Store kapitalforvaltere er gået i stå, køber sig til volumen

Nykredit er en Dansk finanskoncern med bank og realkredit som de to bærende elementer. Derudover har Nykredit aktiviteter inden for forsikring, leasing, pension og ejendomsmæglervirksomhed. Keywords: realkredit, banker, pensioner, forsikringer, Kalvebod Brygge

Tema om Kapitalforvaltere 2020: Fremgangen hos de store danske kapitalforvaltere er stort set gået i stå for andet år i træk: Kun et fremragende investeringsmarked i 2019 trak overskuddene op. Underliggende står den på forsat på pres på indtjeningsmarginalerne, konkurrence fra billige ETF’er og stadig flere alternative udbydere, herunder family offices, viser Økonomisk Ugebrevs årlige gennemgang af regnskaberne fra de store danske kapitalforvaltere.

Ifølge årsrapporterne fra de store danske kapitalforvaltere går det solidt fremad med formuen under forvaltning, og det oplyses næsten over hele linjen, at der er nettotilgang af forvaltningskapital. Økonomisk Ugebrevs årlige gennemgang viser dog, at den store volumenvækst i forvaltningskapital de seneste år især har ligget hos de aktører, som har tilkøbt mere forretning, bl.a. Formuepleje (køb af Wealth Management og Absalon), Nykredit (køb af Sparinvest) og Danske Bank (Danicas tilkøb af SEB Pension).

Kun de færreste kapitalforvaltere oplyser konkret, hvor stor nettotilgangen af forvaltningskapital har været, altså formuevæksten minus den del af formuen, som er vokset på ryggen af sidste års massive kursgevinster minus udbytter. For de flestes vedkommende har formuevæksten været moderat eller flad, hvis der korrigeres for et normaliseret afkast på forvaltningsformuen i starten af året.

UDLÆNDINGE VINDER MARKEDSANDELE
Især synes de danske institutionelle investorer at trække endnu mere mod udenlandske specialforvaltere, mens de danske forvaltere fokusere mere og mere på forvaltning af private danskeres kapital, indskudt i investeringsforeninger, private banking-ordninger og i pensionsopsparinger. Indtjeningsmarginalerne er også langt højere end hos de professionelle investorer. Flere forvaltere går også i stigende omfang efter udenlandske investorer.

Økonomisk Ugebrev har i tidligere artikler beskrevet, hvordan dette marked for forvaltning af private formuer tilsyneladende mere eller mindre opfattes som et tag selv-bord med en ekstrem lukrativ performance-aflønning til forvalteren, som eksempelvis Formuepleje benytter sig af.

Årets opgørelse viser ikke overraskende, at Danske Bank og Nordea er de største kapitalforvaltere med deres nordiske fokus. Nordea-koncernen har 2430 mia. kr. under forvaltning, mod 2122 mia. kr. i 2018, en stigning på 15 pct. I forhold 2017 er AuM lidt lavere i 2019, og faldet fra 2017 til 2018 forklares med faldende aktiemarkeder, mens stigningen fra 2018 til 2019 forklares med stigende aktiemarkeder. Faktisk steg aktiemarkederne sidste år betydeligt mere end 15 pct., så alt andet lige var Nordeas AuM faldende. Nordea skriver dog, at nettotilgangen var på 65 mia. euro. Fremgangen blev især trukket af Private Banking og traditionel asset management, mens AuM for institutionelle kunder faldt 11 pct.

Danske Bank havde ved udgangen af 2019 1651 mia. kr. under forvaltning, hvilket også var betydeligt mere end de 1575 mia. kr. året før. I regnestykket skal tages hensyn til, at Danske Bank-datteren Danica sidste år overtog SEB Pension, og det har givet ekstra milliarder i forvaltning. Som Økonomisk Ugebrev tidligere har skrevet , har Danica dog i kølvandet på overtagelsen af SEB mistet mange milliarder i præmieindtægter – og dermed også milliarder i forvaltning. Danske Bank øgede sidste år resultatet fra asset management ganske betydeligt, fra 2,2 mia. kr. i 2018 til 3 mia. kr. sidste år. Omkostningsprocenten, kunderne betaler, steg også over 20 pct.

FREMGANG FOR NYKREDIT
Nykredit er efter overtagelsen af Sparinvest, som bidrager med 101 mia. i ny forvaltningskapital, nu landets tredjestørste forvalter, med en samlet AuM på 336 mia. kr. Det er 125 mia. kr. mere end året før, og alt andet lige kan stort set hele fremgangen forklares af tilkøbet. Tages højde for formuetilvækst fra investeringsafkast, tyder meget altså på, at der har været en massiv afgang i forvaltningskapital. Nykredit Banks ledelse skriver dog i regnskabet, at det går rigtigt fint fremad:

”Assets under management continued the strong growth of recent years, particularly driven by international clients, professional Danish and Private Banking Elite clients. Assets under management grew by DKK 125.1 billion since end-2018 to DKK 335.8 billion at end 2019. The value of assets under management in Sparinvest totalled DKK 101.3 billion at end-2019.”

Nykredit Wealth Management kunne da også sidste år notere øgede bruttoindtægter, med en stigning fra 810 mio. kr. til 1106 mio. kr. sidste år, samt et resultat før skat, der steg til 464 mio. kr., mod 332 mio. kr. året før. Nykredit ligger i den billige ende på kundeomkostninger.

Som fjerdestørste kapitalforvalter kommer Jyske Bank med 171 mia. kr. under forvaltning, en stigning fra 141 mia. kr. året før. Stigningen på godt 20 pct. matcher meget godt de stigende markeder i 2019, og den bagvedliggende udvikling må alt andet lige antages at være flad. Jyske Bank oplyser intet om sin kapitalforvaltningsforretning, hverken om økonomiske resultater eller om fordelingen på professionelle og private kunder. En stor andel af AuM kommer fra forvaltning af kapitalen i investeringsforeningen Jyske Invest, der har en samlet formue på 101 mia. kr.

FORSKEL I LØNSOMHED
Efter Jyske Bank kommer en større gruppe forvaltere, som er stort set lige store. Der er dog stor forskel på deres lønsomhed, idet flere af forvalterne har hovedvægten på private kunder, som betaler langt højere priser end professionelle kunder. Jyske Invest er sammen med Nykredit Portefølje Administration, som antageligt også omfatter generel administration, de to foreninger, som sidste år havde størst nettoformuefremgang, viser Finans Danmarks markedsstatistik.

C Worldvide har 137 mia. kr. under forvaltning, op fra 110 mia. kr. året før. Da forvalteren stort set kun har aktier på bøgerne, er formuen løftet af de markant stigende aktiemarkeder i 2019. Ledelsen skriver: ”Verdensindekset steg lige knap 30 pct. Det var de dominerende teknologiselskaber, der skabte nogle af de største kursstigninger, hvorfor det var Nasdaq-indekset og de amerikanske aktier, som generelt skabte de højeste afkast. Omvendt blev emerging markets-aktierne afkastmæssigt holdt lidt tilbage af handelskrigen mellem USA og Kina. 2019 blev generelt et godt år for vores investeringsprodukter, hvor de fleste strategier skabte afkast over 20 pct., og flertallet skabte højere afkast end de respektive benchmark.”

KONKURRENCEDYGTIGE AFKAST
BankInvest har 99 mia.kr. under forvaltning, mod 80 mia. kr. året før, og ledelsen oplyser, at der har været nettotilgang på 8 mia.kr. Formueplejes asset under management er steget til 98 mia. kr., mod 70 mia. kr. året før, og det har de seneste år givet et betydeligt løft med overtagelsen af først Wealth Management i 2018 og senere Absalon (det tidligere Alfred Berg). Absalon Invest bidrog med 12 mia. kr. i forvaltningsformue i 2018, men selve Absalon Fondsmæglerselskab blev først lagt sammen med Formuepleje sidste år. Det er uklart hvor meget af sidste års formuefremgang, der kommer herfra.

I en pressemeddelelse om forløbet af 2019 siger CEO Niels B. Thuesen, at ”den kundefremgang, vi har oplevet, kommer jo ikke af sig selv, men fordi vi igen og igen leverer konkurrencedygtige afkast, der slår både marked og konkurrenter.” Og faktisk lå Formueplejes afkast på globale aktier sidste år rigtig flot, som det fremgår af temaartiklen om kapitalfondenes afkast, mens fonden med danske aktier klarede sig middelmådigt.

Sydbank havde 94 mia. kr. underforvaltning, mod 87 mia. kr. året før, altså knap 10 pct. mere. Banken skriver, at ”hovedparten kan tilskrives den meget positive markedsudvikling på aktier og kreditobligationer. 2019 har således været det samlet set bedste investeringsår siden 2009. MiFID II-reglernes indførelse i sommeren 2017 påvirker stadig kundernes efterspørgselsmønster på forskellig vis. Efterspørgslen efter plejeproduktet Penge-Plan® er således fortsat vigende, hvad der især skyldes, at det nye gebyr til afløsning af formidlingsprovision er momsbelagt. Modsat oplever vi en fortsat stigende kundeinteresse for puljer.”

Maj Invest havde et større spring i formue under forvaltning, nemlig fra 58 mia. kr. i 2018 til 75 mia. kr. sidste år, men i forhold til 72 mia. kr. i 2017. Maj Invest præstere de ikke sidste år samme gode investeringsafkast som i tidligere år, men tilsyneladende fortsætter den internationale ekspansion. Ledelsen skriver, at ”Maj Invest Asset Management har fortsat tidligere års internationale vækst med tilgang af midler fra såvel eksisterende som nye kunder. Andelen af den formue, der rådgives om blandt internationale investorer, udgør nu 1/3 af den samlede formue. Investeringsforeningen Maj Invest, som Maj Invest Asset Management rådgiver, rundede 25 mia. kr. i formue og 40.000 medlemmer i 2019.”

KUNDER FRA UDLANDET
Videre hedder det: ”Særligt de internationale investorer, der er hjemmehørende på tre kontinenter, har bidraget hertil, og de udgør nu 1/3 af den samlede formue, der rådgives om. Det er målet at fortsætte tidligere års internationale strategi og afsætte udvalgte produkter internationalt i såvel nye som eksisterende markeder. Det forventes, at udenlandske investorers andel af den samlede formue, der rådgives om, vil være stigende i de kommende år.”

Indtjeningsstrukturen hos de store kapitalforvaltere er meget forskellig, som det fremgår af den grove beregning, vi har udarbejdet. Den gennemsnitlige indtjeningsmarginal pr. mia. kr. under forvaltning er beregnet som bruttoindtægterne divideret med asset under management. Overordnet har det stor betydning, om den enkelte kapitalforvalter har sin tyngde på aktier eller obligationer, samt om der er tale om store aktiemarkeder eller mere specialiserede aktiemarkeder eller sektorer. Endnu vigtigere er det, hvordan vægten af henholdsvis professionelle og private kunder fordeler sig.

FORMUEPLEJE DYREST
Den beregnede omkostningsprocent for de enkelte kapitalforvalteres kunder viser, at Formuepleje sidste år var langt dyrest, med en gennemsnitlig omkostningsprocent på 0,63. I den dyre ende ligger også de store aktører med tung vægt mod private, herunder forvaltning af investeringsforeningspenge: Bl.a. Nordea, Danske Bank og Bank-Invest, som håndterer provinsbankernes privatkunder. Nykredit og C WorldWide har ca. halvdelen i omkostningsprocent af de andre, og det skyldes bl.a. en højere andel institutionelle kunder. Sydbank er billigst, selvom den sønderjyske bank har en stor andel privatkunder, med en omkostningsprocent på kun 0,29. Billedet er nogenlunde konsistent med det samme regnestykke for 2018, hvor Bankinvest, altså BI Asset Management, var langt dyrest, efterfulgt af Nordea.

For de otte store kapitalforvaltere var der sidste år en klar tendens til faldende indtjeningsmarginaler, på trods af et supergodt investeringsår 2019 med stigende performance fees. Seks af forvalterne reducerede indtjeningsmarginalerne fra 2018 til 2019, med Maj Invest og BankInvest som dem, der satte priserne mest ned. Kun Formuepleje og Danske Bank satte priserne op.

500a4556b6a3d7fc6d64

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her