I en tilsynsredegørelse skriver Finanstilsynet, at: ”Finanstilsynet påbød som følge heraf den 18. november 2015 banken at foretage mernedskrivninger på i alt 224,5 mio. kr. og stillede samtidig et kapitalkrav til banken. Banken fik den 4. december 2015 en kapitaltilførsel på 360 mio. kr. som gjorde, at banken herefter opfyldte kapitalkravet og dermed var ude af genopretning. Orienteringen af bestyrelsen om udviklingen i risiciene  på forbrugslånsområdet for så vidt angår udviklingen i den portefølje, der var i OIV var ikke tilstrækkelig. Dokumentationsnotater vedrørende opbygning og validering af de anvendte interne kreditmodeller indeholdt ikke regnskabsmæssige konsekvensberegninger af de ændringer af LGDmodellen, der er foretaget over tiden.  Rapporteringen mangler således væsentlige elementer, der kunne danne grundlag for ledelsens beslutninger. På den baggrund fik banken flere påbud på ledelses- og kreditområdet. Banken fik ligeledes påbud i forhold til rettidig konstatering af objektiv indikation af værdiforringelse (OIV).Banken har ultimo 2015 opgjort sit solvensbehov til 12,3 pct. Finanstilsynet skønner, at dette solvensbehov er tilstrækkeligt til at afdække bankens risici. Bankens faktiske solvens ultimo 2015 er opgjort til 17,3 pct.”