Forslag til forenkling af den finansielle lovgivning

En arbejdsgruppe bestående af embedsmænd og brancheorganisationer fra den finansielle sektor, men ingen brugerrepræsentanter fra erhvervslivet og private forbrugere, afgav forleden en rapport med forslag til forenkling af den finansielle regulering. I rapporten ”Eftersyn af den finansielle regulering” fremsættes 82 forenklingsforslag, hvoraf vi gennemgår nogle enkelte her: Oplysningskrav om organiseret rabat. ”Formålet med oplysningskravet i gebyrbekendtgørelsen er at sikre, at forbrugerne får viden om rabataftaler eller andre særlige fordele, som de kan bruge til selv at forhandle en rabat på deres forsikringer (…). Det er foreslået som løftestang at ophæve kravet. Det vil sikre ensartede vilkår for forsikringsselskaber i forhold til andre virksomheder generelt, der ikke skal oplyse forbrugere om organiseret rabat. En ophævelse af kravet kan føre til, at gennemsigtigheden i forhold til rabataftaler forringes,” oplyses det.

Højere kapitalkrav i den finansielle sektor har reduceret risikoen for finansielle kriser i Danmark med 25 procent

Sådan lyder konklusionen i ovennævnte rapport, hvori det hedder: ”Den strukturelle risiko for finansielle kriser skønnes at falde fra 6,2 pct. til 4,7 pct., det vil sige med 1,5 procentpoint som følge af det højere kapitalniveau i institutterne. Den strukturelle risiko er udregnet som den gennemsnitlige risiko for en finansiel krise over mere end de sidste tre årtier. Der betragtes således et gennemsnit over perioder med høje og lave niveauer af risici i det finansielle system. Reduktionen svarer til, at forekomsten af finansielle kriser er reduceret fra en krise i gennemsnit hvert 15. år til hvert 20. år, det vil sige et fald på 25 pct.”

Nordea Kredit overskrider tilsynsdiamantens grænser for udlånsvækst

Finanstilsynet skriver i tilsynsredegørelse, at ”udlånet er i perioden fra ultimo 1. kvartal 2017 til ultimo 1. kvartal 2018 forøget med 15,3 procent. Tilsynsdiamantens pejlemærke for årlig udlånsvækst for segmentet erhverv med boligformål er på maksimalt 15 procent. Nordea Kredit har oplyst, at overskridelsen ultimo 1. kvartal 2018 er midlertidig og primært kan henføres til to store eksponeringer. Uden disse eksponeringer var udlånsvæksten ifølge Nordea Kredit ca. 3,5 pct. Instituttet forventer endvidere, at udlånsvæksten for segmentet erhverv med boligformål vil stige til omkring 20 pct. i 2. kvartal 2018, hvori de to store eksponeringer stadig er medregnet. Finanstilsynet vurderer, at overskridelsen udgør en forhøjet risiko og har på den baggrund givet Nordea Kredit en risikooplysning om de forøgede risici, som Nordea Kredit herved har påtaget sig. Nordea Kredit bør begrænse væksten i segmentet. Nordea Kredit har oplyst, at udlånsvæksten forventes at ligge inden for Tilsynsdiamantens pejlemærke i 4. kvartal 2018. Finanstilsynet vil følge nøje, hvorvidt denne udvikling fastholdes.”

Langt flere og større shortpositioner i danske aktier end tilsynets enkeltrapporteringer afslører

Som noget nyt vil Finanstilsynet fremover rapportere månedlige opgørelser over summen af shortpositioner for danske aktier, hvor poster på 0,2 procent af selskabernes aktiekapital medregnes. Den hidtidige rapportering om individuelle shortpositioner har alene omfattet poster på 0,5 procent og derover. Første rapport forleden afslørende flere og større shortpositioner. En vigtig information for aktionærer, der ikke som professionelle kan købe informationen hos kommercielle analysefirmaer.

Alpha Insurance erklæret konkurs

Finanstilsynet skriver i en meddelelse, at ”forsikringsselskabet Alpha Insurance A/S under frivillig likvidation er erklæret konkurs. Kunder i selskabet skal hurtigst muligt tegne en ny forsikring i et andet forsikringsselskab, hvis de vil opretholde deres dækning. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker visse skader opstået senest 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse om selskabets konkurs til forsikringstagerne. For danske arbejdsulykkesforsikringer gælder der særlige regler.”