Strategi i The New Normal 2.0: Efter børsnoteringen af DONG Energy i juni vil det være oplagt, at koncernen tager det næste store strategiske skridt med frasalg af ikke blot sin olie- og gasudvinding men også af den danske energiforsyning. Dermed vil selskabet blive en rendyrket producent af vindkraft.

DONG Energy har i det seneste årti været inde i en kraftig forandring, og koncernen er ikke mindst blevet forenklet og fokuseret efter at koncernchef Henrik Poulsen kom til i 2012. Man kan næsten se det gamle statsforetagende som et slags forbillede for andre store veletablerede selskaber, der har brug for at transformere deres eksistensgrundlag.

Børsnoteringen er en del af forandringsprocessen, men vil næppe betyde at den slutter. Tværtimod kan stigende opmærksomhed fra offentlighed, investor- og analytikermiljø betyde tilskyndelse til yderligere betydelige forandringer. En af disse forandringer vil sandsynligvis blive frasalget af koncernens olie- og gasudvinding. Et tiltag som vil forenkle og fokusere koncernen yderligere. Men et nok så væsentligt strategisk skridt kunne blive et frasalg af den danske energiforsyning. Efter børsnoteringen vil argumenterne for også at frasælge denne division blive gradvist stærkere:

Equity story’en: Koncernen har sådan som den har præsenteret sig over for investorer op til børsnoteringen demonstreret, at den fortsatte udbygning af vindkraftværker på havet er det altafgørende element i koncernens equity story. 80 procent af koncernens investeringer skal i de kommende år gå til udbygning af vindmølleparker på havet, og produktionskapaciteten fra disse vindmølleparker skal i de kommende fem år øges fra 3 gigawatt til 6,7 gigawatt.

Pure play: Pure play-selskaber med en fokuseret forretning foretrækkes af mange investorer. DONG har selv i sin præsentation op til børsnoteringen understreget, at spanske EDPR, der helt er fokuseret på alternativ energi, er det europæiske energiselskab, der i de seneste år har været bedst til at skabe værdi.

Pengestrømmene: DONG Energy kan takket være sin model med partnerskaber (efter en indledende fase bliver 50 procent af vindmølleparkerne solgt til eksterne investorer), subsidier samt stigende driftsindtægter, snart kunne opbygge en betydelig pengestrøm fra vindmølleparkerne. DONG behøver ikke pengestrømmene fra den danske energiforsyning som finansieringskilde.

Yderligere upside i værdiansættelsen: Et kommende frasalg af olie- og gasudvindingen samt især af den danske energiforsyning vil indebære en latent yderligere upside for investorer i selskabet, ikke mindst for hovedaktionærerne, den danske stat og Goldman Sachs.

Politiske argumenter: Et frasalg af den danske energiforsyning kan blive en politisk acceptabel løsning for DONG. Energiforsyningen kan sælges til en køber, der er politisk og folkeligt acceptabel: Det kunne være staten, kommuner eller brugerejede andelsselskaber. Derved er den del af DONG Energy, der især kan være politisk bekymring om, sikret.

Vindkraften bliver mindre dansk: Der er ingen særlige argumenter for at vindkraft-delen skal forblive statsejet eller majoritetsejet af danskere, når investeringerne i fremtiden helt overvejende vil ske i udlandet, og langt størstedelen af el-produktionen fra DONG’s vindkraft vil blive leveret ind i udenlandske net.

Hensynet til skatteyderne: Med den planlagte børsnotering af DONG er der kommet yderligere fokus på de risici, der ligger i vindkraftdelen, og som ikke vil blive mindre i de kommende år. Der peges nu på en række åbne spørgsmål: Vil de forskellige statslige subsidier regimenter, der understøtter vindkraft fra havmøller, fortsætte i de kommende årtier? Vil prisen på havvindkraft efterhånden kunne sænkes så meget at det kan opveje helt eller delvist bortfald af subsidierne? Hvad vil det betyde, at langt flere aktører vil byde på staternes fremtidige udbud af nye projekter for havvind?

Hensynet til el-forbrugerne: Ved at skille vindkraftproduktionen fra den danske energiforsyning vil man også kunne forebygge mistanker om, at der sker en slags kryds-subsidiering inden for koncernen, så danske el-forbrugere gennem højere priser fremover skal understøtte DONGs ekspansive internationale ekspansionsplaner for vindkraftdelen.

Læs hele udgivelsen her