Et element i regeringens forslag til en ny revisionslov er, at generalforsamlinger skal have mulighed for at vælge medlemmer til revisionsudvalget, selv om disse ikke er medlemmer af bestyrelsen. Dette forslag advarer både DI og Komiteen for God Selskabsledelse mod i henvendelser til Folketingets erhvervsudvalg. Komiteen finder forslaget ”stærkt bekymrende”: ”Vi frygter at det i sådanne situationer bliver vanskeligt at sondre mellem det ansvar, der påhviler et bestyrelsesmedlem, og det ansvar, der påhviler et eksternt medlem af revisionsudvalget. Dette er særlig problematisk i relation til, at bestyrelsen som det øverste ledelsesorgan – som hidtil – bevarer det fulde ansvar for beslutninger truffet i revisionsudvalget. Udover problemet med ansvaret virker det heller ikke hensigtsmæssigt at åbne op for muligheden for eksterne medlemmer i revisionsudvalg, idet disse som udgangspunkt ikke har et nærmere kendskab til virksomhedens forretningsforhold og strategier. Dette specielt set i lyset af den udvidelse af revisionsudvalgets arbejde der medfølger af den foreslående lovændring.