Del artiklen:

Nexstim-aktien er faldet voldsomt i kurs gennem over det seneste års tid efter et fase III studie med den primære udviklingskandidat viste uklare resultater. Selskabets finansierer sig nu gennem konvertible gældsobligationer, hvilket udvander værdien voldsomt set fra et aktionær-synpunkt.

Den finske MedTech virksomhed Nexstim arbejder med patient-rehabilitering af hjerneskade og behandling af depression gennem magnetisk stimulation af hjernen. Det primære pipelineaktiv er NBT (Navigated Brain Therapy), som er et ikke-invasivt medicinsk behandlingsudstyr, som virker ved hjælp af præcise magnetisk bølger målrettet specifikke steder i hjernen som anses for ansvarlige for den pågældende dysfunktion, såsom hjerneskade eller depression.

Ovenpå afrapportering i februar 2016 af negative fase III resultater for genoptræningsbehandlingen af patienter, der har haft en hjerneblødning faldt aktiekursen voldsomt og vi vurderede i vores opstartsanalyse af Nexstim at der fortsat var ganske stor downside i aktien. Vi indledte derfor dækning af Nexstim i april 2016 med en salgsanbefaling og et kursmål på 1 EUR per aktie. På daværende tidspunkt lå kursen i 1,36 EUR. Siden er kursen faldet yderligere og handles nu i kurs 0,15 EUR.

Nyt fase III studie for NBT iværksat
Årsagen til det drastiske kursfald de seneste måneder har været, at Nexstim siden da har måttet erfare, at et nyt studie vil være nødvendigt for at sikre NBT godkendelse på det amerikanske marked. I september 2016 afholdte Nexstim et møde med FDA, hvor det stod klart, at FDA ingen specifikke safety-betænkeligheder har ved NBT-behandlingen men at effekt-profilen fortsat er uklar. FDA ønsker derfor at Nexstim gennemfører et nyt mindre fase III studie, hvori indgår en ny kontrol-arm.

I marts 2017 blev første patient i det nye fase III studie rekrutteret. Fase III studiet med arbejdstitlen E-FIT (Electric Field Navigated 1HZ RTMS For Post-Stroke Motor Recovery Trial) vil optage i alt 60 patienter, som vil blive optaget på 5 kliniske centre i USA. Samtlige patienter der vil blive optaget i studiet har også deltaget i det foregående fase III studie. Studiet ventes afsluttet i 1.kvartal 2018 og herefter forventer Nexstim at kunne ansøge om FDA-godkendelse ved udgangen af april 2018.

Nexstim estimerer, at markedspotentialet for

NBT er på ca. 1,8 mia. USD. Ca. 50% af alle patienter med et slagtilfælde (stroke) oplever efterfølgende nedsat motorisk funktion i den øvre del af kroppen og dette er denne patient-population, der er NBT’s primære målgruppe.

Selskabsværdi på blot 10 mio. EUR
I august 2016 bebudede Nexstim en rekonstruktion af selskabet med det formål at implementere årlige besparelser på i alt 2,3 mio. EUR. De 1,6 mio. EUR vil man hente fra nedskæringer i selskabets amerikanske aktiviteter, og den resterende besparelse på 0,7 mio. EUR vil man opnå gennem besparelser i de finske operationer gennem afskedigelser på op imod 10 medarbejdere. Ved årets udgang 2016 var medarbejderstaben da også nedbragt fra 32 til 23. I juli 2016 indgik Nexstim en finansieringsaftale med Bracknor Investment og den finske innovationsfond Sitra. Aftalen har siden indbragt Nexstim 8,5 mio. EUR i form af konvertibel obligationsgæld. Med finansieringen skønner Nexstim nu, at man har tilstrækkelig kapital frem til begyndelsen af 2018.

Fra et aktionærsynspunkt er aftalen dog problematisk, da Bracknor Investments og Sitra løbende konverterer gæld til aktier og det sker til meget lave konverteringskurser.

Det samlede antal udestående aktier i Nexstim er således steget med næsten 500% til ca. 47 mio. aktier udestående ved udgangen af december 2016. Nexstims regnskab for 2016 viser at salget af NBS (Navigated Brain System) er faldet til 1,6 mio. EUR mod 1,9 mio. EUR i 2.halvår 2016 vs. 2.halvår 2015. For hele året 2016 omsatte NBS for 2,5 mio. EUR mod 2,0 mio. EUR i 2016. NBS anvendes til diagnosticering af hjernens motoriske funktion og anvendes typisk forud for kirurgiske operationer. En af Nexstims primære prioriteter i 2017 er at få bremset den negative salgsudvikling i NBS-salget gennem indgåelse af amerikanske distributionsaftaler. Man i den henseende allerede annonceret flere aftaler over de seneste måneder.

Ved udgangen af 2016 havde Nexstim et likvidt beredskab på 8,2 mio. EUR. Markedsværdien af selskabet er samtidig faldet drastisk fra 52 mio. EUR ultimo 2015 til nu ca. 8 mio. EUR ultimo 2016. Der er dermed ingen tvivl om at Nexstim nu er langt mere realistisk prissat, men markedsværdien afspejler også, at der løbende optages nye aktier i selskabet forårsaget af den konvertible gældsaftale med Bracknor og Sitra.

Vi vurderer ikke at Nexstim ud fra et investorsynspunkt vil blive interessant før vi kommer nærmere fase III data for E-FIT studiet i 1.kvartal 2018. Vi forventer heller ikke, at det lykkes Nexstim at vende salgsudviklingen for NBS før tidligt i slutningen af 2017. Dog handles aktien blot til værdien af den likvide beholdning, dvs. ca. 10 mio. EUR, hvilket under normale omstændigheder vil kunne give en voldsom upside i aktien. Men da selskabets cash burn også må forventes at blive ganske højt pga. det nye fase III studie for NBT og idet at der er udsigt til yderligere aktieudvanding når gæld konverteres til aktier, så nøjes vi med at ændre vores tidligere Salgsanbefaling til en Neutral anbefaling og vi sætter et 9 måneders kursmål på 0,20 EUR per aktie.

Peter Aabo

Se tabellerne her 

Se hele udgivelsen her