Revision af revisorloven. Dispensation for 70% reglen om rådgivning i forhold til revisionshonorar begrænses til ét år. Men er det elastik i metermål? I et svar fra erhvervsministeren til Folketingets Erhvervsudvalg hedder det, at ”Lovforslaget udnytter en option i forordningen, så Erhvervsstyrelsen som tilsynsmyndighed for revisorerne efter en begrundet ansøgning fra revisor undtagelsesvist kan fritage fra loftet på 70 pct. Der er tale om en undtagelsesbestemmelse, der er forbeholdt enkeltstående tilfælde, f.eks. hvor revisors manglende deltagelse i udførelsen af en opgave ellers ville medføre væsentlig skade for virksomheden. Baggrunden for at give Erhvervsstyrelsen denne adgang har været at sikre, at en virksomhed som følge af enkeltstående helt ekstraordinære ikkeforudsete omstændigheder ikke skulle komme i en situation, hvor den ikke kan leve op til en lovmæssig forpligtelse eller være at være i risiko for at lide betydelig skade. F.eks. kan der opstå situationer, hvor en virksomhed pludseligt får et ekstraordinært behov for rådgivning, f.eks. i forbindelse med en større omstrukturering af virksomheden. I dette tilfælde vil det ikke være muligt for virksomheden at benytte sin faste revisor som rådgiver, da det vil indebære, at revisors rådgivningshonorar overstiger 70 pct. af revisionshonoraret. I sådan et tilfælde har det været vurderet, at det kan være hensigtsmæssigt, at Erhvervsstyrelsen har mulighed for at udstede en dispensation, da det for virksomheden vil være forbundet med ekstra omkostninger at skulle finde en ny rådgiver til håndtering af denne ekstraordinære problemstilling. Jeg henviser endvidere til det af regeringen fremsatte ændringsforslag, hvor dispensationsmuligheden er præciseret og begrænses til 1 år.”

Finanstilsynet: ”Der er rum for forbedringer på flere fronter, men det går fremad:” I en præsentation ved Investeringsfondsbranchens årsmøde var budskabet fra Finanstilsynet, at andelen af danske passive investeringsforeninger er relativt lav i en europæisk sammenhæng, og at bestyrelserne for investeringsforeningerne skal fokusere på følgende: ”At overvåge de variable omkostninger og forsøge at nedbringe dem, så der skabes stordriftsfordele • At stille krav til porteføljeforvalterne og til investeringsrådgivningen i pengeinstitutterne • At fastsætte en politik for dårlig performance og handle aktivt herpå • At se passiv forvaltning som alternativ til aktiv forvaltning.” Samtidig fremgår det, at Finanstilsynet har opgivet at gøre mere med aktiv/passiv problemstillingen, jvf. dette notat .

Finansforbundet, Der skal skabes rammevilkår for en ny dansk fintech industri: I præsentation for Folketingets Erhvervsudvalg fortælles, hvorfor der bør skabes bedre rammevilkår for at udvikle en dansk fintech-industri. Mens antallet af arbejdspladser i den traditionelle finanssektor må forventes at styrtdykke de kommende år, er der mulighed for at skabe nye arbejdspladser i fintech industrien. I præsentationen påpeges, at: ”Vi mangler specialiserede iværksættermiljøer. • Vi mangler specialiserede iværksætterprogrammer.
• Etablerede virksomheder engagerer sig for lidt i startups. • Reguleringen er designet til compliance-tunge virksomheder. • Vi mangler dedikeret FinTech Venturekapital. • Finansieringsvilkår for digitale iværksættere kan forbedres.”

Løftede pegefingre for risikostyring og compliance til fire mellemstore banker: Finanstilsynet giver løftede pegefingre for risikostyring og compliance i henholdsvis Arbejdernes Landsbank, Ringkøbing Landbobank, Lån & Spar Bank og Spar Nord Bank. I tilsynsredegørelserne oplyses det, at der er plads til forbedringer. I tilsynsredegørelsen for Lån & Spar bank hedder det blandt andet, at ”Finanstilsynet bemærkede ved undersøgelsen, at den risikoansvarlige havde foretaget fravalg af analyser af bankens risici, som kunne være væsentlige og relevante for banken.” I redegørelsen for Spar Nord skriver tilsynet, at ”Finanstilsynet bemærkede, at den complianceansvarlige bør overvåge, samle op og konkludere på de compliancemæssige kontroller, som er outsourcet til andre funktioner i banken, og at compliancefunktionen ikke må fravælge at behandle områder, som er væsentlige for banken. Banken fik et påbud om at sikre, at compliance rapporteringen indeholder alle væsentlige compliance vurderinger.” For Arbejdernes Landsbank hedder det, at ”Finanstilsynet bemærkede, at arbejdet i bankens risikostyrings- og compliancefunktion var svagere end i andre sammenlignelige institutter. Finanstilsynet bemærkede, at banken skal øge opmærksomheden på de interessekonflikter, der kan være i compliance- og risikostyringsfunktionens arbejde. Funktionerne bør udarbejde et overblik over opgaver og mulige interessekonflikter og angive eventuelle kompenserende foranstaltninger.”

Læs hele udgivelsen her