Del artiklen:

Økonomisk Ugebrev Ledelse har taget en stikprøve på ti mindre erhvervsdrivende fonde, for at tegne et billede af, hvordan man har forholdt sig til de nye anbefalinger om God Fondsledelse. Stikprøven giver et positivt billede, idet de fleste fonde har en eller anden form for rapportering. Flere små lokale erhvervsdrivende fonde i provinsen kikser dog.

Selvom de nye anbefalinger om god fondsledelse endnu kun har virket ét år, så har mange af de mindre erhvervsdrivende fonde taget anbefalingerne til sig. I den stikprøve, Økonomisk Ugebrev Ledelse har udtaget, rapporterer de fleste fonde om deres fondsledelse i det fortrykte skema fra Komiteen for God Fondsledelse. Men for de flestes vedkommende er det vanskeligt at afkode, om der blot er sat nogle hurtige krydser i skemaet, eller om anbefalingerne har givet anledning til en grundig debat i bestyrelsen.

Eksempelvis fonden Dansk Arkitektur Center , med en egenkapital på ni mio. kr. og en årlig omsætning på over 80 mio. kr. har lagt sit skema på hjemmesiden. Bestyrelsesformand Flemming Borreskov har muligvis med let hånd udfyldt skemaet, for blandt andet omkring anbefalingen om aldersgrænser krydses af i feltet ”følger” med forklaringen ”ingen aldersgrænse”. Om det anses for at være en gyldig forklaring efter ”følg-eller-forklar” princippet er nok tvivlsomt. Også for anbefalingen om en grundig og gennemsigtig proces for udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer er afkrydset i feltet ”følger” med teksten ”ikke vedtægtsbestemt”. Hvordan man skal tolke dette, er ikke nærmere forklaret. Til gengæld er der en fin oversigt over de enkelte bestyrelsesmedlemmer og deres kompetencer.

Også Julemærkefonden, som står bag julemærkehjemmene, har udfyldt det fortrykte skema, som er optrykt i årsrapporten. Alle anbefalinger følges, med den bemærkning at det oplyses under anbefalingen om en redegørelse for bestyrelsesmedlemmernes kompetencer, at denne først vil være på plads i første halvdel af 2016. Det oplyses også, at bestyrelsen foretager en selvevaluering. Men som for mange af de andre anbefalinger fra fondene, savnes blandt andet her en beskrivelse af evalueringsprocessen og brug af eventuelle eksterne rådgivere.

Fonden Den Blå Planet , som står bag det nyere københavnske akvarium, har en egenkapital på 29 mio. kr. baseret på en omsætning i 2015 på 85 mio. kr. Bestyrelsen for Den Blå Planet har også udfyldt skemaet med anbefalinger, og der er oven i købet kortfattende forklaringer til de fleste anbefalinger. Mange af anbefalingerne er således fulgt i kraft af krav i forretningsorden eller vedtægter.

Kun en enkelt anbefaling følger fonden ikke, og det drejer sig om individuel oplysning om honorar. Herom oplyses, at ”fonden oplyser det samlede ledelsesvederlag i årsrapporten. Da direktionen kun udgøres af 1 person og fonden anser vederlag som et privatanliggende oplyses kun det samlede vederlag.” Ifølge skemaet lever fonden op til anbefalingen om oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmer, herunder kompetencer, hvilket ikke er tilfældet.

Selvudpegning af nye bestyrelsesmedlemmer
Til gengæld har den Blå Planet formået at løse det klassiske problem i mange erhvervsdrivende fonde med selvudpegning af nye bestyrelsesmedlemmer, hvorved bestyrelsen let kan blive indspist uden et ”ejerpres” fra omgivelserne. Ifølge vedtægterne udpeges de fleste bestyrelsesmedlemmer af interessenterne til fonden, hvorved ringe lederskab fra fondsbestyrelsens side naturligt vil udløse udskiftninger.

Den Classenske Fideicommis, med en egenkapital på 197 mio. kr. ejer godserne Corselitze herunder Næsgaard på Falster samt Fuglsang og Priorskov på Lolland. Fondsbestyrelsen har på sin hjemmeside linket til et dokument om god fonds – ledelse , hvor det indledningsvis oplyses, at bestyrelsesmedlemmerne udpeges af dronningen. I forhold til anbefalingen om aldergrænser oplyses, at denne anbefaling ikke følges, med en grundig forklaring: ”I henhold til Vedtægten gælder – i overensstemmelse med grundlæggende EU-retlige principper – ingen aldersgrænse for bestyrelsens medlemmer. Der har siden Fideicomissets stiftelse været lagt afgørende vægt på, at der sikres en høj anciennitet og dermed kontinuitet blandt medlemmerne af bestyrelsen.”

Del artiklen: