Virksomheder kan introducere alverdens regelsæt og formulerede normer: Det ændrer ikke på, at langt de fleste medarbejdere vil rette ind efter den nærmeste chef; både hvad denne siger og hvad denne gør. Dette forhold har gjort selskabskulturen, og det som benævnes ”tone at the top”, centralt i arbejdet med at bekæmpe svindel og ulovligheder. Hvis topchefen klart og tydligt markerer, at korruption ikke er acceptabelt, siver det ned gennem virksomheden og virker mere effektivt end noget andet redskab.

Dermed er selskabskultur og ”tone at the top” også blevet en del af revisionsudvalgets virkefelt. PwC giver i en ny publikation en række råd til, hvordan man rent praktisk kan gribe fat i opgaven:

Tal eksplicit om etik: En stærk kultur af hæderlighed skal ikke bare være noget, man har, eller som man nævner under frokosten efter mødet. Det skal være sit eget punkt på dagsordenen, dels i komiteen, men også i bestyrelsen, og specielt således, at topchefen lytter med og forstår budskaberne.

Lyt nøje til topledelsen: Enhver topchef kan helt uproblematisk få fremstillet en powerpoint, der siger alle de rigtige ting. Men ”tone at the top” er tilstrækkeligt uhåndgribeligt til, at virkeligheden nemt kan være en anden end det, der fremgår af præsentationen. Derfor må revisionskomiteens medlemmer lytte nøje til, hvad direktionsmedlemmerne faktisk siger, også i uformelle sammenhænge: Lyder det ægte, eller er det bare indøvede fraser?
Undersøg kommunikationen til medarbejderne: Den etiske dimension skal også være tydelig, når topchefen, eller andre højtstående chefer, kommunikerer direkte til medarbejderne. Om dette er tilfældet kan revisionskomiteen tjekke ved at gennemgå budskaber afsendt på mails eller medarbejderblade og lignende.

Spørg medarbejderne: Det har været en tendens i de senere år, at bestyrelsesmedlemmer oftere kommer ud i virksomheden og ser den konkrete virkelighed, de træffer beslutninger om. Selskaberne har ret forskellige politikker på dette punkt og er ikke enige om, hvorvidt det er gangbart, at bestyrelsesmedlemmer kommunikerer med medarbejdere på gulvet. Men for så vidt man bruger det, er det en god anledning til at få et indtryk af, hvordan den daglige ledelses budskaber om etik i praksis bliver opfattet.
Lyt til revisorerne, og bak dem op: Revisorerne, såvel de interne som de eksterne, vil have en viden om, hvilke områder i virksomheden der typisk er vanskelige, fordi der mangler materiale, eller fordi materialet er uklart. Det er ofte netop på disse områder, at man skal være særligt opmærksom på risikoen for uetisk adfærd. Andre områder af interesse er dem, hvor revisorerne i samarbejde med topledelsen skal foretage en skønsmæssig vurdering. På sådanne områder må der være ekstra opmærksomhed og lydhørhed i forhold til revisorerne fra revisionskomiteens side. Den kan i øvrigt gøre en simpel, forebyggende indsats ved at gøre sig synlig sammen med de interne revisorer, og på den måde give disse autoritet i virksomheden.

Surveys blandt kunder og tidligere medarbejdere: Medarbejderne vil ofte finde det mindre akavet at komme med deres ærlige mening, når de har sagt op. Systematiske interviews med fratrådte medarbejdere kan altså give vigtige nuancer i medarbejdernes opfattelse af de budskaber, der kommer fra ledelsen. Også surveys hos kunder kan give et sådant indblik, selv om de næppe kan stå alene eller udtrykke noget fuldt billede af kundernes indtryk.

Undersøg bonusaflønning: Bonusaflønning giver medarbejderne et incitament til at give den en ekstra skalle – men ofte også til at snyde på vægten. Det kan være et ømt emne i bestyrelsen og revisionskomiteen, hvor der ofte også er et element af resultatafhængig løn. Men det er umagen værd at undersøge, om lønprogrammerne er unødigt risikable i henseende til uetisk adfærd.

PwC fremhæver desuden, at datterselskaber, specielt udenlandske sådanne, godt kan komme til at leve deres egne liv, med risiko for at der udvikler sig en usund kultur, uden at koncernledelsen bliver opmærksom på det. Det kan bl.a. modvirkes ved rotation af chefer, og her kan det være oplagt at lade CFO’er rotere mellem de forskellige datterselskaber.

Sten Thorup Kristensen