AU Invest starter med 67 mio. kr. Åben for nye investorer i jan. 18

Annonce:

Investeringsfonden Aktieugebrevet Invest er nu etableret med indskud af 67 mio. kr. 

Kapitalen vil blive investeret i starten af januar 2018.

Nye investorer har mulighed for at tegne andele og indskyde kapital i fonden i januar 2018.  

Tegningsmateriale, samt en mere udførlig beskrivelse af investeringsstrategi, organisation og juridisk set up, kan hentes her

Hent alle dokumenter på AktieUgebrevet Invests hjemmeside her

NY INVESTERINGSFOND SØGER AT SKABE POSITIVE AFKAST OGSÅ I NEGATIVE MARKEDER
 • Danske investorer kan fortsat investere i den nye investeringsfond, Aktieugebrevet Invest A/S som søger at spejle investeringer og afkast i Økonomisk Ugebrevs modelportefølje, Japp & Langers Portefølje.
 • AktieUgebrevet Invest A/S er et såkaldt AIF for Alternativ InvesteringsFond, hvor reglerne kræver en mindste investering på 750.000 kr.Administrationen af AktieUgebrevet Invest A/S er ledelsesmæssigt helt adskilt fra Økonomisk Ugebrev A/S. Der er ingen personoverlap mellem de to selskaber.
 • Investeringerne i AktieUgebrevet Invest A/S bliver foretaget ud fra de investeringsråd, som offentliggøres for læserne af Økonomisk Ugebrev Formue. Aktieugebrevet Invest A/S’ porteføljeforvalter får altså ikke informationen før AktieUgebrevets læsere.
 • Investeringstænkningen i Japp & Langers Portefølje er basereret på at have den størst mulige aktieandel i danske aktier, alt efter hvad de aktuelle markedsforhold kan retfærdiggøre. I perioder med nervøse eller decideret negative markeder kan bruttoandelen i danske aktier blive reduceret til 20 procent, og op til 50 procent af kapitalen kan placeres i certifikater eller ETF’er med lave omkostninger, eksempelvis i olie, råvarer, guld, renter, VIX og special indeks som fx Robotics og Automatisation.
 • Hensigten er altså at sikre frihedsgrader i investeringspolitikken til at kunne håndtere udsving i konjunkturerne og finansiel turbulens, så der også kan skabes positive afkast på en del af formuen under en langsigtet aktienedtur. Målsætningen er således også i perioder med negative aktiemarkeder at skabe et samlet positivt investeringafkast.
 • Japp & Langers Portefølje har siden årets start givet et afkast på 19,0 procent (beregnet som et gennemsnit af de to tidligere porteføljers afkast til primo september 2017, hvorefter de to porteføljer er fusioneret) . Bruno Japps Basisportefølje har siden starten august 2003 til primo september 2017 præsteret et afkast på 929 procent mod C20 indeks på 354 procent.

 

 • Opgaven for administrationen af AktieUgebrevet Invest A/S er så vidt muligt at spejle investeringerne i Japp & Langers Portefølje. Men det er vigtigt at præcisere, at dette ikke kan lade sig gøre fuldstændigt. Blandt andet fordi de mindre likvide aktier vil vægte mindre i Aktieugebrevet Invest A/S end i Japp & Langers Portefølje.
 • AktieUgebrevet Invest A/S har fastsat et maksimum nominel aktiekapital på 500 mio. kr.
 • Investorer, der tegner aktier for nominelt mindst tre mio. kr. i AktieUgebrevet Invest A/S, får uden vederlag årsabonnement på Økonomisk Ugebrev Formue og Økonomisk Ugebrev Nordic Biotech (normalpris 4.000 kr. pr. år).
 • Fonden vil ikke blive børsnoteret. Der vil kunne handles andele én gang om måneden.
 • Administrationsomkostningerne er fastlagt til 1,5 procent årligt.
 • Bestyrelsen i Aktieugebrevet Invest A/S og i administrationsselskabet er advokat Ole Borch (formand) fra Borch & Elverdam, tidligere partner i Bech-Bruun, og forfatter til den digitale bog ”success in the board room.com”, der udkommer primo 2018. Statsautoriseret revisor Sten Lauritzen fra Christensen Kjærulff, bl.a. medlem af Revisornævnet. Og direktør Peter Toftager, mangeårig erfaring fra den finansielle sektor, senest hos SEB.************************

Er du interesseret i at høre mere om investering i Aktieugebrevet Invest bedes du udfylde formularen nedenfor:

AU invest