Lovforslag:Fagjurister kritiserer retssikkerhed ved nye hvidvaskbøder

Fra Høringsnotat til Folketingets Erhvervsudvalg – som kan læses i fuld længde her:

Justitia – Danmarks uafhængige juridiske tænketank finder det retssikkerhedsmæssigt meget betænkeligt at give Finanstilsynet kompetence til at udstede administrative bødeforelæg. Justitia bemærker, at en vigtig kontrol går tabt, når det efter lovforslaget er Finanstilsynet og ikke anklagemyndigheden, der vil skulle vurdere, om der ved vurderingen af sagen foreligger et vist skøn, uden at der dog foreligger væsentlig bevismæssig tvivl.

Justitia anfører, at der ikke kan ses bort fra en risiko for, at sager, som ikke kunne føre til domfældelse, fremmes som administrative bødeforelæg, og at det ikke kan udelukkes, at både erhvervsdrivende og enkeltpersoner i et vist omfang vil vedtage administrative bødeforelæg på trods af, at de ikke anser sig for skyldige. Det kan f.eks. være ud fra en økonomisk kalkule eller et ønske om at undgå den medieomtale, som kan være forbundet med en retssag.

Læs også:  Teknisk: Nu skal Fingerprint finde støtte, ellers test af kurs 14

Landsforeningen af Forsvarsadvokater finder det retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at give Finanstilsynet kompetence til at udstede administrative bødeforelæg, og anfører i den forbindelse, at lovmodellen for administrative bødeforelæg på hvidvaskområdet af retssikkerhedsmæssige årsager bør følge den, der eksisterer på konkurrenceområdet, jf. konkurrencelovens § 23 b, hvorefter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal indhente samtykke fra SØIK i alle sager.

Danske Advokater bemærker, at potentielle overtrædelser af hvidvaskloven, som involverer konkrete transaktioner, vil kræve egentlig efterforskning og dermed indebære en væsentlig bevismæssig tvivl, hvilket i væsentligt omfang vil medføre, at  undersøgelsen/ efterforskningen af en finansiel virksomhed, som potentielt har overtrådt hvidvasklovgivningen i forbindelse med gennemførelsen af transaktioner, stadig vil overgå til SØIK.

Danske Advokater anfører på den baggrund, at Finanstilsynet i realiteten hovedsageligt vil kunne udstede administrative bødeforlæg i sager om overtrædelser af hvidvaskloven, der involverer konkrete transaktioner, hvis det følger af systemiske fejl. Danske Advokater finder, at det bør præciseres i bemærkningerne til lovforslaget, at Finanstilsynets kompetence hertil alene vedrører bødeudstedelse i forhold til finansielle virksomheder omfattet af Finanstilsynets kompetence efter hvidvaskloven, hvorfor det bør klarlægges i lovforslagets bemærkninger, at bødemodellen alene finder anvendelse i forhold til
finansielle virksomheder.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her