Udsendt børsmeddelelse her til aften:

Erhvervsankenævnets delafgørelse i klage over Nasdaq Copenhagen A/S’ afgørelse om sletning fra handel og officiel notering.

Mols-Linien A/S har modtaget kopi af Erhvervsankenævnets kendelse i klagesagen vedrørende de af Nasdaq Copenhagen A/S og Finanstilsynet trufne afgørelser om sletning fra handel og officiel notering af Mols-Linien A/S’ aktier.

Af kendelsen fremgår, at Erhvervsankenævnet i første omgang udelukkende forholder sig til spørgsmålet om, hvorvidt klageren har partsstatus og dermed er klageberettiget, og nævnet har i første omgang truffet beslutning om at tillægge klageren partsstatus.

Nævnet forventes inden den 21. april 2016, hvor Mols Linien A/S afholder ordinær generalforsamling, at ville træffe afgørelse om, hvorvidt klagen skal tillægges opsættende virkning.

Derimod forventes det ikke, at Erhvervsankenævnet inden generalforsamlingen afgør sagens realitet, nemlig hvorvidt Nasdaq Copenhagen A/S’ afgørelse om sletning af Mols-Linien A/S’ aktier fra handel og officiel notering skal opretholdes eller ophæves.

Mols-Linien A/S vil udsende en ny selskabsmeddelelse, når der foreligger relevant nyt vedrørende klagesagen.