transformation, life science og media og entertainment, hvor vi for nylig hentede nye kræfter med IP-specialisterne fra Ples & Lindholm. Derudover har vi fået den nuværende generaladvokat ved EU-Domstolen i Luxembourg og tidligere forbrugerombudsmand Henrik Øe med om bord, hvilket vil befæste og styrke os som det førende kontor på EU-retten i bred forstand.”

Gorrissen ser i år fortsat øget beskæftigelse og travlhed inden for alle vores områder, hvor enkelte områder periodevist i 2020 var påvirket af corona-epidemien. Advokatfirmaet er derfor i markedet for at hente nye profiler og kompetencer. ”Fremgangen er fortsat igennem 2021, hvor vi har oplevet en travlhed, vi ikke har set siden før finanskrisen i 2008. Udover, at der har været mange transaktioner, er markedet også kendetegnet ved, at der er flere store og komplekse transaktioner i øjeblikket, hvor mange er af international karakter. ”

Bech-Bruun bruger ikke mange ord på at forklare den økonomiske udvikling i 2020 i sin 100 siders lange årsrapport, hvor der anvendes meget plads på bl.a. samfundsansvar, herunder mennesker, miljø og compliance.

Om udviklingen fremover skriver ledelsen bl.a., at ”I 2021 står vi som arbejdsplads for mere end 500 medarbejdere også selv midt i en ny virkelighed. Bech-Bruun er på rekordtid blevet en digital arbejdsplads, hvor vi arbejder mere hjemme end på kontoret, vores store closings bliver fejret virtuelt, og mange af vores klientmøder afholdes på computerskærmen. En del af den udvikling, tror vi på, er kommet for at blive, og det stiller nye krav til os alle. Derfor vil vi i det kommende år have fokus på en yderligere professionalisering af vores digitale arbejdsformer og samtidig arbejde målrettet for at styrke vores vigtige samarbejde i endnu højere grad.” Bruttoresultatet blev løftet 5 pct., og antal ansatte steg med én.

Kromann Reumert offentliggør godt nok ikke regnskabstal, men er i den verbale beskrivelse af 2020 mere substantiel i sin analyse af året. I årsberetningen oplyses, at omsætningen blev nogenlunde opretholdt i 2020 i forhold til 2019. Bl.a. oplyses, at ”2020 glemmer vi ikke lige foreløbigt. Da COVID-19 ramte, måtte virksomheder omstille sig og indstille sig på helt nye vilkår. I vores årsberetning ser vi i et coronatema tilbage på et år med behov for hurtig omstilling, nye typer rådgivning, tilgængelighed og ikke mindst behovet for at stå sammen. Hver for sig. Pandemien har også givet anledning til at tænke nyt, til at udvikle, og i årets løb fik vi mulighed for at udvikle legaltech-løsninger sammen med klienter. Vi fik sat strøm til vores webinarer målrettet klienter, dansk erhvervsliv og studerende.”

Plesner leverer en minimalistisk årsrapporten på 26 sider uden nogen substantiel ledelsesberetning om året, der gik. Ledelsen oplyser, at ”aktivitetsniveauet og resultatet var meget tilfredsstillende,” men der sættes ikke yderligere ord på. Omsætningen var stort set uændret i forhold til året før, men bruttoresultatet steg 20 mio. kr. efter beskæring af omkostningerne med samme beløb. I regnskabet oplyses, at det gennemsnitlige antal ansatte dykkede fra 366 til 333.

Plesner oplyste sidste forår, at der blev gennemført fyringsrunder. Men efter det oplyste var det alene sekretærstillinger og stillinger i supportfunktioner, som blev berørt. De ansatte jurister blev altså ikke påvirket af besparelserne, hvilket også bekræftes af de data, som Økonomisk Ugebrev har indsamlet. Faktisk er antallet af partnere øget med fem til 72 det seneste år.

Fra DLA Piper siger managing partner Martin Lavesen: ”Med al den uforudsigelighed, der kendetegnede 2020, kunne vi sætte to streger under, at vi forretningsmæssigt – men også på samarbejdsfronten og i en social dimension – kom stærkt igennem et udfordrende år. Der blev gennemført tilpasninger som en konsekvens af, at vi på et tidligt tidspunkt formåede at omstille os, da COVID-19 ramte. Bruttoresultatet er således forbedret i forhold til sidste år, og resultatet er tilfredsstillende set i lyset af pandemien.” DLA Piper fastholdt det foregående års bruttoresultat på ca. 440 mio. kr.

Fra Bruun Hjelje, som i 2020 formåede at holde samme bruttoresultat som året før, siger managing partner Karsten Kristoffersen: ”2020 var et ekstraordinært år, hvor alt blev vendt på hovedet. Vi oplevede et dyk i andet kvartal, ligesom resten af branchen, hvorimod andet halv-år endte på samme høje niveau som i 2019. Regnskabet viser, at vores fokuserede strategi, stærke forretningsforbindelser og fleksible og dygtige medarbejdere sikrede, at vi fortsat kunne servicere vores klienter med professionelle løsninger af høj kvalitet. M&A har bidraget betragteligt til årets resultat og repræsenterer samtidig et betydeligt vækstpotentiale for os. Vi har god fremgang i markedet, og ambitionen er at vækste omsætningen yderligere inden for M&A over de næste to-tre år.”

Karsten Kristoffersen har efter fire år valgt at give stafetten som managing partner videre til den 43-årige M&A-partner Andreas Nielsen, der tiltræder som managing partner med virkning fra 1. januar 2022. Når advokatfirmaets ledende M&A-partnere udpeges som managing partnere, skal det ses som et signal om, at M&A-forretningen har stor og stigende betydning, senest med ansættelse af tre unge partnere.

Accura præsterede sidste år markant vækst, bl.a. ved at tiltrække profiler og teams fra andre advokatfirmaer. ”Vi har noteret os, at vores fokuserede strategi mod transaktioner og andre komplekse opgaver fortsat cementerer og udbygger vores position i markedet. Den vækst, vi realiserede i 2020, er forsat i 2021, hvor vi har været involveret i en lang række af transaktioner og sager,” siger direktør Ivan Madsen.

Accura oplyser, at advokatfirmaet både er vokset organisk og gennem tilgang af profiler og teams fra andre store advokatfirmaer. I 2020 hentede Accura knap 40 personer fra Plesner til afdelingerne inden for fast ejendom og M&A. I 2021 har der været tilgange af nye partnere, bl.a. Søren Aamann Jensen fra Kromann Reumert og Simon Evers Hjelmborg fra Bech Bruun.

Senest har firmaet annonceret etablering af et nyt forretningsområde inden for Renewable Energy, og ledelsen oplyser, at der forventes et team på 25-30 personer fra starten af det nye år.

Vær et skridt foran

Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.

Første måned

1 kr.

Herefter 299 kr. om måneden

Allerede abonnent? Log ind her

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Følg virksomhederne fra denne artikel
Skriv dig op her, og modtag en mail direkte i din indbakke, så snart vi skriver om virksomhederne, du følger.

Jobannoncer

Finansielle business partnere til budgettering og opfølgning i styrelsens fagområder
Energinet A/S søger afdelingsleder for forretningsstøtte & udvikling
Nysgerrig og relationsskabende økonom til Danmarks største el-projekter
Ringkjøbing Landbobank søger erhvervsrådgiver til Viborg
Porteføljemanager til alternative investeringer
To Controllere til Nature Energy
Investeringsspecialist til Investeringsafdeling i Sparekassen Sjælland-Fyn
ROCKWOOL Fondens forskningsenhed søger metodestærk økonom
Moalem Weitemeyer søger Økonomimedarbejder/ Bogholder
Business Controller til DLF Beet Seed
Nyt job
Synes du også at udvikling af samfundsøkonomiske analyser og strukturelle beregninger er det sjoveste i verden?
Vi søger endnu en medarbejder til bekæmpelse af hvidvask og operationel risiko
Ringkjøbing Landbobank søger Privatrådgiver til København
Økonom til overvågning af dansk økonomi og prognose
Plesner søger økonom til Team EU & Competition
Egmont søger M&A advisor
Energinet søger forretningsudvikler med fokus på innovationsprocesser
Nationalbanken søger Økonom til Finansiel Statistik
Executive Assistant til Nationalbankens vicedirektør

Mere fra ØU Finans

Seneste nyt

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15

Salg: salg@ugebrev.dk
Redaktion: redaktion@ugebrev.dk
Annonce materialer: annonce-mat@ugebrev.dk
Bogholderi: bogholderi@ugebrev.dk

Skriv til os på: kontakt@ugebrev.dk.
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Forbindelsesvej 12, 2. tv
2100 København Ø

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]