I den verserende retssag, konkursboet efter Amagerbanken mod Finansiel Stabilitet (FS), indrømmende tidligere formand for FS, Henning Kruse Petersen, forleden ved vidneudsagn i Østre Landsret, at FS godkendte og var med til at udarbejde en helt central mail til bestyrelsesformand N.E. Nielsen, fra de nyvalgte FS udpegede bestyrelsesmedlemmer Steen Hove og Steen Hemmingsen. Spillede Finansiel Stabilitet og de to FS udpegede bestyrelsesmedlemmer dobbeltspil ved ikke at fortælle deres virkelige opfattelse af det øgede nedskrivningsbehov, som senere væltede banken?

Økonomisk Ugebrev kan nu løfte sløret for det højdramatiske døgn op til et bestyrelsesmøde i Amagerbanken den 15. september 2010, hvor bankens forrige bestyrelse godkendte at gennemføre en kapitalforhøjelse, hvor der blev hentet frisk kapital på 900 mio. kr. Velkendt er det, at de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer undlod at stemme for kapitalforhøjelsen ved et bestyrelsesmøde den 15. september 2010. Men faktisk var det på vippen, at kapitalforhøjelsen blev vedtaget (selvom pengene var i hus) på grund af usikkerhed om Finansiel Stabilitets holdning til bankens fremtidige nedskrivningsbehov.

Den 14. september kl. 14.25 meddeler Sten Hove i en mail, at han og Steen Hemmingsen vil undlade at stemme for kapitalforhøjelsen, fordi de ”ikke har medvirket til prospektets udarbejdelse.” I en opfølgning skriver N.E. Nielsen i en mail kl. 17.33 til de to, at det er korrekt, at de ikke har været med til at godkende børsprospektet, og at de ”derfor selvfølgelig ikke har ansvar herfor.” På bestyrelsesmødet var kapitalforhøjelsen på dagsordenen.

N.E. Nielsen skriver blandt andet, at ”I har fulgt banken siden udgangen af juni 2010 og fået en detaljeret indførsel i banken og i bankens ca. 60 største engagementer, ligesom I har deltaget i bankens ordinære bestyrelsesmøder (i starten som observatører. Red). Jeres opdragsgiver Finansiel Stabilitet har endvidere forud herfor haft indsigt i bankens forhold over en periode.”

Læs også:  Amagerbankens konkursbo mod staten om 1,4 mia. i slutfase

FS havde tidligere udarbejdet en redegørelse, baseret på gennemgang af Amagerbankens store engagementer, som anslog de nødvendige mernedskrivninger på op til 2,5 mia. kr. og som Steen Hove kendte til, men som bankens direktion og bestyrelse ikke kendte til.
N.E. Nielsen skriver videre: ”Jeg kan ikke forestille mig en situation, hvor to så kyndige og erfarne bestyrelsesmedlemmer med indsigt i finansielle forhold ikke har en klar vurdering af bankens situation. På den baggrund er det en nødvendighed, at I deler jeres viden og indsigt med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.”

I mailen beder N.E. Nielsen dem blandt andet om at svare på følgende: ”Har I en viden eller egen vurdering eller en vurdering fra Finansiel Stabilitet om, at bankens nedskrivninger, tab eller kapitaldækning skal ændres markant pr. 30. september eller 31. december 2010?” Og ”Har I en vurdering af at banken strategi om tålmodighed i sin engagementsbehandling er forsvarlig, også efter Finansiel Stabilitet har stillet de individuelle statsgaranti?”

Indkaldte til krisemøde

Dette var altså denne mail, der blev sendt til Steen Hove og Steen Hemmingsen. Men herefter gik det helt store apparat i gang hos Finansiel Stabilitet og hos Kromann Reumert, som indkaldte til ”krisemøde”. Hos Finansiel Stabilitet sad Henning Kruse Petersen, Jakob Brogaard og Steen Hemmingsen. Hos Kromann Reumert sad Steen Hove og advokat Carsten Fode. Hen over aftenen og den første del af natten formulerede de i fællesskab et mailsvar til N. E. Nielsen, som er centralt for den verserende erstatningssag i Østre Landsret om op mod en halv milliard kroner.

I mailsvaret fra Steen Hove, som altså i realiteten var godkendt og udarbejdet i samarbejde med Finansiel Stabilitet, fremhæves det blandt andet, at der var uafklarede forhold om bankens engagementer og eventuelle yderligere nedskrivninger. I mailen hedder det, at ”vi har tidligere på et møde med dig som formand for banken givet udtryk for, at vi på det meget foreløbige grundlag ikke umiddelbart kunne se så store nedskrivninger, at der efter kapitaltilførslen kunne opstå solvensproblemer for banken i forbindelse med årsregnskabet,” skriver Steen Hove altså i mailsvaret den 15. september 2010 kl. 00:45.

Læs også:  Vidneforklaring øger mystik om Hoves rolle i Amagerbanken

Endelig hedder det i mailen, at ”De seneste oplevelser vi har haft i forbindelse med konkrete engagementer har ikke øget vor tillid til boniteten af engagementerne. Det vil således ikke overraske os, hvis en nærmere gennemgang ville vise et behov for nedskrivninger på 500 mio. kr., men vi kan ikke udelukke at beløbet bliver væsentligt større.”

Sidste sætning har efterfølgende været genstand for stor opmærksomhed og debat: Hvorfor skrev forfattergruppen et beløb på 500 mio. kr. når Finansiel Stabilitets regnedrenge efter en engagementsgennemgang havde skønnet nødvendige merhensættelser på 1,7 til 2,5 mia. kr.?

Skulle kapitalforhøjelsen aflyses?

For at afrunde historien: Dagen efter blev der holdt bestyrelsesmøde i Amagerbanken, hvor formanden redegjorde for mailkorrespondancen. I referatet hedder det, at ”flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte skepsis i forhold til samspillet med Finansiel Stabilitet, og der udtryktes bekymring og stor betænkelighed i forhold til den manglende medvirken, og spørgsmålet om bankens muligheder for aktivt at løse udestående problemer.”

Ifølge referatet drøftede bestyrelsen faktisk muligheden for, i lyset af manglende klarmelding fra de FS udpegede bestyrelsesmedlemmer, at aflyse kapitalforhøjelsen. Det havde sendt Amagerbanken direkte i Finansiel Stabilitet under Bankpakke 1, hvor indlånere med mere end 750.000 kr. ikke havde tabt penge. Den senere konkurs skete under Bankpakke 3, hvor de store indlånere led tab.

Efterfølgende valgte den nye bestyrelse og direktør for Amagerbanken, Sten Hove, som blev indsat senere, at nedskrive ekstra 3,5 mia. kr. ved aflæggelsen af årsregnskabet for 2010. Til gengæld havde revisor allerede sagt god for halvårsregnskabet tidligere, og Finanstilsynet havde samme sommer været på tilsynsbesøg med konklusion om, at ”det er i solvensbehovet taget højde for, at bankens nedskrivninger vurderes at ligge i den lave ende af det acceptable indenfor regnskabsreglerne.”

Det er fortsat et åbent spørgsmål, hvorfor Amagerbankens nye bestyrelse og direktion i december 2010 beslutter at ændre radikalt på nedskrivningspolitikken, så den ændres fra at ”ligge i den lave ende af det acceptable inden for regnskabsreglerne” til normen for andre større banker, som Steen Hove tidligere har forklaret. Advokat Jens Christensen skrev i den efterfølgende advokatundersøgelse om Amagerbanken, at konkursen var unødvendig og kunne være undgået ved ikke at nedskrivningspolitikken var ændret så markant til skade for bankens overlevelse.