Begrænsninger på resultatløn i den finaniselle sektor
Det skal ikke længere være muligt for finansielle virksomheder at give medarbejdere bonusordninger, der kan motivere dem til at give kunderne dårlig rådgivning. Det fremgår af et nyt lovforslag, som Finanstilsynet har sendt i høring . ”Lovforslagets anden del indeholder forslag om, at penge- og realkreditinstitutter samt fondsmæglerselskaber, der er værdipapirhandlere, skal sikre, at virksomhedens lønpolitik indeholder retningslinjer for aflønning af ansatte, der udfører investeringsaktiviteter m.v., som fremmer rimelig behandling af kunderne og forebygger interessekonflikter. Med forslaget foreslås også, at virksomhederne får pligt til at sikre, at aflønning af sådanne ansatte ikke er i strid med virksomhedens forpligtelse til at handle i kundernes bedste interesse. En tilsvarende forpligtelse til at indføre en lønpolitik foreslås indsat i lov om finansielle rådgivere, således at investeringsrådgivere og finansielle rådgivere skal opstille en lønpolitik, der fremmer en rimelig behandling af kunder og forbygger interessekonflikter,” oplyses det i høringsmaterialet.

SKAT sætter fokus på deleøkonomi
I takt med at deleøkonomien vokser, bliver det mere vigtigt at tilrette skatteopkrævningen på området, mener skatteminister Karsten Lauritzen, som dermed erklærer sig enig med Lisbeth Poulsen fra SF, der har stillet spørgsmål om området. ”Jeg kan endvidere oplyse, at SKAT planlægger et analyseprojekt i 2016, der skal undersøge skattebetalingen i forhold til den hastigt voksende dele-økonomi. (…) Jeg har ikke aktuelle planer om at indføre indberetningspligt på området, men et evt. behov for at ændre reglerne på området vurderes løbende og såvel SKATs analyseprojekt om deleøkonomi som overvejelser i andre ministerier og i andre lande kan give anledning til fornyede overvejelser herom,” skriver ministeren i sit svar .

Ejendomsmægler accepterer stor bøde for branchesamarbejde
Ejendomsmæglerkæden home har accepteret at betale næsten 4 mio. kroner i bøde i en gammel sag, der handler om, at mæglere havde gjort fælles front mod Boliga.dk, meddeler Konkurrencestyrelsen : ”Home A/S har ved at acceptere bøden på 3,75 millioner kroner erkendt, at virksomheden i perioden fra medio 2009 og til ultimo 2010 har indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. En ledende medarbejder fra Home har vedtaget en personlig bøde på 25.000 kroner for sin del i overtrædelsen. I 2009 aftalte Dansk Ejendomsmæglerforening og ejendomsmæglerkæderne, der står bag boligportalen Boligsiden.dk, at de ville opfordre deres mæglere til at boykotte Boliga.dk for at beskytte Boligsiden.dk mod konkurrence. Boykotten indebar blandt andet, at mæglerne skulle undlade at stille annoncebilleder af boligerne til rådighed for Boliga.dk.”

Store virksomheder er mest produktive
Danmark var engang de små virksomheders land. Men i de seneste årtier er det store virksomheder med flere end tusind ansatte, der har bidraget med vækst til dansk økonomi. Det viser en analyse fra Erhvervsstyrelsen: ”Analysen viser, at de store virksomheder står for omkring
15 pct. af den samlede erhvervsbeskæftigelse, og at beskæftigelsen har udviklet sig stabilt og svagt stigende fra
2000 til 2012. I samme periode er de store danske virksomheders beskæftigelse i udlandet i de store virksomheder øget markant, særligt på nærmarkederne Tyskland, Sverige, UK, Norge og Holland. Analysen viser, at den øgede udenlandske beskæftigelse er sket parallelt med en stigning i eksporten. (…) Endelig viser analysen, at store virksomheder er markant mere produktive end det øvrige erhvervsliv, og at virksomhedernes produktivitet har udviklet sig positivt i perioden. Det er især de ældre store produktionsvirksomheder og nye store servicevirksomheder, der bidrager til produktivitetsforskellen mellem de store virksomheder og det øvrige erhvervsliv.”

Virksomheder med aktiviteter i Storbritannien skal rapportere om menneskesmugling
Strømmen af flygtninge og migranter til Europa har fået Storbritannien til at kræve, at virksomhederne hjælper til med at bekæmpe menneskesmugling og -handel. Den nye lov kommer også til at gælde mange danske virksomheder, selv om de ikke er etableret i landet. FSR – Danske Revisorer oplyser : ”Alle virksomheder med kommercielle aktiviteter i Storbritannien og mere end GBP 36 millioner (godt DKK 347 millioner medio februar
2016) i global nettoomsætning er omfattet. Det gælder således også danske virksomheder, som ikke ellers er tilknyttet Storbritannien, eksempelvis: 1) En dansk modervirksomhed med datterselskab i Storbritannien. 2) En dansk virksomhed der markedsfører og sælger sine produkter eller serviceydelser i Storbritannien – også selv om man ikke har nogen britisk organisation eller salgsselskab. 3) Et dansk selskab der benytter sig af britiske leverandører.”

Læs hele udgivelsen her