Når kreditinstitutter har tab på lån, kan kreditor være skattepligtig af dette beløb, som teknisk set er en kursgevinst. Det har Vestre Landsret afgjort i en ny dom. I mange tilfælde vil en sådan skattepligt være teoretisk, da kreditor er gået konkurs, men det er ikke altid tilfældet. I det konkrete sag var der tale om kommanditselskaber, hvor skattepligten går videre til ejerne personligt. ”Vestre Landsret fastslår i dommen, at en hæftelsesbegrænsning som et non recourse-vilkår ikke i sig selv udelukker, at der kan realiseres en skattepligtig kursgevinst. Der må derimod foretages en konkret vurdering af, om der består en reel forpligtelse til at tilbagebetale lånet. Efter en samlet vurdering fandt landsretten, at kommanditisten havde påtaget sig en reel forpligtelse til at tilbagebetale lånet til långiver. Da kommanditistens andel af kommanditselskabets gæld ubestridt var ca. kr. 1,25 mio. mindre på tidspunktet for frigørelsen end på tidspunktet for påtagelsen, forelå der en kursgevinst, som var skattepligtig efter kursgevinstlovens § 20, jf. § 23, 1. pkt., og § 26, stk. 2 (nu stk. 3).,” lyder beskrivelsen fra Kammeradvokaten.