Læs hele meddelelsen fra Danmarks Statistik her

Ejendomssalg (md.) januar 2016

Fra december 2015 til januar 2016 steg priserne på både enfamiliehuse og ejerlejligheder. Enfamiliehuse steg 0,3 pct. og ejerlejligheder steg 1,3 pct. Sammenholdes gennemsnittet for perioden november-januar med de foregående tre måneder august-oktober, faldt enfamiliehuse med 0,2 pct. og ejerlejligheder faldt med 0,3 pct. Prisindeksene for enfamiliehuse for oktober og november blev ved sidste offentliggørelse revideret op. Revisionen var større end normalt på grund af uregelmæssige dataleverancer. Disse vurderes ikke at have påvirket offentliggørelsen af hverken december- eller januartallene. Se en uddybende beskrivelse under Særlige forhold ved denne offentliggørelse.

Graf: Månedlig prisudvikling for salg i almindelig fri handel på landsplan

På årsbasis steg ejerlejligheder 10,3 pct. og enfamiliehuse 6,0 pct.

Prisen på ejerlejligheder lå i perioden november-januar 10,3 pct. højere end samme periode året før. Prisen på enfamiliehuse steg i samme periode med 6,0 pct.

Prisen var 2,0 mio. kr. i gennemsnit på både enfamiliehuse og ejerlejligheder

I januar var den gennemsnitlige salgspris 1.980.000 kr. for enfamiliehuse og 2.003.000 kr. for ejerlejligheder. For ejendomshandler indgået i januar er der på nuværende tidspunkt blevet tinglyst 2.176 enfamiliehuse og 1.225 ejerlejligheder.

Prisudvikling for salg i almindelig fri handel, tre-måneders gennemsnit

Nov. 2014
– jan. 2015

Aug. 2015
– okt. 2015

Nov. 2015
– jan. 2016

Ændring

Seneste
3 måneder

Seneste
år

indeks 2006 = 100

pct.

Enfamiliehuse

92,0

97,8

97,5

-0,3

6,0

Ejerlejligheder

95,4

105,4

105,2

-0,2

10,3

Anm.: Beregnet som et simpelt uvægtet gennemsnit af prisindeks for tre måneder.

Prisudvikling for salg i almindelig fri handel, månedlig

Enfamiliehuse

Ejerlejligheder

Prisindeks

Månedlig
prisændring

Prisindeks

Månedlig
prisændring

indeks 2006 = 100

pct.

indeks 2006 = 100

pct.

2015

Maj

97,8

1,0

102,8

0,5

Juni

97,1

-0,7

103,3

0,5

Juli

96,9

-0,2

104,7

1,4

August

97,8

0,9

105,3

0,6

September

97,2

-0,6

105,1

-0,2

Oktober

98,3

1,1

105,9

0,8

November

97,9

-0,4

103,9

-1,9

December

97,2

-0,7

105,1

1,2

2016

Januar

97,5

0,3

106,5

1,3

Forhold mellem foreløbigt og endeligt beregnede månedlige prisændringer

Opgørelsen af ejendomssalg er som nævnt foretaget på baggrund af de handler, som er tinglyst. De foreløbige tal beregnes dermed på baggrund af et ufuldstændigt datamateriale, idet ikke alle handler er blevet tinglyst på beregningstidspunktet. Tallene betragtes som endelige otte måneder efter første offentliggørelse.

I tabellen nedenfor vises bias og afvigelse for de månedlige procentvise prisændringer, som der er mellem første offentliggørelse og de endelige tal. Tallene er beregnet for de seneste 12 måneder med endelige tal.

Bias og afvigelse. Juni 2014 – maj 2015

Bias

Afvigelse

procentpoint

Enfamiliehuse

0,0

0,7

Ejerlejligheder

0,0

0,5

Bias fortæller, om revisionerne i gennemsnit går i en bestemt retning. En positiv bias betyder, at prisændringerne er blevet revideret op ved den endelige opgørelse. Bias opgøres som gennemsnittet af de månedlige afvigelser i procentpoint.

Afvigelse fortæller noget om, hvor tæt den første offentliggørelse ligger på den endelige version. Desto større afvigelse, desto større er afvigelsen på første offentliggørelse. Afvigelsen opgøres som gennemsnittet af de månedlige afvigelser (absolutte værdier) i procentpoint.