Den medvind i dansk økonomi, som de seneste år har kunnet forklares med stigende ejerboligpriser, er ikke længere til stede. De seneste data fra Danmarks Statistik omkring udvikling i dels enfamiliehuse og dels ejerlejligheder tegner et entydigt billede af faldende ejerboligpriser. DS skriver i den seneste opgørelse for november 2015, at ”fra oktober til november 2015 faldt priserne på både enfamiliehuse og ejerlejligheder. Enfamiliehuse faldt med 1,2 pct. og ejerlejligheder faldt 0,9 pct. Prisindekset for enfamiliehuse har generelt været faldende siden maj måned, og man skal tilbage til februar måned for at finde lavere priser på enfamiliehuse. I samme periode (februar-november) er prisindekset for ejerlejligheder steget 5,9 pct. Sammenholdes gennemsnittet for perioden september-november med de foregående tre måneder, juni-august, steg ejerlejligheder med 0,7 pct., mens enfamiliehuse faldt med 1,7 pct.”

Efter alt at dømme skyldes de faldende huspriser på landsplan, at boligpriserne er kommet for højt op i nærområderne til København og Århus. I hvert fald viser prisudviklingen for tredje kvartal over en bred kam faldende kvadratmeterpriser i de dyreste nordlige omegnskommuner til København. Til gengæld ser priserne fortsat ud til at stige eller holde sig i kommunerne lidt længere væk fra storbyerne, hvor de absolutte kvadratmeterpriser endnu ikke er steget i himlen.

Udviklingen med faldende boligpriser kan være fremmet dels af stigende obligationsrenter, dels af at bankerne er blevet mere tilbageholdende med finansiering af de yderste panter, jf. Finanstilsynets seneste vejledning, og dels stigende usikkerhed om, hvad der ligger forude for dansk økonomi, som de seneste må-neder har vist nye svaghedstegn.

Seneste data fra Danmarks Statistik for industriens produktion og omsætning viser lidt bedre tal for december end de foregående måneder. I december steg omsætningen 2,0 procent, men over de seneste tre måneder er der tale om et fald på 1,7 procent. Eksporten er dykket 0,7 procent, mens omsætningen på hjemmemarkedet er faldet hele 3,7 procent, hvilket ikke vidner om noget som helst økonomisk opsving i dansk økonomi. Industriens udvikling er derfor i bedste fald stagnerende, samtidig med at serviceerhvervene synes at have tabt kræfter de seneste måneder.

Den afdæmpede udvikling i erhvervslivet understøttes af vigende privatforbrug, hvor detailsalget storskuffede i december. Tallene var Danmarks Statistik viser, at julesalgets sæsonkorrigeres faldt i forhold til året før. Der er dog stor usikkerhed om tallene, fordi sæsonkorrektionen kan være upræcis. Samlet set peger flere signaler mod, at fjerde kvartal 2015 ikke bliver meget bedre end det svage tredje kvartal, hvor BNP-væksten blev negativ med 0,4 procent, og med hele minus 1,0 procent, hvis der korrigeres for lageropbygning. Lageropbygningen kan opfattes som fremtidig mindre vækst, idet virksomhederne på et tidspunkt kan være nødsaget til at tømme lagre i stedet for at producere. Dermed er der i BNP-regnskabet ”lånt” af fremtidig økonomisk vækst.

Læs hele udgivelsen her