EU vil have mere konkurrence om finansielle ydelser på tværs af landegrænser i EU, ifølge grønbog : ”For det første er der for lidt salg af finansielle tjenesteydelser på tværs af landegrænserne i EU. Ifølge Kommissionen kø-ber blot 3 pct. af de europæiske forbrugere bankprodukter i et andet EU-land end det land, hvor de er bosat. Kun 5 pct. af alle forbrugslån i EU optages i et andet EU-land, mens grænseoverskridende lån inden for euroområdet udgør mindre end 1 pct. af husholdningernes samlede lånemasse. På forsikringsområdet udgjorde forsikringspolicer, som var tegnet i et andet EU-land, blot 3 pct. af det samlede bruttobeløb i 2011 og 2012. For det andet er der store prisforskelle på sammenlignelige finansielle tjenesteydelser i de enkelte EU-lande. Ifølge Kommissionen svinger eksempelvis de årlige gebyrer, som opkræves for et kreditkort, fra 9,10 euro i Rumænien til 114 euro i Slovakiet. Prisen på sammenlignelige forsikringer varierer tilsvarende fra land til land. F.eks. svinger den månedlige præmie på visse typer af livsforsikringer fra 10 euro i Slovakiet til 65 euro i Storbritannien. For det tredje mener Kommissionen, at der i flere EU-lande er utilstrækkelig konkurrence.”

Myndighederne bliver snydt så det driver, uden at gøre noget ved det: Økonomisk Ugebrev Ledelse har tidligere beskrevet, hvordan Sø- og Handelsretten sidste år behandlede op mod 500 sager om konkurskarantæne, hvor Skat er blevet snydt for millioner i en stor del af sagerne. Sagerne ender næsten altid uden yderligere retslige skridt: I en ny sag , hvor retten har idømt konkurskarantæne, hedder det blandt andet, at ”Det skal bemærkes, at selskabets bogfø-ringsmateriale efter X’ forklaring først gik tabt i foråret 2014 og derfor var til stede i november 2013. Retten finder herefter, at reglerne for indberetning og afregning af moms er overtrådt, og at det har medført, at SKAT har lidt et betydeligt tab. Det er ubestridt, at der på selskabets konto i 2013 blev foretaget kontante hævninger for ca. 260.000 kr. af X, således at kontoen den 11. december 2013 gik i nul. X tømte således selskabets bankkonto, hvorved selskabet blev efterladt uden midler til. Retten finder, at X hverken har godtgjort eller sandsynliggjort, at hævningerne var selskabsrelaterede, hvorfor det må lægges til grund, at der var tale om ulovlige lån til ledelsen, jf. selskabslovens § 210.”

I notat fra Folketingets økonomiske konsulenter til Folketingets Erhvervsudvalg om landbrugets økonomiske situation: ”IFRO (regeringen) vurderer, at 2.205 heltidsbedrifter, svarende til ca. 20 procent af alle heltidsbedrifterne, er på randen af konkurs8 . Det er især mælkeog svineproducenter, der har økonomiske vanskeligheder, jf. Tabel 1. Regeringen vurderer således, at antallet af nødlidende landmænd er højere end L & F9 . En af forskellene mellem de to vurderinger er, at regeringen baserer sin vurdering på de aktuelle priser, mens L&F baserer sin vurdering på konjunkturneutrale priser og renter. Hvis priserne fortsætter med at være ugunstige for landmændene, vurderer IFRO dog, at 2.820 fremfor 2.205 heltidsbedrifter er på randen af konkurs. Det svarer til 25 pct. af alle heltidsbedrifterne.”

EU Kommission vil forenkle krav til små prospekter i forordning: I nærhedsnotat til Folketingets Erhvervsudvalg hedder det blandt andet, at: ”Forslaget skal gøre det nemmere og billigere for små og mellemstore udstedere at udarbejde et prospekt. Små og mellemstore udstedere gives således mulighed for at udarbejde et mindre byrdefuldt prospekt, der alene indeholder oplysninger, der er væsentlige for en virksomhed af den størrelse. Det vil dog ikke gælde for virksomheder, hvis værdipapirer er eller ønskes optaget til handel på et reguleret marked, da der skal gælde samme regler for alle virksomheder, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked. Det er forventningen, at små og mellemstore virksomheder med de foreslåede regler i større omfang vil kunne udarbejde prospekterne selv, dvs. uden brug af rådgivere, hvilket forventes at medføre betragtelige besparelser for virksomhederne. De endelige krav skal fastsættes i delegerede retsakter vedtaget af Kommissionen.”

Rapport om potentiale i brug af robotter i erhvervslivet: Erhvervsministeriet kommer i en analyse frem til det opsigtsvækkende resultat, at der er stort udviklingspotentiale i øget brug af robotter i erhvervslivet. I rapporten hedder det blandt andet, at: ”522 virksomheder, svarende til knap 30 pct., har besvaret spørgsmål om formålet med automatisering, hvilke barrierer de oplever ved investeringer i automatiseringen (…). I spørgeskemaundersøgelsen er virksomhederne blandt andet blevet spurgt til omfanget af automatisering inden for forskellige processer i produktionen. Det er særligt i fremstillingen, bearbejdningen og behandlingen af produkterne, at de adspurgte virksomheder er mest automatiserede, jf. figur 5. Her svarer 165 af virksomhederne, at processerne er mere end 50 pct. automatiseret. Det kan skyldes, at netop disse processer er nemmere at automatisere end fx lagerfunktioner. Særligt inden for montage og lager synes der at være et potentiale for at øge automatiseringen, da mere end halvdelen af virksomhederne svarer, at deres processer er mindre end 10 pct. automatiseret.”

Læs hele udgivelsen her