Erhvervsstyrelsen præciserer i ny vejledning, at revisorer i erhvervsdrivende fonde skal rapportere om mangler i redegørelsen om fondsgovernance for de 1360 fonde. Efter hvedebrødsdagene er ovre, falder hammeren nu overfor hundredvis af fonde, hvis de fortsætter med at rapportere mangelfuldt.

Efter to års indkøring af Anbefalingerne for god fondsledelse ser det ud til, at Erhvervsstyrelsens tålmodighed nu er ved at slippe op. Selvom de enkelte fondsbestyrelser kan ifalde bøde og fyring ved ikke at leve op til loven, har fondene fået lov til at øve sig på de nye regler. Men fra den næste rapportering i foråret 2018 bliver der strammet gevaldigt op, og det gælder især om revisors pligt til at rapportere til fondsmyndigheden om manglende overholdelse af oplysningskravene. Den nye vejledning fra 20. december 2017 gælder for fondens rapportering for foråret 2018, og den fokuserer mest på revisors forpligtelser. Om ”revisors rolle” hedder det overordnet, at ”fondens revisor skal kontrollere, at bestyrelsen har udarbejdet og offentliggjort redegørelsen for god fondsledelse, og påse, at redegørelsen indeholder de krævede oplysninger.”

”Med vejledningen får vi præciseret revisors pligter i relation til de gældende oplysningsforpligtelser. Vi hå-ber naturligvis, at ekstra årvågenhed fra revisor vil øge rapporteringskvaliteten om fondsledelse. Alternativt må vi forvente, at revisor gør os opmærksom på eventuelle mangler i rapporteringen,” siger tilsynschef Christine Maxner fra Erhvervsstyrelsen.

Revisors pligter overlades ikke længere til en usikker fortolkning, så revisor kan dække sig ind under uklare regler: ”Er redegørelsen for god fondsledelse ikke udarbejdet og offentliggjort, skal revisor således straks underrette fondsmyndigheden herom, jf. § 74, stk. 2, 3. pkt., i lov om erhvervsdrivende fonde,” hedder det direkte i vejledningen. Det præciseres også, at revisor har pligt til at kontrollere, at fonden grundlæggende forholder sig sagligt til de enkelte anbefalinger.

Formelt afhænger revisors kontrolforpligtelse af, hvor redegørelsen om god fondsledelse er offentliggjort. Der kan rapporteres på tre måder: I vejledningen oplyses, at 1) ”er redegørelsen placeret i noterne til regnskabet omfattes oplysningerne af revisors revision.” 2) ”Er redegørelsen placeret i ledelsesberetningen, er den omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen.” Det vil sige, at revisor skal foretage et såkaldt ”konsistenstjek,” oplyses det. 3) ”Er redegørelsen for god fondsledelse offentliggjort på fondens hjemmeside, er redegørelsen en del af årsregnskabet, men er ikke omfattet af revisionspåtegningen (medmindre andet er aftalt). Bliver revisor under sit arbejde bekendt med mangler og fejl i redegørelsen, skal fondsmyndigheden staks underrettes herom, jf. § 74, stk. 2, i lov om erhvervsdrivende fonde,” oplyses det.

Økonomisk Ugebrevs seneste Top 100 Governance Rating af fondsledelsen i de 100 største erhvervsdrivende fonde viste, at godt halvdelen af de store fonde har en acceptabel eller god rapporteringskvalitet. Typisk halter mange af de mindre fonde langt bagefter. Erhvervsstyrelsen gav i foråret påbud til 381 fonde, som ikke har udarbejdet en redegørelse for god fondsledelse. Det svarer til 28 procent af de i alt 1360 erhvervsdrivende fonde. En compliance undersøgelse fra Komiteen for God Fondsledelse viser, at otte ud af 48 undersøgte mindre fonde ikke har udarbejdet en samlet redegørelse. Det svarer til ca. 17 procent af universet.

Om sanktioner for mangelfuld rapportering mod fondsbestyrelsen påpeges det, at der er flere muligheder:

Påbud

”Fondsmyndigheden kan påbyde bestyrelsen i en fond at redegøre for, hvorledes den forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger efter ”følg eller forklar”-princippet, hvis fondsmyndigheden konstaterer, at en fonds bestyrelse ikke forholder sig til anbefalingerne, eller hvis en fonds bestyrelse ikke anfører en egentlig forklaring og begrundelse for en afvigelse.”

Granskning

”Under skærpende omstændigheder vil dette konkret kunne indgå i fondsmyndighedens vurdering af, hvorvidt der bør iværksættes en granskning af visse konkrete forhold i fonden.”

Fyring fra bestyrelsen

Hvis en bestyrelse flere gange helt undlader at forholde sig til anbefalingerne, uanset at den af fondsmyndigheden har fået påbud herom, kan forholdet indgå i fondsmyndighedens vurdering af, om der konkret kan være anledning til at afsætte bestyrelsesmedlemmer.”