Fra Handelsbanken:

 

Eksporten halter stadig – skuffende begyndelse på 2. kvartal

• Vareeksporten faldt med 1,8% m/m i april, hvilket var svagere end vores forventning (-0,5%) – skuffende efter et allerede svagt 1. kvartal

• Vareimporten faldt med 0,8% m/m, hvormed overskuddet på handelsbalancen faldt fra 5,8 til 5,3 mia. kr.

For BNP-væksten var der heller ikke meget at glæde sig over i eksporten uden for Danmarks grænser som også faldt i april

Skuffende vareeksport
Vareeksporten eksklusiv skibe, fly og brændsel faldt med 1,8% m/m i april, hvilket var svagere end vores forventning om et fald på 0,5% m/m. Tilbagegangen er skuffende ikke mindst set i lyset af de fortsat positive økonomiske signaler vi har fået fra især euroområdet. Det er dog værd at bemærke at den negative udvikling i april primært skyldes et fald i vareeksporten til lande uden for EU, men det er lidt bekymrende at vi endnu ikke har set de bedrede globale konjunkturer materialisere sig i en stigning i efterspørgslen efter danske varer. Det var også tydeligt i forrige uges nationalregnskabstal, der viste et fald i den samlede eksport på 0,9% q/q i 1. kvartal. Set i perioden fra februar til april er vareeksporten således faldet med 1,9% i forhold til den foregående tre måneders periode, og dagens tal var bestemt ikke den bedste begyndelse for udenrigshandlen i 2. kvartal. Det blev også understreget af at vareimporten ‘kun’ faldt med 0,8% m/m i april, hvormed denne faktisk er steget over den seneste tre måneders periode med 0,1%.

Handlen med varer uden for Danmarks grænser skuffer også
Udviklingen i april fremstår ikke bedre når man korrigerer udenrigshandelsstatistikken til nationalregnskabstermer, hvor bl.a. tal for varer købt og videresolgt i udlandet med og uden forarbejdning skal indregnes. Efter en stigning i marts faldt disse således tilbage igen i april, og specielt såkaldt merchanting har nu været på en nedadgående trend siden september sidste år. Netop disse komponenter steg eller kraftigt i 2. halvdel af 2016, og var en primær motor bag de flotte eksporttal vi så i nationalregnskabet. Vareeksporten korrigeret for merchanting samt varer forarbejdet og videresolgt i udlandet er således efter vores beregninger faldet med 3,4% i perioden fra februar til april i forhold til den foregående tre-måneders periode (se figur). Vi skal derfor meget gerne se en markant bedring i eksporten både over grænsen og uden for Danmarks grænser de kommende måneder for at turde håbe på et positivt bidrag til væksten fra vareeksporten i 2. kvartal.  Ser vi på vareimporten når korrigeret for bl.a. såkaldt bunkring er den efter vores beregninger ‘kun’ faldet med 0,8% i perioden fra februar til april i forhold til den foregående tre-måneders periode, som understreger risikoen for et negativt bidrag til BNP-væksten fra nettoeksporten i 2. kvartal.

DEL