Fra Finanstilsynet:
Redegørelse om inspektion i Basisbank A/S
Finanstilsynet var i februar/marts 2018 på ordinær inspektion i Basisbank A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor kreditområdet, ledelse, IT, solvens og kapitalforhold blev gennemgået.
 Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel baserer sig på modeller og automatiserede processer på kreditområdet. Banken fik påbud om at tilpasse forretningsmodellen, så risici på andre områder end kredit ligeledes bliver adresseret.

 

Banken har en betydelig udlånsvækst og styrer efter en udlånsvækst på 20 pct. om året. Banken har en høj risikoappetit. De tilladte gældsfaktorer er meget høje, mens de som minimum krævede rådighedsbeløb er meget lave i forhold til andre pengeinstitutter. Banken påtager sig dermed potentielt en betydelig kreditrisiko.

 

Finanstilsynet konstaterede en række svagheder ved bankens ansøgningsmodel og modeller for kundernes adfærd. Begge modeller er udviklet af banken selv. Banken fik påbud om at få foretaget en vurdering af LGD-modellen.

 

Banken fik påbud om at efterleve et påbud fra sidste inspektion, som endnu ikke var opfyldt tilstrækkeligt. Påbuddet vedrører vurdering af bankens LGD-model. Banken har desuden justeret sin kreditpolitik, således at banken ikke længere efterlever et påbud fra Finanstilsynets inspektion i 2016 vedrørende bestyrelsens involvering i modelændringer. Banken driver en virksomhed med stor afhængighed af modeller. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen er involveret i ændringer i modellernes forudsætninger, da disse ændringer er væsentlige for, hvilke risici banken påtager sig. Banken fik påbud om at justere sin kreditpolitik, således at der igen sikres en tilstrækkelig involvering af bestyrelsen i væsentlige ændringer i bankens modeller og banken igen efterlever Finanstilsynets påbud fra 2016.

 

Derudover fik banken påbud om at tilpasse sin instruks og sine forretningsgange, så de passer til bankens faktiske forhold. Instruks og forretningsgange er i høj grad baseret på standarder fra brancheorganisationen Lokale Pengeinstitutter og skal tilpasses Basisbanks forhold som hovedsageligt internetbaseret udbyder af forbrugslån. Banken blev desuden påbudt at sikre, at bestyrelsesprotokollen er fyldestgørende, således at forudsætninger, analyser og drøftelser for en given beslutning fremgår.

 

Finanstilsynet konstaterede ved gennemgangen af den risikoansvarliges område, at bankens risikoansvarlige overvåger sig selv i form af hans rolle som CFO. Banken har ikke iværksat kompenserende foranstaltninger til at afbøde dette.Banken fik derfor et påbud om rette op på manglende funktionsadskillelse mellem de disponerende og de kontrollerende/rapporterende enheder evt. via kompenserende foranstaltninger.

 

Finanstilsynet gennemgik 229 udlån. Gennemgangen gav ikke anledning til yderligere nedskrivninger.

 

Finanstilsynet konstaterede, at Basisbank opererer med en forhøjet risiko på en række centrale områder i relation til IT-anvendelsen. Der er en utilstrækkelig IT-risikostyring, hvilket medfører en øget risiko for, at de løbende risikorapporteringer ikke er retvisende. Dette medfører en risiko for, at bestyrelsen i Basisbank ikke i tilstrækkeligt omfang er bekendt med det reelle IT-risikobillede. Banken fik påbud om at styrke IT-sikkerheds- og risikostyringen, efterleve outsourcingbekendtgørelsen samt forbedre IT-beredskabs-, rettigheds- og ændringsstyringen.

 

Banken havde opgjort sit solvensbehov pr. 31. december 2017 til 9,9 procent. På baggrund af inspektionen fastholdt Finanstilsynet det opgjorte solvensbehov