Allerede fra næste forår får Nykredit efter alt at dømme mulighed for også at forøge bidragssatserne for privatkunder i Nykredit Realkredit, som hidtil har været fredet for bidragsforhøjelser – faktisk siden 2004 efter købet af Totalkredit, hvor Konkurrencestyrelsens udstedte et på-læg herom. Forhøjelse af bidragssatserne for Nykreditkunder vil give op mod 2 mia. kr. ekstra på bundlinjen årligt, viser Økonomisk Ugebrevs beregning af effekten.

Det vil betyde, at de fleste bestyrelsesmedlemmer for Nykredit også selv bliver ramt af bidragsforhøjelserne. Men det bør også give et nyt grundlag for at overveje, hvorvidt Nykredit kan brug for så meget ekstra kapital, som ledelsen siger, man har. Som bekendt har Nationalbanken i publikationen ”Finansiel Stabilitet, 2. halvår 2015” allerede fastslået, at Nykredit er langt det bedst kapitaliserede af de danske systemiske institutter.

Konkurrencestyrelsen og Nykredit har i årevis kæmpet om bindingen, der har fastlåst bidragssatserne på 0,5 procent. Men meget tyder nu på, at Nykredit får mulighed for at slippe ud af konkurrencemyndighedernes greb: Ifølge seneste afgørelse fra Konkurrencestyrelsen er bidragssatserne fastlåst til den 31. marts 2017, hvorefter Nykredit med stor sikkerhed vil søge at få ophævet bindingen. Selvom Højesteret – efter Sø- og Handelsretten, Erhvervsankenævnet og Konkurrencestyrelsen – tidligere har fastslået, at bindingen i fusionsaftalen principielt er tidsubegrænset, kan Konkurrencestyrelsen ikke fastholde bindingen, hvis der ikke har betydning for fremme af konkurrencen.

Markedsforhold er ændrede
I afgørelsen fremhæves det, at ”hvis markedsforhold-ene har ændret sig væsentligt, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter anmodning fra virksomheden beslutte at revurdere tilsagnene.” Netop ændrede markedsforhold er i den grad indtruffet på det seneste, med markant skærpet konkurrence på både priser (altså bidragssatser), flytteomkostninger og samarbejdsrelationer. Således er nu Totalkredit-partnerne Sydbank og Spar Nord ved at gå egne veje, efter Jyske bank brød ud af samarbejdet sidste år. Fra Konkurrencestyrelsen siger kontorchef Martin Nyvang, der har ansvaret for det finansielle område, til Økonomisk Ugebrev: ”Generelt er reglerne sådan, at hvis udstedte tilsagn har mistet deres betydning for at eliminere negative effekter af svag konkurrence, så skal Konkurrencestyrelsen ophæve tilsagnet.”

Økonomisk Ugebrev har spurgt Nykredit, om man har indsendt en anmodning til Konkurrencestyrelsen om at få ophævet bindingen, og hvad resultateffekten ville være ved øgning af bidragssatserne i Nykredit Realkredit til det nye Totalkredit-niveau. Vi har også spurgt, om det ligger i kortene, at Nykredit-kunderne skal til at betale samme bidragssatser som Totalkredit-kunderne.

Vi har tillige spurgt Nykredit, om en årlig ekstraindtægt på op mod 2 mia. kr. vil ændre på planerne omkring bidragsforhøjelser og en kommende børsnotering. Fredag ved deadline havde vi ikke fået svar fra Nykredit. Nykredit ønsker ikke at svare på spørgsmål til sagen: ”Vi kommenterer ikke på vores eventuelle dialog med myndigheder. Vi mener principielt, at prissætningen af bidragssatserne på private realkreditlån skal være fri.” Omkring bundlinjeeffekten skriver Nykredit: ”Vi kan ikke genkende disse tal. Effekten er langt, langt mindre og afhænger af flere variable.”

Gennemgangen af den nyere dom fra Højesteret viser også, at konkurrencemyndighederne blev rundbarberet godt og grundigt af Nykredit få år efter overtagelsen af Totalkredit og fusionsaftalen med Konkurrencestyrelsen. I afgørelsen hed det, at ”fusionen kan derfor ikke godkendes uden kompenserende foranstaltninger, fordi fusionen i kombination med virkningerne af aftalerne skaber en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.”

Især blev der lagt vægt på en ”kompenserende foranstaltning” ved gennem et såkaldt ”tilsagn” at pålægge Nykredit en fast lav bidragssats på 0,5 procent. Forventningen var, at de øvrige realkreditinstitutter ville følge med og nedsætte deres bidragssatser på baggrund heraf. Nykredit valgte efter få år at lukke for tilgang af privatkunder i Nykredit og køre dem alle sammen over i Totalkredit, som forunderligt nok ikke var underlagt sammen maksimum på bidragssatserne.

Konkurrencestyrelsens mest effektive og vidtgå- ende betingelse blev altså hurtigt efter fusionen totalt undergravet, uden at konkurrencemyndigheden tilsyneladende kunne gøre noget. Kun en stadig mindre restgruppe i Nykredit fik fastlåst bidragssatserne. Men det lakker altså også mod enden nu.

At Konkurrencestyrelsen vidste, at der ville opstå konkurrenceproblemer, fremgår klart af den gamle fusionsafgørelse, som altså stort set ikke havde effekt trods det nævnte ”tilsagn”: ”Styrelsen ser derved en risiko for, at den manglende priskonkurrence mellem realkreditinstitutterne, samt markedets struktur med høj koncentration og få aktører på sigt – uden tilsagnet – vil føre til højere priser.” Alle ved, hvad der faktisk skete.

Læs hele udgivelsen her