Institutionelle investorer ventes at skulle drive bedre rapportering om klimarelaterede risici i regnskaber for finansielle selskaber. Det fremgår af nye anbefalinger fra ”Task Force on Climate-related Financial Disclosures” (TCFD) som nu er til høring, men forventes at blive en realitet fra juni måned i år, skriver direktør Erik Alhøj, Engagement International.

Kapitalejere, kapitalforvaltere, banker og forsikringsselskaber hører til de brancher, som i fremtiden skal rapportere særlig udførligt om, hvordan de vurderer ekstreme vejrforhold, og hvordan et fremtidigt samfund stort set uden fossile brændstoffer vil påvirke deres forretning, samt hvad de vil gøre ved det. Samtidig lægger de nye anbefalinger op til, at institutionelle investorer skal udøve aktivt ejerskab og presse virksomheder, de investerer i, til at gå i samme retning.

Hovedformålet er at sikre et mere oplyst beslutningsgrundlag for investeringer, kreditgivning og forsikring. De nye anbefalinger er blevet til på initiativ fra den britiske centralbankdirektør Mark Carney i hans egenskab af formand for G20 landenes Financial Stability Board (FSB). Han nedsatte for godt et år siden den særlige task force, bestående af eksperter og repræsentanter for verdens største investorer og virksomheder. Da deres forslag på forhånd også støttes af toneangivende lande og standardsættere, må anbefalingerne forventes at blive en realitet.

Ifølge TCFD er anbefalingerne relevante for kapitalforvaltere og kapitalejere, samt virksomheder i alle brancher. Som hovedregel anbefales det, at de nye klimarelaterede finansielle oplysninger rapporteres i de ordinære finansielle årsregnskaber og verificeres og revideres på samme måde, som andre finansielle oplysninger og med samme hyppighed. Anbefalingerne er frivillige, men følger det såkaldte ”comply or explain-princip”, så der skal gives en god forklaring, hvis de ikke følges.

Ifølge TCFD bør klimaoplysninger struktureres på fire hovedområder: Governance, Strategy, Risk Management og Metrics and Targets. I forhold til Governance anbefales det, at investorer, banker og forsikringsselskaber ligesom alle andre virksomheder informerer om, i hvilken udstrækning bestyrelsen og topledelsen er involverede i overvågning og håndtering af klimaforhold. Der skal også oplyses om, hvorvidt disse forhold indgår i afgørende beslutninger om strategi m.v. Derudover er der ikke nogle særlige krav til den finansielle sektor. Det er der til gengæld på Strategy området. Alle virksomheder skal i fremtiden informere om, hvad de anser som de vigtigste klimarelaterede risici og forretningsmuligheder på kort, mellemlang og lang sigt og i forskellige scenarier, herunder ikke mindst Paris aftalens målsætning om højst to graders temperaturstigning.

Men TCFD anbefaler derudover, at kapitalejerne fremover oplyser, hvordan de har indregnet og opgjort de klimarelaterede risici og forretningsmuligheder i deres investeringssstrategi, totalt set eller for de enkelte aktivklasser. Det understreges, at uanset om de investerer direkte selv eller indirekte gennem én eller flere kapitalforvaltere, ligger det endelige ansvar hos kapitalejerne selv.

Kapitalforvalterne skal redegøre for de risici og forretningsmuligheder, de vurderer, der knytter sig til hvert af deres investeringsprodukter. Bankerne skal beskrive risiciene i forbindelse med deres udlån og øvrige bankforretninger generelt og særligt i forhold til klimaeksponerede brancher som energi og elforsyning. For forsikringsselskaberne gælder det især deres forsikringsforpligtelser, som følge af ekstreme vejrforhold, men også de nye forretningsmuligheder, der opstår i forhold til rådgivning m.v. I forhold til Risk Management anbefales det, at kapitalejerne skal rapportere om, hvordan deres totale portefølje er positioneret i forhold til forskellige scenarier, hvordan denne løbende tilpasses, og hvordan de eventuelt forsøger at påvirke de virksomheder, de har investeret i gennem aktivt ejerskab. Det samme gælder kapitalejerne. Bankerne skal specifisere kredit-, markeds-, likviditets- og operationel risici, mens forsikringsselskaberne skal redegøre for eventuelle retssager, genforsikring og anvendte risikomodeller.

Når det gælder Metrics and Targets foreslår TCFD, at kapitalejerne og kapitalforvalterne offentliggør indikatorer, som belyser de enkelte risici over tid, og hvilke, der ligger til grund for deres investeringsbeslutninger og strategier. Derudover anbefales det, at de rapporterer om udledningen af CO2 for hver fond eller mandat, normaliseret pr. investeret million valutaenhed. Bankerne skal segmentere risici og forretningsmuligheder i forhold til branche, geografi og udlånskvalitet m.v., mens forsikringsselskaberne især anbefales at rapportere om risikoeksponeringen i forhold til ejendomsforsikring og ekstreme vejrforhold.