Finansielle virksomheder sløser med oplysninger om løn

Det er åbenbart ikke helt nemt at overholde reglen om, at direktionens og bestyrelsens aflønning skal fremgå af årsrapporten. Det konstaterer Finanstilsynet i en undersøgelse af 17 større finansielle virksomheder: ”Finanstilsynet har således konstateret, at to af de undersøgte virksomheder har medtaget oplysning om vederlag for et direktionsmedlem frem til ved-kommendes fratrædelse midt i regnskabsåret. Oplysning om vederlag til det pågældende direktionsmedlem i fritstillingsperioden er således ikke medta-get i årsrapporten, selvom fritstillingsperioden ligger inden for den samlede regnskabsperiode. (…) Finanstilsynet har endvidere i forbindelse med temaundersøgelsen konsta-teret, at tre af de undersøgte virksomheder alene har medtaget vederlag for et ledelsesmedlem for en specifikt afgrænset periode i regnskabsåret. Den medregnede periode udgør den periode, hvor det pågældende ledelses-medlem har bestridt det pågældende ledelseshverv i den konkrete juridiske enhed, som årsrapporten vedrører. Der er dog ikke samtidigt medregnet ho-norar som det pågældende ledelsesmedlem har optjent i hele regnskabsåret optjent i en koncernrelateret juridisk enhed.”