Regeringen kæmper for at undgå højere kapitalkrav:
Mens striden i Danmark raser om Nykredits forhøjelser af bidragssatserne, der angiveligt er begrundet i forventede højere kapitalkrav fra Basel-reglerne, kæmper regeringen for at undgå sådanne højere kapitalkrav. I et høringssvar til Basel-komitéen skriver regeringen bl.a.: ”We support the Basel Committee’s view that the objective of the revised standardised approach is not to increase overall capital requirements. As mentioned in our general comments, it is in our view equally important that the calibration does not impose a capital requirement increase for certain jurisdictions or specific low risk portfolios which is not justified by risk. This needs to be carefully considered going forward. We support elements in the proposal which implies a more risk sensitive approach in relation to the risk weights to real estate exposures. For instance, we support that an exposure where repayment is materially dependent on cash flows generated by the property is assigned a higher risk weight. Also for residential real estate exposures, we support that the risk weight varies dependent on the loan-to-value (LTV).”

Ny regler om markedsmisbrug og forbud mod formidlingsprovision: Finanstilsynet skriver , at : ”I løbet af marts 2016 fremsættes et nyt lovforslag, der implementerer nye regler om markedsmisbrug. Nærmere bestemt er det markedsmisbrugsforordningen, der blandt andet indeholder regler om oplysningspligter og markedsmisbrug, som skal implementeres i dansk lovgivning. Den nye lov skal træde i kraft den 3. juli 2016 og betyder, at en række regler i værdipapirhandelsloven erstattes af forordningens regler. Lovforslaget vil herudover indeholde forslag til regler om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter. Denne del af lovforslaget følger op på rapporten ”MiFID II og investeringsforeningers betaling af formidlingsprovision” fra december 2015. Rapporten, der er afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Erhvervs- og Vækstministeriet, påviser, at der er interessekonflikter mellem bankernes hensyn til deres egen indtjening og hensynet til, hvad der er bedst for kunden. De foreslåede regler medfører en væsentligt styrket beskyttelse af kunderne og indebærer blandt andet et forbud mod, at banker får formidlingsprovision fra investeringsforeninger i forbindelse med porteføljeplejeordninger. Denne del af lovforslaget forventes at skulle træde i kraft den 1. januar 2017.”

Mange fusioner i 2015 – men få problematiske:
Konkurrencestyrelsen behandlede rekord mange fusionssager sidste år. Men næsten ingen af dem gav anledning til indvendinger, fremgår det af publikationen ” Konkurrencesager i tal ”: ”Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandlede 41 fusionssager i 2015. To af fusionerne kunne først godkendes efter, at virksomhederne havde afgivet tilsagn, mens de resterende 39 fusioner blev godkendt umiddelbart. Særligt fusionsanmeldelsen fra slagteriet Danish Crown vedrørende slagteriet Tican fyldte meget i 2015. Konkurrencerådet endte dog med ikke at tage stilling til denne sag, da de to selskaber afbrød deres fusionsplan. Konkurrencerådet traf seks afgørelser i 2015, og rådet greb ind med et påbud eller accepterede virksomhedernes tilsagn i fire af dem. Afgørelserne drejede sig blandt andet om forholdene for speciallæger, konsortier og kædesamarbejder.”

Høj vækst hos revisorerne: De store revisionshuse er udfordret af nye EU-regler, der får markedsandelene til at blæse i vinden. Men branchen som helhed har det af forskellige grunde glimrende, skriver FSR – Danske Revisorer i en pressemeddelelse : ”Efter flere år med en stabil omsætning på omkring de 15 mia. kr. har væksten i revisorbranchen for alvor taget fart i 2015. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at omsætningen i branchen er steget med over 1,2 mia. kr. det seneste år. Fra 15,6 mia. kr. i 2014 til 16,8 mia. kr. i 2015. En stigning på næsten otte procent på bare ét år og den højeste omsætning i revisorbranchen nogen sinde. Stigningen i omsætningen er et udtryk for, at virksomhederne har fået mere tro på fremtiden og derfor igen er begyndt at efterspørge revisorernes ydelser, vurderer Charlotte Jepsen, der er administrerende direktør i FSR – danske revisorer: ”Revisorerne har udbygget og styrket deres rådgiverkompetencer betydeligt. Mange revisionsfirmaer tilbyder i dag en bredere palette af ydelser, både inden for de klassiske opgaver som revision og regnskab, men også bredere inden for den virksomhedsøkonomiske rådgivning. Den satsning har givet øget efterspørgsel blandt kunderne. ”

”Regeringen følger sagen tæt”: De kommende år vil bringe beslutninger i EU-systemet, som vil få enorm betydning for den finansielle sektor i Danmark. Blandt andet risikerer Basel-regulering at blive døden for realkreditsystemet, eller i hvert fald dets konkurrencedygtighed over for andre landes systemer, og bankunionen kan fratage Danmark muligheden for en fornuftig regulering af den hjemlige banksektor. Og hvordan vægter og prioriterer regeringen så disse omvæltninger? Det har erhvervs- og vækstministeren på anmodning redegjort for i Folketingets erhvervsudvalg. Læs her – og gys.

Læs hele udgivelsen her