Økonomisk Ugebrevs kommentar til de nye bestyrelsesmedlemmer i Danske Bank, og det forhold at ændringerne presses igennem af Danske Banks storaktionær: 

Økonomisk Ugebrev har tidligere påpeget behovet for at storaktionær i Danske bank, nemlig A.P. Møller Holding, træder i karakter som aktiv ejer, og først og fremmest sikrer en hurtig nødvendig udskiftning i Danske Banks bestyrelse, så der tages et prompte opgør med fortiden, og så bankens nye topledelse kan begyndte at se fremad, uden at skulle være “belastet” af personer fra hvidvask tiden.

I Økonomisk Ugebrevs artikel hed det blandt andet, at  “Danske Banks største aktionær, A.P. Møller Holding, der ejer tyve procent af banken, har været påfaldende tavs siden advokatrapporten om hvidvasksagen blev fremlagt. Hidtil har det været upåagtet, at tidligere Danske Bank direktør Peter Straarup sidder i storaktionærens bestyrelse. Det kan meget vel være baggrunden for storaktionærens passivitet. Og det er ekstremt uheldigt i en tid, hvor Mærsk som storaktionær burde træde i karakter og tage styringen over banken, der aktuelt ikke har noget reelt lederskab, skriver chefredaktør Morten W. Langer i denne analyse.

At A.P. Møller Holding nu direkte beder om en ekstraordinær generalforsamling er meget positivt, både for selskabets egen anseelse, for Danske Bank og for det danske samfund. Det er også positivt, at  Ole Andersen fratræder, og at A.P. Møller-Mærsk indsætter endnu en af sine egne folk, så bankens bestyrelse nu får to repræsentanter fra storaktionæren.

Vi ser dog ikke den store idé i, at Carsten Dybvad indsættes i bankens bestyrelse. Han er sikkert dygtig som direktør for Dansk Industri, men hans baggrund som topembedsmand i centraladministrationen rimer slet ikke med de kompetencebehov, som banken aktuelt har.

Han er velkendt i den danske offentlighed og kan være med til at genskabe offentlighedens tillid til banken. Men det samme kunne have været tilfældet for mange andre danske erhvervsfolk eller finansfolk med mere relevante fagkompetencer.

Vi synes, at det er rettidig omhu at der nu sker en større udskiftning i bankens bestyrelse, hvor Økonomisk Ugebrev tidligere har påpeget at en naturlig ny formand kunne være Jens Due Olsen. En anden  mulighed er, at en af storaktionærerens folk sætter sig for bordenden.

Vi finder det stærk opmuntrende, at A.P. Møller Holding – og Mærsk familien – nu træder i karakter som aktive ejere og tager ansvar. Men vi mener også, at et er på tide.

————————————————————————–

Fra Danske Bank:

Danske Bank A/S har i dag modtaget en anmodning fra A.P. Møller Holding A/S om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, jf. selskabets vedtægter § 8, stk. 2, med henblik på valg af to nye medlemmer til bestyrelsen. Det fremgår af anmodningen, at A.P. Møller Holding A/S i den forbindelse nominerer Karsten Dybvad, administrerende direktør i Dansk Industri og Jan Thorsgaard Nielsen, investeringsdirektør i A.P. Møller Holding A/S som kandidater til bestyrelsen i Danske Bank A/S.

Bestyrelsen vil hurtigst muligt og inden for den vedtægtsbestemte frist på to uger indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Efter drøftelser med flere større aktionærer og i lyset af bankens nuværende situation har bestyrelsen drøftet den rette fremtidige sammensætning af bestyrelsen og er enige i, at der er behov for ekstraordinære og vidtgående forandringer som led i opgaven med at genetablere tillid hos alle bankens interessenter.

Bestyrelsesformand Ole Andersen meddelte allerede på pressemødet den 19. september
2018 sin intention om at udtræde af bestyrelsen. Ole Andersen og formand for revisionskomiteen Jørn P. Jensen har meddelt, at de i forbindelse med
den ekstraordinære generalforsamling ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Samtidig har næstformand Carol Sergeant og Rolv Erik Ryssdal meddelt, at de ikke vil søge genvalg på den ordinære generalforsamling den 18. marts 2019, men de bliver i bestyrelsen indtil da, hvorved der sikres en forsvarlig overlevering til den nye bestyrelse.

”Set i lyset af bankens situation, deler jeg og den øvrige bestyrelse A. P. Møller Holding A/S’ opfattelse af, at der er brug for en afklaring af bankens fremtidige ledelse og sammensætningen af bestyrelsen så hurtigt som muligt. Bestyrelsen bakker fuldt op om begge de foreslåede kandidater, der med baggrund i hver deres kompetencer
og erfaringer vil kunne yde et betydeligt bidrag til bankens videre udvikling, herunder den
særlige vigtige opgave i at genetablere tillid hos alle bankens interessenter,” siger formand Ole Andersen.

Bestyrelsen har allerede igangsat arbejdet med at identificere to yderligere kandidater til valg som medlemmer af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling til marts 2019.
Bestyrelsen arbejder på ansættelsen af en permanent administrerende direktør.