Ledelse

Total nedsmeltning i Waturu: Sendt til tvangsopløsning, direktion og bestyrelse fratrådt, uden revisor

Morten W. Langer

onsdag 20. januar 2021 kl. 17:10

Kommentar: Det operative selskab, Waturu, som er ejet af børsnoterede Waturu Holding, er nu sendt til tvangsopløsning.

Der er nu en nærliggende risiko for, at alle værdier i Waturu er tabt for aktionærerne.

Handlen med Waturu Holding aktier blev stoppet lige før jul, angiveligt fordi der hverken er en revisor eller en rådgiver for selskabet. Begge dele er et krav.

Vi vurderer, at der burde være grebet ind langt tidligere over for Waturu og dets ledelse. Og at det er en skændsel for det danske børsmarked, at fondsbørsen og myndighederne ikke har grebet ind før.

Mediedækningen af selskabets problemer har være massiv, først i Økonomisk Ugebrev og sidenhen i Finans.dk, og det har været åbenlyst, at der ikke er blevet oplyst fyldestgørende om selskabets forhold, og at der har været stærke indikationer på uregelmæssigheder i selskabet.

Fondsbørsen og myndighederne bør lære af denne sag, og genoverveje, hvordan det kan undgås, at aktionærerne på denne vis groft svigtes.

Waturu vil gå over i historien som endnu en skandalesag, hvor der gennem flere år var stribevis af advarselssignaler, som Fondsbørsen og myndighederne ikke reagerede på, i hvert fald ikke i forhold til offentligheden.

Balancen mellem hensynet til selskabet og aktionærerne må drejes hen mod aktionærerne, så de ikke svigtes på denne måde. Både fondsbørsen, revisorerne og certified advisors bør pålægges en oplysningspligt overfor offentligheden, og ikke holdes i total uvidenhed, som det er sket i denne sag.

Alt andet vil være ødelæggende for det danske børsmarked.


Børsmeddelelse fra Waturu:

Waturu Holding A/S – fratrådt revisor sender datterselskab til tvangsopløsning.

Waturu Holding koncernen er i gang med et revisorskifte, og i den forbindelse er datterselskabet, Waturu
ApS, sendt til tvangsopløsning.
Ledelsen vil straks sikre genoptagning via samarbejde med Erhvervsstyrelsen.


Fra CVR register:

19.01.2021 Statusændring, Ændring i personkreds
CVR-nummer: 37792454Navn og adresse:
Waturu ApS
Sjællandsgade 32, 1. th, 7100 Vejle: Anmodning om opløsning, jf. selskabslovens § 225 sendt til Skifteretten i Kolding den 19.01.2021

Bestyrelse:

Fratrådte:

Bjørn Kaare Jensen, den 19.01.2021, Thomas Høgh Marschall, (formand), den 19.01.2021, Toke Reedtz, den 19.01.2021, Anders Skov, den 19.01.2021.

Direktion:

Fratrådte:

Toke Reedtz, (adm. dir), den 19.01.2021.


18.12.2020 Ændring i revision
CVR-nummer: 37792454Navn og adresse:
Waturu ApS
Sjællandsgade 32, 1. th, 7100 Vejle

Revision:

Fratrådte:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 18.12.2020.

—————————————————————————-

Fra  Beierholm om konsekvenser af, når en revisionspligtig virksomhed ikke har en revisor:

I hvilke situationer kan Erhvervsstyrelsen sende et selskab til tvangsopløsning?

Selskabsloven indeholder en liste med situationer, hvor Erhvervsstyrelsen kan sende et selskab til tvangsopløsning:

1) Hvis selskabets årsrapport ikke indsendes til Erhvervsstyrelsen

Medmindre der er tale om et børsnoteret selskab, skal selskabets årsrapport indsendes til Erhvervsstyrelsen senest d. 31. maj det efterfølgende år – altså senest d. 31. maj 2019, hvis der er tale om årsrapporten for 2018.

I praksis går der dog nogle uger, hvor selskabet får mulighed for at indsende den manglende årsrapport, inden Erhvervsstyrelsen sender selskabet til tvangsopløsning.

2) Hvis selskabet ikke har den ledelse, herunder det antal ledelsesmedlemmer, der er påkrævet i selskabsloven

Et aktieselskab eller partnerselskab skal have en ledelse bestående af:

 • En direktion med mindst ét medlem (én direktør) – og
 • En bestyrelse (eller et tilsynsråd) med mindst tre medlemmer.

Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne må ikke være direktører. En direktør må desuden ikke være formand eller næstformand for bestyrelsen.

Et anpartsselskab eller iværksætterselskab skal have en ledelse bestående af en direktion med mindst ét medlem (én direktør).

Der er derimod ikke krav om, at et anpartsselskab eller iværksætterselskab skal have en bestyrelse (eller et tilsynsråd).

3) Hvis selskabet ikke har foretaget indberetning til registeret over legale ejere og/eller registeret over reelle ejere

Alle selskaber har pligt til at foretage indberetning til både registeret over legale ejere og registeret over reelle ejere.

Din revisor kan hjælpe med at foretage disse indberetninger.

4) Hvis selskabet ikke har anmeldt en revisor, selv om selskabet er underlagt revisionspligt eller ikke har fravalgt revision


Selskabslovens regler om oplæsning af selskaber:

selskaber kan tvangsopløses på begæring af Erhvervsstyrelsen. Bestemmelserne herom findes i selskabslovens §§ 225-229. Selskabslovens § 230 indeholder en særlig bestemmelse om tvangsopløsning ved domstolene i tilfælde af kapitalejermisbrug.

Betingelser for tvangsopløsning

Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse et kapitalselskab, om fornødent efter selskabslovens § 226, hvis en af følgende situationer opstår

 • Erhvervsstyrelsen ikke rettidigt har modtaget kapitalselskabets godkendte årsrapport i behørig stand efter årsregnskabsloven. Efter årsregnskabsloven § 138, stk. 1, skal årsrapporten være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning. Dog er fristen fire måneder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, der omhandler statslige aktieselskaber og virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og som har pligt til at aflægge årsrapport efter lovens § 3, stk. 1.
 • Kapitalselskabet ikke har den ledelse eller det hjemsted, der er foreskrevet i loven eller i selskabets vedtægter.
 • Kapitalselskabet ikke har anmeldt en revisor, selv om det er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.
 • Kapitalselskabet ikke har anmeldt en revisor, selv om generalforsamlingen i øvrigt har besluttet, at selskabets årsrapport skal revideres.
 • Selskabets ledelse ikke har reageret på fordringer på indkaldt selskabskapital, der har vist sig ikke at kunne opfyldes.

Se selskabslovens § 225, stk. 1.

Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten på kapitalselskabets hjemsted om at opløse selskabet, hvis

 • opløsning ikke vedtages af selskabet i tilfælde, hvor
  • dette er påbudt i lovgivningen,
  • dette er påbudt i selskabets vedtægter, eller
  • dette er påbudt af Erhvervsstyrelsen efter reglerne i selskabsloven, se § 217, stk. 2, 2. pkt., eller
 • likvidator ikke bliver valgt.

Se Selskabslovens § 226, stk. 1.

Hvis kapitalselskabets opløsning er besluttet af retten efter selskabslovens § 230, gælder reglerne om tvangsopløsning ligeledes. Se selskabslovens § 226, stk. 2.

Frist til afhjælpning

Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist til afhjælpning af en mangel efter selskabslovens § 225, stk. 1. Se selskabslovens § 225, stk. 2. Afhjælpes manglen ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, kan styrelsen træffe beslutning om tvangsopløsning. Erhvervsstyrelsens frist er efter fast praksis fire uger.

Reglerne om likvidation anvendes

For en tvangsopløsning gælder reglerne om likvidation, da skifteretten eller den, som retten har bemyndiget hertil, dog træffer afgørelser i selskabets forhold. Se selskabslovens § 227, stk. 3, 2. pkt.

Ingen indkaldelse af fordringshaverne

Ved tvangsopløsning indkaldes fordringshaverne ikke, men de kan få kendskab til opløsningen gennem Erhvervsstyrelsens system, www.cvr.dk, eller gennem et etableret samarbejde med skifteretterne.

Restanceinddrivelsesmyndighedens forholdsregler

I det omfang restanceinddrivelsesmyndighedens ikke bliver orienteret om tvangsopløsninger af selskaber, bør restanceinddrivelsesmyndigheden etablere et samarbejde med skifteretterne herom. En orientering fra skifteretten kan fx være en kopi af skifterettens indkaldelsesskrivelse.

Ved fremmøde i skifteretten kan restanceinddrivelsesmyndigheden hindre, at selskaberne kun opløses som insolvente, hvis de i stedet burde erklæres konkurs, hvorved eventuelle omstødelige dispositioner eller andre uredelige forhold ville kunne blive afdækket. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan gennemføre nedenstående undersøgelser, der tjener til hjælp ved vurderingen af, om selskabet bør tages under konkursbehandling:

 • Har ejerne tidligere haft selskaber, der er blevet tvangsopløst eller er gået konkurs?
 • Er der p.t. andre selskaber med samme ejerkreds (samme adresse/ejers privatadresse)? Er disse skønsmæssigt ansat for skatter eller foreløbigt fastsat for afgifter for en eller flere perioder?
 • Har selskabet fremlejet, eller fremlejer det arbejdskraft, maskiner mv. til et andet selskab i samme ejerkreds?
 • Er der midler på selskabets konto, der bør inddrages i skifterettens arbejde med opløsningen?
 • Hvilke oplysninger fremgår af restanceinddrivelsesmyndighedens seneste materiale eller eftersynsskema?
 • Er virksomheden afmeldt for afgifter mv., og er der eventuelle oplysninger derfra?
 • Er den hidtil drevne virksomhed fortsat i et nyt selskab med samme ejer(e), og er der eventuelt oplysninger ved afmeldelse?
 • Er der udbetalt overskydende skatter eller afgifter (fx vedrørende større anskaffelser) inden for de sidste tre år, og hvor er aktiverne nu placeret?
 • Hvilke oplysninger foreligger der om kildeskat og redegørelser herom?
 • Hvad fremgår af seneste regnskab med selvangivelse fra skattecenteret?
 • Mangler skatteansættelse for seneste regnskabsperiode?
 • Hvordan er udviklingen på virksomhedens skattekonto?
 • Har Erhvervsstyrelsen modtaget nyere/senere regnskaber end det, der er vedlagt seneste selvangivelse? (Erhvervsstyrelsen sender ofte seneste regnskab til skifteretten med begæring om opløsning).
 • Fremgår ulovlige aktionærlån af det seneste regnskab? (hævet via mellemregning i stedet for løn for at undgå nulstilling af A-skat mv.).
 • Bør de ulovlige aktionærlån beskattes, hvis selskabsejerne erklærer, at de intet ejer?
 • Er der oplysninger fra udlægssager om virksomheden?
 • Bør restanceinddrivelsesmyndighedeneventuelt begære regnskabsmaterialet udleveret ved skifterettens hjælp til afklaring af manglende lønindberetninger?
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Finans

Statsministerens Israel-besøg: Her er Mettes geniale plan for et stort dansk vaccineprojekt?

Mette Frederiksens besøg i Israel har vakt undren i biotekbranchen og i den finansielle verden. Israel har ikke selv vacciner eller bedre adgang til produktionsfaciliteter end Danmark. Tværtimod har…
Formue
Langers Skarpe: Her er forklaringen på ugens blodbad i danske aktier
Life Science
Genmab ramte kursmål og faldt pladask tilbage
Formue
Ugeslut: Danske aktier dykkede historisk meget i forhold til europæiske aktier, hvorfor?
Formue
Nasdaq; Nu falder de amerikanske teknologiaktier helt sammen
Finans
Ex-formænd kritiske over for regelstramning: Risiko for svag bestyrelse for Finanstilsynet
Samfundsansvar
Sampension udvider ledelsesberetningen med flere ESG nøgletal
Ledelse
Rating af Etik & Moral i C25: Novo Nordisk ligger i en klasse for sig
Finans
Kapitalfonde rydder op i selskaber baseret på ”den gamle økonomi”
Finans
Pres på Lars Rohde: Kræver redegørelse om den “hemmelige” guldbeholdning
Samfundsansvar
Genmab og Lundbeck indfører ESG i ledelsens bonusordninger
Samfundsansvar
Nykredit Invests klimastrategi accepterer kul og olie fra tjæresand
Samfundsansvar
Danske Bank lægger op til hård kurs i aktivt ejerskab i 2021
Samfundsansvar
Her er de største institutionelle globale investorer i kulindustrien
Finans
Sydbank befæster førsteplads i obligationsmægler-rating

Seneste nyt

Formue
Langers Skarpe: Magtopgør mellem marked og centralbanker forude
Formue
Analyse: Valuers per money værdi på 300 mio. halveret på en uge
Ledelse
Vokseværk i Vestas: Forringet kvalitet og øgede garantier presser resultatet
Ledelse
Erhvervslivets resultatskabere: Topchefer, vi lagde mærke til i denne uge
Ledelse

In 2020, Danish Large caps laid building blocks for new strategies

By Morten Sørensen, January 11th 2021 In 2020, the virus crisis has accelerated the processes for strategy and change in many large Danish companies. During the year, a string…

Aktuel artikelserie

ESG analyser

Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar bringer løbende ESG-analyser af C25 selsakber. Analyserne er datadrevet og perspektiverer selskabernes bæredygtige strategier til markeder, konkurrenter og finansielle eller forretningsmæssige forhold.

Andre artikelserier

ESG analyser
KlimaBarometer for Dansk Økonomi
Sustainable Finance
Ny3
KlimaBarometer for Dansk Økonomi
ESG analyser
Formue
Nu løber den europæiske obligationsrente løbsk
Samfundsansvar
EU Rådet støtter nu forslag om land-for-land skatterapportering – læs reaktioner her
Samfundsansvar
Forvirrende politiske signaler fra Christiansborg spænder ben for elbil-salget
Formue
Økonomisk Ugebrev: Her er overblikket over vores investeringsprodukter
Finans
Moesgaard mobbede Valuer-stifter: Fik én mio. for aktiepost til værdi på 58 mio.
Formue
DAX Future: Nu begynder det at blive kritisk for europæiske aktier
Samfundsansvar
Danske investorers aktive ejerskab kikser i sager om menneskerettigheder
Life Science
Starter den næste rejse i Novo-aktien i år?
Samfundsansvar
ESG bør ikke sidestilles med ansvarlig og bæredygtig adfærd
Samfundsansvar
ATP strammer aktivt ejerskab, men danske selskaber slipper
Formue
Regnskab 2020: Vestas løfter sløret for ny vækst i 2025
Formue
Langers Skarpe. Gamechanger på nervøst aktiemarked: Afvent renteudviklingen
Finans
Jesper Berg: Her er Finanstilsynets styrker og svagheder
Finans
Vækstfonden har fiasko med dyre landbrugslån

Seneste nyt

Ledelse
Turnaround i B&O: Accelereret vækst mulig fra næste år
Formue
Coloplasts forventninger trues af usikkert 2. halvår

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Nu bliver det et krav at registrere sine overvågnings­kameraer
Er du og din virksomhed klar til besøg fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – både på kontoret og i private hjem?
Få overblik: Ændring af konkurrenceloven
Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15
Salgschef: Sidsel Bogh

Skriv til os på: kontakt@ugebrev.dk.
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Sundkaj 125, 3. sal
Nordhavn 2150

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]