Finansministeriet har fremlagt det aktstykke, der indeholder specifikationerne i forbindelse med DONG’s børsnotering. I aktstykket kan man blandt andet læse om, hvordan statens finansielle rådgiver langt hen ad vejen friholdes for ansvar, hvis der skulle opstå problemer: ”(…) at Finansministeriet i forbindelse med børsnoteringen kan skadesløsholde N. M. Rothschild & Sons Ltd. (Finansministeriets finansielle rådgiver) på de med N. M. Rothschild & Sons Ltd. Aftalte vilkår. Skadesløsholdelsen dækker udgifter, der påføres N. M. Rothschild & Sons Ltd. Eller dets medarbejdere som følge af krav rejst af tredjemand som følge af N. M. Rothschild & Sons Ltd.’s bistand med børsnoteringen af DONG Energy, medmindre N. M. Rothschild & Sons Ltd. eller dets medarbejdere har handlet uagtsomt eller forsætligt.”