Dispensation for 70% reglen om rådgivning i forhold til revisionshonorar begrænses til ét år. Men er det elastik i metermål? I et svar fra erhvervsministeren til Folketingets Erhvervsudvalg hedder det, at ”Lovforslaget udnytter en option i forordningen, så Erhvervsstyrelsen som tilsynsmyndighed for revisorerne efter en begrundet ansøgning fra revisor undtagelsesvist kan fritage fra loftet på 70 pct. Der er tale om en undtagelsesbestemmelse, der er forbeholdt enkeltstående tilfælde, f.eks. hvor revisors manglende deltagelse i udførelsen af en opgave ellers ville medføre væsentlig skade for virksomheden. Baggrunden for at give Erhvervsstyrelsen denne adgang har været at sikre, at en virksomhed som følge af enkeltstående helt ekstraordinære ikkeforudsete omstændigheder ikke skulle komme i en situation, hvor den ikke kan leve op til en lovmæssig forpligtelse eller være at være i risiko for at lide betydelig skade. F.eks. kan der opstå situationer, hvor en virksomhed pludseligt får et ekstraordinært behov for rådgivning, f.eks. i forbindelse med en større omstrukturering af virksomheden. I dette tilfælde vil det ikke være muligt for virksomheden at benytte sin faste revisor som rådgiver, da det vil indebære, at revisors rådgivningshonorar overstiger 70 pct. af revisionshonoraret. I sådan et tilfælde har det været vurderet, at det kan være hensigtsmæssigt, at Erhvervsstyrelsen har mulighed for at udstede en dispensation, da det for virksomheden vil være forbundet med ekstra omkostninger at skulle finde en ny rådgiver til håndtering af denne ekstraordinære problemstilling. Jeg henviser endvidere til det af regeringen fremsatte ændringsforslag, hvor dispensationsmuligheden er præciseret og begrænses til 1 år.”