Forsikringsbranchen beholder ret til efterforskning
Erhvervs- og vækstministeren bakker op om forsikringsselskaberne og vil ikke gribe ind over for den i nogle tilfælde kritiserede praksis, som selskaberne bruger, når de efterforsker mistænkelige anmeldelser. Ministeren vil således ikke have yderligere regulering på området. ”Det følger af god skik reglerne, at finansielle virksomheder, herunder forsikringsselskaber, skal behandle deres kunder redeligt og loyalt. Bestemmelsen sikrer mulighed for at gribe ind overfor uønsket praksis. Finanstilsynet fører tilsyn med virksomhedernes overholdelse af god skik-reglerne, og finanstilsynets afgørelser på området fastsætter, hvilke rammer virksomhederne skal holde sig inden for, for at handle redeligt og lovligt over for deres kunder. Vejledningen til god skik – bekendtgø-relsen opdateres løbende i forhold til disse afgørelser. Jeg mener derfor, jf. mine tilkendegivelser i forbindelse med samrådet i Erhvervsudvalget d. 4. februar 2016, at reguleringen på området er tilstrækkelig,” skriver Troels Lund Poulsen i et svar til Folketingets erhvervsudvalg.

Rothschild fri for ansvar ved DONG-børsnotering
Finansministeriet har fremlagt det aktstykke , der indeholder specifikationerne i forbindelse med DONG’s børsnotering. I aktstykket kan man blandt andet læse om, hvordan statens finansielle rådgiver langt hen ad vejen friholdes for ansvar, hvis der skulle opstå problemer: ”(…) at Finansministeriet i forbindelse med børsnoteringen kan skadesløsholde N. M. Rothschild & Sons Ltd. (Finansministeriets finansielle rådgiver) på de med N. M. Rothschild & Sons Ltd. Aftalte vilkår. Skadesløsholdelsen dækker udgifter, der påføres N. M. Rothschild & Sons Ltd. Eller dets medarbejdere som følge af krav rejst af tredjemand som følge af N. M. Rothschild & Sons Ltd.’s bistand med børsnoteringen af DONG Energy, medmindre N. M. Rothschild & Sons Ltd. eller dets medarbejdere har handlet uagtsomt eller forsætligt.”

SKAT’s ringe ejendomsvurderinger får følge
En noget barok sag fandt sin afslutning i sidste uge, da Højesteret i en dom gav SKAT medhold i, at deres egen vurdering ikke kunne bruges som udgangspunkt for værdisætning af en arvet ejendom. Arvingen fik ret i, at den såkaldte 15 procents-regel stadig er gældende, men man kan altså ikke som tidligere regne med, at man har betalt korrekt skat, hvis en ejendom er overdraget til arvingen inden for et spænd på plus/minus 15 procent af den skattemæssige ejendomsvurdering. Det spændende er, om domstolene nu også vil underkende de skattemæssige vurderinger i andre sammenhænge, hvor de har været brugt til andet end skatteligning.

Revisorer vil hjælpe med skattelovgivning
Det kunne ligne den totale ydmygelse af Skatteministeriet, når skatteyderne tilbyder at hjælpe med lovgivningen, så den bliver ordentlig. Men skatteminister Karsten Lauritzen har, ifølge Berlingske Business, taget godt imod et forslag, fra FSR – Danske Revisorer, som foreningen selv begrunder således : ”Skattelovgivningen er et af de mest komplicerede lovområder af alle, og den løbende udvikling er meget omfattende. I 2015 blev der sendt næsten 100 lovforslag, bekendtgørelser og styresignaler i høring. Oven i det kommer adskillige tusinde afgørelser, kendelser og domme fra henholdsvis Skatterådet, Landsskatteretten og domstolene. For at sikre virksomheder og borgere mod, at de mange regelændringer ender i uhensigtsmæssige virkninger eller utilsigtede byrder, har FSR – danske revisorer sendt et forslag til skatteministeren om, at oprette et Skattelovråd, som løbende kan overvåge lovgivningen.”

Basisbank i land efter tre år med genopretning
I en tilsynsredegørelse skriver Finanstilsynet, at: ” Finanstilsynet påbød som følge heraf den 18. november 2015 banken at foretage mernedskrivninger på i alt 224,5 mio. kr. og stillede samtidig et kapitalkrav til banken. Banken fik den 4. december 2015 en kapitaltilførsel på 360 mio. kr. som gjorde, at banken herefter opfyldte kapitalkravet og dermed var ude af genopretning. Orienteringen af bestyrelsen om udviklingen i risiciene på forbrugslånsområdet for så vidt angår udviklingen i den portefølje, der var i OIV var ikke tilstrækkelig. Dokumentationsnotater vedrørende opbygning og validering af de anvendte interne kreditmodeller indeholdt ikke regnskabsmæssige konsekvensberegninger af de ændringer af LGD-modellen, der er foretaget over tiden. Rapporteringen mangler således væsentlige elementer, der kunne danne grundlag for ledelsens beslutninger. På den baggrund fik banken flere påbud på ledelses- og kreditområdet. Banken fik ligeledes påbud i forhold til rettidig konstatering af objektiv indikation af værdiforringelse (OIV).Banken har ultimo 2015 opgjort sit solvensbehov til 12,3 pct. Finanstilsynet skønner, at dette solvensbehov er tilstrækkeligt til at afdække bankens risici. Bankens faktiske solvens ultimo 2015 er opgjort til 17,3 pct.”

Læs hele udgivelsen her