Fondsmæglernes MiFID 2-pres på lønsomheden er historie

I 2018 fik hovedparten af de 30 største danske fondsmæglere et rigtig sløjt år. Svage finansmarkeder i efteråret 2018, samt indførelse af EU-regler i MiFID 2, kostede indtjening på grund af provisionsforbud uden tilhørende værdiskabende rådgivning. Kun ganske få øgede bruttoindtægterne. Sidste år blev der vendt godt og grundigt rundt på det billedet: 2019 blev et fremragende år for landets fondsmæglere, især for de store.

Samlet set blev 2019 et fremragende år for de danske fondsmæglere: Sektorens overskud før skat steg hele 47 pct. – fra 1239 mio. kr. i 2018 til 1821 mio. kr. sidste år. Bruttoindtægterne i form af rente- og gebyrindtægter blev øget fra 3221 mio. kr. til 3881 mio. kr., og dermed røg stort set hele den øgede indtjening ned på bundlinjen. Mens indtægterne steg 21 pct., voksede omkostningerne kun 6 pct. Sektorens beskæftigelse steg fra 666 i 2018 til 692 sidste år.

Bag fremgangen ligger først og fremmest meget forskellige udviklingsforløb på de finansielle markeder i 2018 og 2019. Mens 2018 som bekendt sluttede ekstremt negativt med store kursfald på grund af udsigten til centralbankstramninger samtidig med recessionssignaler, så udviklede især slutningen af 2019 sig til en ren aktiefest, på ryggen af centralbankernes fortsatte stimulanser.

OPSIGTSVÆKKENDE MODEL
Det har givet ekstra forretning i butikken på grund af høj aktivitet, men det har også mange steder udløst performane fee til selskaberne, på grund af store afkastplusser. Økonomisk Ugebrev har tidligere beskrevet eksempelvis Formueplejes opsigtsvækkende performance-model, hvor selskabet henter ekstra performance fee til sig selv på ryggen af positive afkast, som i realiteten kan være ringere end det tilsvarende benchmark-indeks.

Fremgangen i bruttoindtægter er da også meget forskellig fra selskab. Sektorens samlede aktivitetsvækst trækkes af nogle få, især store fondsmæglere, der tilsyneladende er bedre til at få ekstra indtjening ud af deres kunder. Af de 30 undersøgte store og mellemstore danske fondsmæglere præsterede tolv af dem ingen fremgang i bruttoindtægterne eller et egentligt fald i bruttoindtægterne.

Billedet er altså meget uensartet fra fondsmægler til fondsmægler, og det handler i sidste ende også meget om forretningsmodeller, fokus på aktivklasser, kundetilgang eller -afgang og – som nævnt indretningen af modeller for performance fee.

Blandt de største danske fondsmæglere er der seneste år sket omrokeringer, så Formuepleje nu er landets største. Formuepleje har overhalet den tidligere førergruppe bestående af PFA Asset Management, BI Asset Management (Bankinvest), C Worldwide Asset Management og Maj Invest. Formuepleje har faktisk på nogle få år taget et kæmpe spring frem af ranglisten, bl.a. efter overtagelse af en stribe andre danske fondsmæglere, herunder Wealth Management og Absalon Fondsmæglerselskab.

Formueplejes ledelse skriver i årsrapporten, at ”selskabet administrerede ved årets udgang en samlet investeringsforeningsformue på 98.269 mio. kr. (…) mod 69.680 mio. kr. ultimo 2018, hvilket svarer til en stigning på 41 procent. (..) Regnskabsåret gav et overskud på 339,7 mio. kr. efter skat. I samme periode sidste år var resultat efter skat på 168,7 mio. kr. — svarende til en stigning på 101 ,4%. Forklaringen på resultatfremgangen er en kombination af positivt nettosalg samt stigende kurser i de foreninger selskabet har under forvaltning. Resultatet ligger over det budgetterede niveau.” Videre oplyses det, at resultathonoraret sidste år var knap 300 mio. kr. ”De samlede gebyrindtægter udgør i perioden 618,1 mio. kr. Sammenlignet med sidste år er det en stigning på 236,4 mio. kr. — svarende til en stigning på 61 ,9%. Honorarindtægterne fordeler sig med 322,5 mio. kr. i fast honorar og et samlet resultathonorar på 295,6 mio. kr. fra investerings- og kapitalforeningerne. Resultathonoraret kan forventes at variere væsentligt fra år til år, men kan over en længere periode med rimelighed budgetteres, som en funktion af markedsafkastet.”

Læs også:  DAX Future: Nu kommer testen nedad, 12.400 skal holde

Resultathonorarerne har meget stor betydning for Formueplejes resultater, fremgår det af forventningerne til 2020: ”Udviklingen i begyndelsen af marts har ændret på forventningerne til resultatet for 2020 i forhold til budgettet. Resultatet før skat forventes på denne baggrund i niveauet 65-150 mio. kr. før skat. I forventningerne til indtjeningen er der ikke budgetteret med resultathonorar i perioden fra 2. kvartal til 4. kvartal 2020.”

En anden hurtigløber blandt fondsmæglerne med en stigning i bruttoresultatet på 150 pct. er BLS Capital, som står bag en lille håndfuld succesfulde investeringsforeninger rettet mod private. Ejerne og stifterne, Peter Bundgaard og Anders Lund, oplyser i regnskabet ikke fordeling af bruttoindtægter på faste og variable forvaltningsindtægter, men der oplyses fordeling af indtægter i Danmark og udlandet, hvor der hentes en tredjedel af bruttoindtægterne på 233 mio. kr.

FLOT AFKAST I BLS
BLS Capitals fremgang skyldes i høj grad god performance, og dermed øget performance fee. Ifølge Morningstar har eksempelvis BLS Invest Dansk Aktier klaret sig suverænt bedst blandt de over 50 danske investeringsforeninger baseret på danske aktier – med et gennemsnitligt årligt afkast på 14 pct., mod næstbedste afkast på knap 8 pct. fra Bankinvest. Formuepleje Danske Aktier kommer ind på en 25.-plads med et gennemsnitligt treårs afkast på 7 pct., og 5 pct. i år, hvilket er en del efter benchmark. Også CPH Capital Fondsmæglerselskab er blandt årets hurtigløbere, med fremgang i bruttoindtægterne på 51 pct. – fra 100 mio. kr. i 2018 til 151 mio. kr. sidste år. Selskabet er ejet af det internationale finanshus Alliance Bernstein Group, og det har især fokus på globale aktier. Ifølge årsrapporten blev formue under forvaltning sidste år øget til 77 mia. kr., mod 40 mia. kr. året forinden.

Det oplyses, at den øgede indtjening især skyldes en højere formue under forvaltning. Efter at have ligget på bruttoindtægter på 70-80 mio. kr., er der for alvor kommet gang i væksten de seneste år – og især sidste år. Trods ejerskabet af en stor globale aktør har CPH Capital altså formået at skabe resultater, som har kunnet tiltrække nye, professionelle kunder ind i butikken.

Læs også:  Ugens danske regnskaber & peers

35fc8d3e9ed85ab05761
Der oplyses ikke noget om afkast på den forvaltede kapital de seneste år. Men det danske fondsmæglerselskab er forvalter af en åben investeringsfond med en formue på 7 mia. kr., som over de seneste år har klaret sig lidt bedre end det globale aktieindeks, men lidt ringere end benchmark indeks i år, viser Morningstars opgørelse .

Endelig har fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed haft et rigtigt godt 2019, med en fremgang i bruttoresultatet til 97 mio. kr., mod 61 mio. kr. året før. I årsrapporten oplyses det, at ”selskabet opnåede et resultat efter skat på 34,5 mio. kr., mod 12,2 mio. kr. i 2018, hvilket er mere end forventningen udtrykt i årsrapporten for 2018, hvor der forventedes et resultat på niveau med 2018. Årsagen til det bedre resultat er markant højere resultatafhængige honorarer dels som følge af den positive udvikling på markederne og dels som følge af en solid mer-performance i 2019. Hertil kommer at formuen under forvaltning har været højere end forventet, hvilket har øget faktureringsgrundlaget.”

På fondsmæglerselskabets hjemmeside oplyses, at man kan aflæse afkastet frem til 31. marts 2020 på to grafer, men de virker ikke, da vi forsøger. Det oplyses heller ikke, hvor meget kapital fondsmæglerselskabet har under forvaltning. I det hele taget er informationskvaliteten ikke høj. Hovedparten af selskabet ejes af en stribe erhvervsfolk, bl.a. Michael Fiorini, som er formand, Michael Kaa Andersen og familien Glerup.

En af de mindre højdespringere er fondsmæglerselskabet Timeinvest, som sidste år øgede bruttoresultatet til 19 mio. kr., mod 9 mio. kr. året før. Selskabet, som ejes af bl.a. Niels Chr. Høm (tidligere direktør i Absalon fondsmæglerselskab i 16 år) og en stribe andre erhvervsfolk, skriver, at det ”oplevede stærk vækst i både antallet af nye kunder og i den samlede kapital under rådgivning. Kundetilgangen var primært inden for kundesegmentet institutioner og fonde. Den positive udvikling blev forstærket af en gunstig udvikling på fondsmarkederne. (…) De samlede nettoindtægter er mere end fordoblet. En væsentlig bidragsyder til udviklingen har været de resultatafhængige vederlag.”

North-East Family Office holder en placering lige uden for top 10, med en bruttoindtægt på 63 mio. kr., lidt lavere end året før. Men netop family office-tankegangen er en klar tendens i den danske finansverden, hvor stadig flere fondsmæglere ejes af velhavende familier, der vil have del i kagen, når de sender deres kapital til forvaltning hos en bestemt formueforvalter. Både Timeinvest og Investering & Tryghed har karakter af denne profil, og det er en udvikling, som sandsynligvis vil komme til at fortsætte de kommende år.

En stribe fondsmæglere er også gået tilbage i bruttoindtægter sidste år. Det gælder bl.a. NP Investment, Fondsmæglerselskabet Investeringsrådgivning, Nielsen Capital Management, Fundamental Fondsmæglerselskab og MP Investment.

49af04c1cb01535079c2

B0fe958ad987182e820d829577a923ead4b54db1340320f571bbe7caf024

4f58493faa5dcfd59cab

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her