Beredskab mod svindel i Algoritmehandel
Algoritmehandel med aktier giver en teoretisk mulighed for svindel med aktier, der er noteret på flere børser. Der er endnu ikke en EU-procedure for at forhindre det. Derfor vil erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen have et midlertidigt beredskab, oplyser han i et svar til Morten Bødskov (S): ”Idet de nye EU-regler på området først træder i kraft 1. januar 2017 eller 1. januar 2018, hvis EU-Kommissionens forslag om udskydelse vedtages, har jeg bedt Finanstilsynet om at rejse sagen i EU med henblik på at sikre, at vi indtil da på anden vis effektivt kan udveksle data med udenlandske markedspladser, så vi er sikre på, at vi kan holde øje med evt. manipulation. Desuden har jeg bedt Finanstilsynet om at undersøge mulighederne for at styrke samarbejdet med udenlandske myndigheder på dette område.”

Finanstilsynet: Swap-kunder får for lidt information
Ifølge en ny rapport fra Finanstilsynet bør låntagere få flere informationer, før de køber swaps aftaler: ”Finanstilsynet vurderer i rapporten, at pengeinstitutternes skriftlige materiale ikke i sig selv sikrer, at kunder får alle de relevante informationer, før der indgås en swapaftale. Finanstilsynet vurderer især, at materialet kun overfladisk behandler risikoen ved at indgå en swapaftale og ikke i tilstrækkelig grad gør kunden opmærksom på konsekvenserne af udviklingen i aftalens markedsværdi. Materialet oplyser derudover også kun i mindre grad kunden om den initiale negative markedsværdi. Finanstilsynets gennemgang af materialet har ført til en liste på syv punkter, som bankerne bør sikre, at rådgivnings- og markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler indeholder beskrivelser af: 1. Swapaftalens konstruktion og vilkår. 2. Risikofaktorer og kundens risiko for tab. 3. Aftalens ”markedsværdi”. 4. Risikofaktorernes påvirkning af markedsværdien og den asymmetriske renterisiko. 5. Swapaftalens initiale negative markedsværdi. 6. Mulighed for afvikling før udløb og markedsværdien ved aftalens udløb 7. Særlige risici for specifikke kundegrupper.”

Danske Advokater: Overimplementering er fint
Regeringen vil med et lovforslag rydde ud i overimplementeringen af EU-lovgivningen om revision. Det glæder revisorerne og de fleste andre, fremgår det af høringsnotatet . Men der lyder advarsler fra juridisk hold: “Danske Advokater kan ikke støtte den minimumsimplementering, der lægges op til, idet Danske Advokater finder, at der er områder, hvor overimplementering er på sin plads, for eksempel hvor specifikke danske forhold tilsiger det.

Danske Advokater anfører, at der ikke kun skal ses på den besparelse, som en virksomhed opnår ved en forenklet revision, men at beskyttelseshensynet ved en ordentlig revision rækker videre til alle virksomhedens interessenter. Den særlige danske erhvervsstruktur gør, at der ikke kan sammenlignes med andre lande, ligesom lovforslaget går i modsat retning af de nyligt indførte regler om erhvervsdrivende fonde og anbefalingerne om god selskabsledelse.”

Små virksomheder glemmer skatten
Det er de helt små virksomheder, der står for broderparten af det tabte skatteprovenu fra erhvervslivet, fremgår det af Skatteministeriets plan for årets kontrolaktiviteter: ”SKATs compliance-undersøgelser for virksomheder viser, at langt størstedelen af virksomhederne ønsker at følge skattelovgivningen, men at mange har fejl i deres skatteindberetninger. Det skyldes, at virksomhederne i højere grad end borgerne selv skal indberette deres oplysninger, og at de er udfordret af mange forskellige skatte- og afgiftslove. Virksomheder med ingen eller få ansatte står for over halvdelen af virksomhedernes samlede skattegab. Det skyldes primært det store antal af virksomheder med ingen eller få ansatte. Faktisk forekommer der gennemsnitligt færre fejl hos de små virksomheder end hos de store. For virksomheder med ingen eller få ansatte er en hyppig årsag til fejl, at de har svært ved at manøvrere i skatte- og regnskabsmæssige regler. Mellemstore og store virksomheder har i højere grad administrative regnskabsrutiner, adgang til skattemæssige kompetencer og intern kontrol. Når fejlprocenten stiger med virksomhedernes størrelse, kan det være udtryk for, at disse virksomheder står over for flere forskellige og mere komplekse regelsæt.”

EU: Utilstrækkelig indsats for at hæve produktivitet
Kommissionen sætter, ifølge Finansministeriet , fingeren på det ømme punkt i sin årlige landerapport: ”Kommissionen bemærker, at opsvinget i Danmark har været moderat, men at det ventes at tage til i 2016 og 2017 med vækstrater på henholdsvis 1,7 og 1,9 pct. Kommissionen noterer samtidig, at der i de senere år er gennemført væsentlige arbejdsmarkedsreformer, som også kommer til udtryk ved den positive udvikling på arbejdsmarkedet. Rapporten konkluderer endvidere, at Danmark generelt har gjort begrænsede fremskridt med at følge op på anbefalingen vedrørende produktivitet. Særligt indsatsen med at lempe restriktioner af detailhandel og fjerne godkendelses- og autorisationsbarrierer i byggesektoren vurderes utilstrækkelig.”