Direkte erhvervsstøtte bliver mere grøn: Efter en stigning i statslig erhvervsstøtte fra 2014 til 2015 forventes et lille fald igen i 2016, til 25,8 mia. kroner, fremgår det af Redegørelse om erhvervsfremme og støtte i 2016. Reelt er der imidlertid tale om, at den egentlige erhvervsstøtte er i brat fald i disse år. ”Sammensætningen af den statslige erhvervsfremme og støtte har ændret sig i de senere år. Der er i stigende grad fokus på grøn omstilling og vedvarende energi og i mindre grad på generel erhvervsfremme. I 2011 udgjorde støtten til grøn omstilling 37 pct. af den samlede erhvervsfremme og støtte. I 2016 forventes andelen at være vokset til 55 pct.,” forklares det.

Bankunionen skal styrkes – angår også ikke-medlemmer: Der er også lagt op til en styrkelse af bankunionen med yderligere tiltag, oplyser erhvervs- og vækstministeriet i en beskrivelse af væsentlige punkter på ECOFIN’s møde den 25. maj: ”Det drejer sig om forslaget om en fælles indskydergaranti (EDIS) og tiltag til at reducere risici i banksektoren. Flere tiltag til risikoreduktion ventes at gælde for alle EU-lande og ikke kun medlemmer af bankunionen. Der skal også aftales en offentlig bagstopper for den fælles afviklingsfond, dvs. en permanent ordning for offentlige lån. Meningerne er delte og forhandlingerne derfor vanskelige. Formandskabets mål er, at ECOFIN den 17. juni skal vedtage en køreplan, der fastlægger, hvilke tiltag i relation til bankunionen, man skal blive enige om, og hvornår. Der er ikke lagt op til en drøftelse af køreplanen på det kommende møde, men statusdrøftelsen kan måske alligevel udvikle sig til en tidlig drøftelse af forskellige ønsker til køreplanen.”

Sjuskefejl i Nordea Realkredit: ”Finanstilsynet vurderer, at Nordea Kredits metode til overvågning af ejendomsporteføljen med henblik på at stille tilstrækkeligt med supplerende sikkerhed generelt er betryggende,” hedder det i en tilsynsredegørelse . Men så påpeger man alligevel en række fejl: ”Der var f.eks. to sager, hvor der ikke var udarbejdet nedskrivningsberegninger uanset, at der var konstateret OIV (objektiv identifikation for værdiforringelse). I en anden sag havde restance og derved OIV ikke udløst nedskrivningsberegninger på alle kundens lån hos Nordea Kredit, men kun på det lån, som var i restance. Nordea Kredit har derfor fået påbud om sikring af opgørelse af nedskrivninger. Det er endvidere Finanstilsynets vurdering, at Nordea Kredit i kapitaldækningen ikke i tilstrækkelig grad tager højde for, at en restance af en vis varighed er ensbetydende med, at der er indtruffet OIV. Tilsynet har endvidere konstateret, at restance hos Nordea Kredit indarbejdes i kapitaldækningen ved en manuel proces. Dette øger risikoen for fejl.”

Konkurrenceråd: Regler for offentlig erhvervsvirksomhed bør skærpes: ”Det giver ofte god mening, at staten eller kommunen er til stede på kommercielle markeder sammen med private virksomheder. Men vi skal fremadrettet minimere risikoen for, at offentlige aktører forvrider konkurrencen og dermed skader både virksomheder og forbrugerne. Konkurrencerådet ser et klart behov for at justere reglerne for offentlige aktørers prissætning, så de lever op til OECD’s anbefalinger. Konkurrencerådet anbefaler en præcisering af reglerne, så flere offentlige aktører undgår at begrænse effektiv konkurrence, når de driver erhvervsvirksomhed. Anbefalingerne vedrører både prissætning, adgang, tilsyn og virksomhedernes klagemuligheder,” skriver Konkurrencerådets formand Christian Schultz i forbindelse med rådets analyse Offentlige aktiviteter på kommercielle markeder .

Højesterets dommen AB Duegården ctr. Nyk re- dit: I dommen fra Højesteret, som kan læses her hedder det, at ”Andelsboligforeningen Duegården, der ligger på Frederiksberg, traf på en generalforsamling den 4. juni 2013 beslutning om at opløse foreningen, og der blev ved samme lejlighed udpeget to likvidatorer. Likvidatorerne vurderede, at der ikke kunne gennemføres en solvent likvidation, og de indgav derfor konkursbegæring den 3. juni 2014. Duegården havde i forbindelse med foreningens stiftelse og overtagelse af ejendommen i 2007-2009 optaget realkreditlån med aftale om renteswap samt et anlægslån og en driftskredit hos Nykredit. Ved indgivelsen af konkursbegæringen var Duegårdens gæld til Nykredit større end foreningens aktiver.” Som bekendt fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at nægte andelsboligforeningen konkurs.

Læs hele udgivelsen her