I en tilsynsredegørelse skriver Finanstilsynet blandt andet om Danske Banks mangelfulde tilsyn med hvidvaskrisici i filialen i Estland, at ”banken fik en påtale efter lov om finansiel virksomhed for ikke rettidigt at have identificeret væsentlige hvidvaskrisici i bankens filial i Estland og for ikke rettidigt at have iværksat risikobegrænsende foranstaltninger i forhold hertil. Tilsynet med bankens udenlandske datterselskaber og filialer på hvidvaskområdet henhører principielt under de lokale myndigheders ansvar, men Finanstilsynet har vurderet, at forhold identificeret i filialen har udgjort en så væsentlig omdømmerisiko for banken, at Finanstilsynet har taget sagen op. Finanstilsynet har noteret, at banken har udarbejdet en plan for risikobegrænsning, som banken drøfter med det estiske finanstilsyn. (…) På baggrund af undersøgelsens konklusioner har Finanstilsynet politianmeldt banken for overtrædelse af hvidvasklovens bestemmelser om korrespondentbanker, herunder manglende overholdelse af Finanstilsynets påbud på området fra 2012.”