Del artiklen:

Samme dag som Nets i efteråret sidste år blev børsnoteret, røg selskabet ind på Nasdaq OMX Nordics etiske aktieindeks for danske virksomheder – OMX GES ethical denmark index . Men Nets blev, ligesom alle andre selskaber på indekset, kun screenet for om markedet har kendskab til sager, som strider mod anerkendte principper for samfundsansvar.

Fondsbørsens etiske indeks bliver derfor nu kritiseret af eksperter for at være uambitiøst. Det screener nemlig slet ikke for, hvad virksomhederne aktivt gør for i fremtiden at afbøde mulige risici relateret til ESG parametre.

Årsagen til den svage ESG-screening er, at screeningerne kun foretages tilbagevirkende, hvilket giver mulighed for at optage selskaber, hvis blot de ikke har, eller har haft, verserende sager, der er i strid med normer og principper for samfundsansvar og etisk virksomhedsadfærd.

I indekset finder man selskaber, der er alt andet end førende på CSR-området. Det gælder f. eks. fodboldklubber og mindre banker, hvor det er velkendt via ESG-ratings at tilgangen til samfundsansvar ligger langt under normer og standarder.

I Nets’ tilfælde er det f.eks. et faktum, at selskabet ikke er registeret som UN Global Compact (UNGC) deltager. Selvom Nets på deres hjemmeside skriver, at de arbejder efter UNGC principperne er selskabet ikke at finde på UNGC’s deltagerside og har heller ikke underskrevet støtteerklæringen – ”Letter of Commitment” – der er minimumsøvelsen for aktivt at deltage i rapporteringsinitiativet.
Heller ikke formuleringer om implementering af OECD’s retningslinjer for multinationale retningslinjer er at finde i Nets’ CSR politik.

I praksis betyder de reaktive vurderinger, at de etiske kriterier udelukkende vurderes ud fra et eksklusionsprincip, som gør at f.eks. Carlsberg, der sælger alkohol, men har underskrevet UN Global Compact, ikke kan optages i det etiske indeks. Carlsberg er på ESG-rating at finde blandt verdens 10 procent mest bæredygtige virksomheder og topper tillige Økonomisk Ugebrev Ledelses CSR rating 2017.

Omvendt kan Nets optages på det etiske indeks, selvom de hverken efterlever processen for UN Global Compact, eller oplyser om de har implementeret OECD’s retningslinjer. Nets bliver slet ikke rated af ESG-leverandøerne på grund af manglende oplysninger og placerer sig på Økonomisk Ugebrevs CSR-rating som nummer 45.

I sammenligning med f.eks. Dow Jones Sustainability Index, er det et meget svagt etisk screenet indeks. Hos Dow Jones er det et kriterium, at screene

for eksempelvis strategier og konkrete implementeringer til at håndtere bæredygtighedsrisici som f.eks. CO2-emissioner og krænkelse af menneskerettigheder.

Selvom det er indenfor rammerne af OMX GES Ethical Indexes ”Rules for construction and Maintenance” så vurderes selskaberne ikke på om de f.eks. konkret har underskrevet UN Global Compact ”Letter of Commitment”, følger Global Reporting Initiative (GRI) guidelines, eller om de konkret har implementeret OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber.

Ret beset er det etisk tilstrækkeligt for selskaberne, udover at de ikke må operere i en kontroversiel industri, at der ikke er kendskab til aktuelle sager, hvor de er i direkte strid med principperne. ”Vi forholder os til de reelle practices i et selskab og lader os ikke ”blænde” af, om man nu har underskrevet alverdens erklæringer. Det er naturligvis et tegn på øget accountability, når man som selskab har en offentlig erklæring om støtte til UN Global Compact. Men det er ikke afgørende for praksis. Vi opfordrer dog ofte alligevel selskaber i vores engagement at underskrive Global Compact, fordi det kan være drivende for positiv implementering af praksis,” siger Palle Ellemann, Client Manager and Lead Emerging Market Engagement fra GES Investment Services, som leverer data til Fondsbørsens indeks.

Ingen screening for ESG-risici
På Dow Jones Sustainability Index screenes for finansiel impact på baggrund af væsentlighedsvurderinger, hvor det søges at rådgive investorerne om, hvilke risikopræmie de skal indregne i deres investeringskalkule.

Investorer, som benytter OMX GES etiske aktieindeks som pejlemærke for ansvarlige investeringer, har derfor hverken mere eller mindre reduceret risiko end vanligt for, om selskaberne på det etiske aktieindeks har en stærk samfundsansvarlig profil til at håndtere fremtidige ESG-risici. ”Man skal som investor passe meget på med, hvad der kaldes etisk, ansvarligt eller SRI etc. Derfor må opfordringen til investorerne være, at hvis man som investor ikke umiddelbart kan gennemskue, hvilke kriterier, der ligger til grund for indeksets indhold, så skal man – som med alle andre investeringer man ikke helt forstår – holde fingrene væk,” siger Ph.d. Jane Thostrup Jagd, der også er CEO for det nystiftede Center for ESG Research.

Samtidig har det for Økonomisk Ugebrev været vanskeligt at finde ud af, hvem der har fastsat kriterierne for Fondsbørsens etik indeks, altså om det er OMX eller GES. De peger begge på hinanden.

OMX GES Ethical Denmark Index er et såkaldt partnerindeks, der markedsfører ESG-serviceleverandøren GES Investment Services som garanten for et særligt etisk niveau i virksomhederne. Det skal give aktieinvestorer tryghed for, at selskaberne lever op til etiske minimumsprincipper og normer for samfundsansvar.

Joachim Kattrup

Læs hele udgivelsen her 

Del artiklen: