Del artiklen:

Selvom Nykredit har lanceret deres omdiskuterede kundekronemodel som et vigtigt element inden en eventuel børsnotering, så hersker der stadig stor usikkerhed om modellen. Stadig mulighed for, at børsnotering skal besluttes til november.

For flere måneder siden blev medlemmerne af Nykredits repræsentantskab bedt om at reservere den 23. november til et muligt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, og der er udbredt forventning om, at det muligvis kan være for at beslutte den meget omdiskuterede børsnotering. På det ordinære repræsentantskabsmøde den 21. september er punktet ikke med.

Men derimod er der et dagsordenspunkt om et meget vigtigt element i forbindelse med en eventuel børsnotering. Det er den meget omtalte kundekronemodel, som repræsentantskabsmedlem Jens Vesterbæk fra det tidligere Consum har bedt om at få med på dagsordenen.

”Vi mangler stadig en analyse af, hvordan en kundekronemodel skal fungere, og af hvordan det vil påvirke ved en eventuel børsnotering. Det eneste, der foreløbig ligger på bordet, er en analyse af professor Jesper Rangvid og Peter Ove Christensen fra CBS (i Finans/Invest artiklen ” Postyret om Nykredit ”, Red). Men efterfølgende har der været så meget kritik af denne analyse, at vi har brug for en ny uafhængig analyse,” siger Jens Vesterbæk. I analysen fra Rangvid og Christensen er konklusionen bl.a. ”Vi konkluderer, at når alt tages i betragtning vil kunderne i mange scenarier ikke opleve nettogebyrstigninger” af. Konklusionen er blevet skudt ned fra flere sider, blandt andet andre forskere, og analysen indeholder beviselige fejl og mangler. Efter den foreslåede model for kundekroner, vil de altså slet ikke kunne neutralisere bidragsforhøjelserne i 2016.

Det gælder meget langt fra for lån uden afdrag, og det gælder i mindre omfang lån med afdrag. Jens Vesterbæk peger på, at for repræsentantskabet er helt afgørende at blive klædt ordentlig på, hvis der skal træffes beslutning om en børsnotering.

”Så kan det ikke nytte noget, at vi kun har en analyse af tvivlsom værdi. Det er jo helt indlysende, at analysen fra Rangvid ser bort fra nogle helt afgørende forudsætninger. Det gælder f.eks. det faktum, at når bidraget forhøjes, så ender næsten halvdelen af forhøjelse hos de tilknyttede Totalkreditbanker. De penge er der jo ikke udsigt til at kunne returneres til låntagerne,” siger Jens Vesterbæk.

I Rangvids og Christensen analyse forudsættes det, at partnerbankerne vil sende de ekstra indtægter tilbage til kunderne . Flere partnerbanker har da også offentligt udmeldt, at de sender ekstraindtægterne tilbage til kunderne,” står der i analysen på side 5-6. Det står dog i skærende kontrast til de seneste halvårsregnskaber, som viser, at de øgede låneformidlingsindtægter fra Totalkredit lander direkte på bankernes bundlinje (se artikel side 6). Ifølge Økonomisk Ugebrevs oplysninger er det alene Arbejdernes Landsbank, der sender penge tilbage til Totalkreditkunderne. ”Herudover mangler vi også en afklaring af, om der er noget tab undervejs i form af selskabsskat. Der er en stribe elementer omkring kundekroner, som ikke er belyst. Det jeg har efterlyst er, at der bliver foretaget en ordentlig og uafhængig analyse af, hvordan modellen vil virke, og hvilke effekter det vil have, både for låntagerne og også i forhold til en børsnotering,” siger Jens Vesterbæk. ”Derfor har jeg bedt om at få punktet med på dagsordenen til det kommende møde,” siger han.

Det ved vi om kundekroner

Den officielle udmelding på Totalkredits hjemmeside er, at låntagerne i Totalkredit modtager kundekroner i perioden fra 1. juli i år til og med 30. juni 2019. Kundekronerne udgør 0,1 procent af restgælden på lånet. Hvad er skal ske efter 30. juni 2019 er uklart. Også elementer omkring den skattemæssige effekt af kundekroner svæver. Således kom der tilbage i 2016 en afgørelse fra Skatterådet, der bestemte, at låntagerne der modtager kundekroner vil blive stillet skattemæssigt neutrale forstået på den måde, at der bare sker modregning i deres bidrag.

Det svarer til, at de kan trække hele bruttobidraget fra i skat. Men til gengæld beskattes kundekroner i praksis ved at fradraget bliver reduceret med netop kundekronerne. Afgørelsen fra Skatterådet er aldrig blevet offentliggjort. Derfor står det ikke klart, hvordan de øvrige skatteeffekter for Nykredit er. Forenet Kredit (Foreningen Nykredit) har ikke ønsket at kommentere artiklen, men henviser til notat på deres hjemmeside.

Ejlif Thomasen