Spar Nord opjusterer forventninger til 2020-overskud

Fra Spar Nord:

Spar Nord opjusterer finansielle forventninger

På baggrund af en positiv udvikling på de finansielle markeder i 2. kvartal 2020 forventer Spar Nord nu, at årets basisindtjening før nedskrivninger vil blive i intervallet 800-1.050 mio. kr. mod tidligere 700-1.000 mio. kr. Forventningen til årets nettoresultat, som har været midlertidigt suspenderet siden marts, genintroduceres og lyder nu på 350-550 mio. kr.

I årsrapporten for 2019 udtrykte Spar Nord en forventning til basisindtjeningen  før nedskrivninger for hele 2020 på 900-1.100 mio. kr., mens årets nettoresultat forventedes at blive i niveauet 625-825 mio. kr.

Som en konsekvens af udbruddet af COVID-19 og de politiske beslutninger og samfundsøkonomiske effekter heraf valgte Spar Nord 19. marts midlertidigt at suspendere sine finansielle forventninger.

Senere, i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalrapporten for 1. kvartal, genindtroducerede Spar Nord en forventning til basisindtjeningen før nedskrivninger, som herefter lød på 700-1.000 mio. kr., mens forventningen til årets nettoresultat på grund af fortsat usikkerhed omkring nedskrivninger forblev suspenderet.

Læs også:  5 C25-aktier faldt i denne uge. Carlsberg mest: 3,2%

På baggrund af en positiv udvikling på de finansielle markeder i 2. kvartal 2020 kombineret med en tilfredsstillende udvikling i nettorente- og nettogebyrindtægterne samt de omkostningstiltag, der beskrives nedenfor, forventer Spar Nord nu, at årets basisindtjening før nedskrivninger bliver i intervallet 800-1.050 mio. kr.

Tiltag på omkostningssiden

For at adressere det øgede pres på indtægtssiden har Spar Nord i 2. kvartal gennemført en række tiltag for at reducere koncernens løn- og driftsomkostninger.

I juni blev der således lanceret et frivilligt fratrædelsesprogram, hvor i alt 49 medarbejdere har valgt at fratræde inden udgangen af 2020. Sammenholdt med den kendte til- og afgang af medarbejdere forventes det nu, at Spar Nord ultimo 2020 vil beskæftige ca. 1.510 medarbejdere (FTE) mod 1.549 medarbejdere (FTE) ultimo 2019.

Omkostningerne til fratrædelsesgodtgørelse forventes at andrage ca. 25 mio. kr., der udgiftsføres i 2. kvartal 2020.

Samtidig er der via aktive tiltag identificeret besparelser på de øvrige driftsomkostninger (marketing, rejseomkostninger mv.) på ca. 35 mio. kr. i forhold til det oprindeligt forventede for 2020.

Læs også:  Status på shortpositioner: Flere shorts i ISS og Bavarian

Opdatering på nedskrivninger

På nedskrivningssiden har udviklingen i 2. kvartal ligeledes været tilfredsstillende. Der er forsat betydelig usikkerhed om de langsigtede kreditmæssige konsekvenser af den nedgang i økonomisk aktivitet, som COVID-19-krisen har medført, men indtil videre er der, bl.a. på grund af de mange økonomiske hjælpeprogrammer, alene konstateret beskedne kredittab.

De foreløbige regnskabstal for 2. kvartal viser således en driftspåvirkning fra nedskrivninger i kvartalet på 58 mio. kr., hvilket bl.a. afspejler samlede          COVID-19-relaterede nedskrivninger i kvartalet på ca. 80 mio. kr., heraf 30 mio. kr. i forøgelse af det ledelsesmæssige skøn vedrørende COVID-19 til i alt 255 mio. kr.

For hele året forventes nu nedskrivninger i niveauet 300-500 mio. kr.

Forventninger til nettoresultat genintroduceres

På baggrund af de ovennævnte forhold forventer Spar Nord nu et nettoresultat for 2020 på 350-550 mio. kr.

Spar Nords halvårsrapport offentliggøres som planlagt 13. augus

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her